РЕШЕНИЕ №73/20.08.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за" -... общински съветници; „против" - ...;"въздържал се"- ...,
Във връзка с проект - развитие на трансграничното сътрудничество в района Годеч - Димитровград, чрез създаване на „Регионален пазар в УПