Препис-извлечение от Протокол № 9/29.07.2010 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 61

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ,л.1, т.4 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Актуализира размера на възнаграждението на Управителя на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД, в размер на 150 % от средната работна заплата на лечебното заведение, считано от 01.08.2010 г.
2. Да се изплати на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД сумата от 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева от бюджета на община Годеч за 2010 година за изплащане на задължения, в т.ч. заплати, осигуровки и обезщетения на персонала.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/29.07.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 62

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и в съответствие с разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2010 година, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Годеч към 30.06.2010 година, отчета за изпълнение на фонд „Приватизационен” и „Капиталови разходи” за първо полугодие на 2010 година.
2. Приема актуализация на бюджета на община Годеч /съгласно Приложения №1 и №2/ и разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от общинския бюджет за 2010 година, съгласно приложения поименен списък на обектите.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/29.07.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 63

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т. 1 от ЗМСМА, с гласували „за”- 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
Р Е Ш И:
I.Да не се обслужват граждани и фирми - длъжници по ЗМДТ, по договори от наеми, рекламна дейност, продажби, туристически такси,
глоби и имуществени санкции.
II. Да не се сключват договори с длъжници към Община Годеч -
физически и юридически лица.
III. При предоставянето на услуги по Наредба № 2 на ОбС от 14.02.2008 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч, да се изисква служебна бележка, удостоверяваща наличието или липсата на задължения към Община Годеч. При наличие — съответната услуга да не се извършва.
Право да се предоставят услуги по Наредба № 2 от 14.02.2008 г. на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч без да се изисква служебна бележка: ползване на траурна зала, изкопаване на гроб, изкопаване на урнов гроб, превоз на покойник, домашен социален патронаж и прием на деца в детски ясла и детска градина.
При поискване на услуга от община Годеч да се представя следната Служебна бележка /извлечение от сметка/, издадена от касата на партера на общината. Бележката се издава от централизирана електронна система „Е_община" в 2 екземпляра: за физическото /юридическото/ лице и за досието на съответната услуга.
Когато услугата се изисква от юридическо лице, задължително се издава служебна бележка /извлечение от сметка/ и като физическото лице.

IV. При прием на декларации за придобити недвижими имоти и МПС от чуждестранни физически лица и фирми, да се изисква декларация с посочен електронен адрес съгласно чл.29, ал.4 от ДОПК за изпращане на съобщения за дължимите данъци и такси. Подписаната декларация да съдържа следния текст:
„Декларирам съгласието си полученото съобщение на адрес за кореспонденция…………………………………………………………………
Електронен адрес ………………………………………………………………
да бъде считано за официално връчено съобщение по чл.29 от ДОПК.”


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/29.07.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 64

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за”- 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема изменение и допълнение в Приложение №1 към Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч, както следва:
I. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне:
Отменя Услуга №2 - издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Отменя Услуга №4 - издаване на удостоверение за сключен граждански брак дубликат
В Услуга №5 - издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път се променя цената от 3,50лв. на 0,00 лв.
Отменя Услуга №6 - издаване на препис-извлечение от акт за смърт
Отменя Услуга №7 - издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт
Отменя Услуга №8 - издаване на удостоверение за наследници
Отменя Услуга №9 - издаване на удостоверение за семейно положение
Отменя Услуга №10 - издаване на удостоверение за родствени връзки
Отменя Услуга №11 - издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имен
Отменя Услуга №14 - издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран ПА)
В Услуга №15 - издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес се променя цената от 3,00лв. на 3,50 лв.
Отменя Услуга №17 - издаване на удостоверение за настоящ адрес (при вече регистриран НА)
Отменя Услуга №21 — заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Отменя Услуга №22 - заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България
В Услуга №28 — приемане и комплектоване на молба за установяване наличието на българско гражданство се променя цената от 3,00лв. на 0,00 лв.
В Услуга №32 - присвояване на ЕГН на български гражданин, на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец се променя цената от 3,00лв. на 0,00 лв.
В Услуга №33 — издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване в РБ се променя цената от 3,00лв. на 0,00лв.
Отменя Услуга №34 - издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
Отменя Услуга №37 - издаване на удостоверение за гражданска регистрация по данни на ЛРК (за българско гражданство; за лишаване от родителски права; за право на ползване на гроб; за идентичност на име на починало лице; за наследници на чужд гражданин; за родствени връзки на чужд гражданин)
II. Административно-технически услуги, общинска собственост":
Нова Услуга №33 - деактуване на общински имоти с цена 20,00 лв./брой.
III. Административни услуги „Земеползване";
Отменя Услуга №1 - приемане на молби за допълнително осигуряване на дърва за огрев за местното население
Отменя Услуга №2 — издаване на удостоверения от емлячния регистър
IV. Административни услуги — търговия, туризъм, транспорт;
Отменя Услуга №1 - издаване на разрешения за продажба на тютюн и тютюневи изделия
Отменя Услуга №8 - издаване на разрешения и вписване в регистър за извършване на амбулантна търговия
Отменя Услуга №9 - прекратяване на разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия
V. Административни услуги „Транспорт";
Отменя Услуга №1 — съгласуване на маршрутна схема за автобуси над 22 броя места, извършващи туристически превози
VI. Други услуги;
Услуга №14 - „Жалби" се заменя със „Сигнали"
Нова Услуга №17 - Превоз на покойник от София до Годеч или селата в общината с цена 60.00 лв.


Председател на ОбС: /Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/29.07.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 65

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, с гласували „за”- 9 общински съветници; „против”–0 ”, въздържали се”-1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Общински съвет - Годеч одобрява участието на Община Годеч в учредяването на Местна инициативна група /МИГ/ на част от територията на община Берковица /с.Балювица, гр.Берковица, с.Боровци, с.Бокиловци, с.Бързия, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Рашовица, с.Слатина, с.Цветкова бара, с.Ягодово/ и на цялата територия на община Годеч.
2. Общински съвет - Годеч определя за свой представител в колективните върховен и управителен орган на МИГ Берковица – Годеч Страхил Младенов Симов.
3. Общински съвет - Годеч възлага на Страхил Младенов Симов да гласува за приемането на Устав, УС и правилник за работа на Сдружение МИГ Берковица - Годеч.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/29.07.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 66

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, с гласували „за”- 10 общински съветници; „против”– 0, ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Дава съгласие за отдаване под наем една стая на втори етаж в сградата на бившето БКС, съгласно чл.20, ал. 1 и ал.2 на Наредба №8 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч на Българската аграрно индустриална камера /БАИК/ за срок от една година, считано от 01.08.2010 година за срок от 1 /една/ година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/29.07.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 67

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0, ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет - Годеч дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проект „Рехабилитация на обществени зелени площи - парка при Общинска болница град Годеч -УПИ I, кв.63 и парка при Рехабилитационния център в град Годеч - УПИ I, кв. 44, по Мярка 322 на ПРСР, като дейностите по проекта отговарят на Приоритет 1 на Общинския план за развитие 2008-2013 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/29.07.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 68

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0, ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет - Годеч дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Шума и махала „Рекето", по ПРСР -Мярка 321, като дейностите по проекта отговарят на Приоритет 1 на Общинския план за развитие 2008–2013 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/29.07.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 69

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0, ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Дейностите по Проект „Реновация на Народно читалище Н.Й.Вапцаров-1899 г.", гр. Годеч по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. отговарят на Приоритет №1 на Общинския план за развитие 2008-2013 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/29.07.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 70

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с представено инвестиционно намерение от „Пинор Проект Мениджмънт” ЕООД, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0, ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Годеч дава принципно съгласие на „Пинор Проект Мениджмънт” ЕООД относно разработване на проект за изграждане на Ветро енергиен парк „Сребърна” с общ брой до 87 ветрогенератора на територията на община Годеч и община Берковица, при гарантирано разкриване на работни места за жителите от общината.
2. След изготвяне на проекта и съгласуването му с компетентните държавни институции, „Пинор Проект Мениджмънт” ЕООД – гр. София да внесе проекта за вземане на решение от ОбС Годеч относно обявяване на конкурсна процедура за имотите – общинска собственост, съгласно Закона за общинската собственост.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/29.07.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 71

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с представено инвестиционно намерение от Елеонора Негулова – Председател на УС на Националното Сдружение на Малкия и Среден Бизнес, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0, ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. ОбС – Годеч дава принципно съгласие на Националното Сдружение на Малкия и Среден Бизнес относно разработване и изпълнение на проект „Туристически атракции на културно - исторически и екологичен туризъм в община Годеч", тъй като съответства на целите и дейностите за развитие на туризма на територията на общината от Общинския план за развитие на община Годеч (2008-2013 г).
2. Дава съгласие за нуждите на проекта да бъдат предоставени безвъзмездно за ползване две помещения в кметството на с.Гинци, общ. Годеч, обл.Софийска в които ще бъде организиран /ремонтиран и оборудван/ Туристическо-информационен център, както и обществената тоалетна на централния площад, която да бъде ремонтирана и оборудвана, съгласно европейските стандарти.
3. Дава съгласие за целите на проекта на централния площад в село Гинци да бъде изградена временна сцена на открито, на която в продължение на 3 дни годишно да се провежда "Фестивал на Гинското кисело мляко".


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/29.07.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 72

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0, ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2010 година по подадени молби от граждани, както следва на:
1. Виолина Веселинова Тодорова – 200 лв.
/за дете Светлозара Тодорова/
2. Апостол Петров Апостолов – 200 лв.
/за дете Моника Апостолова/


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/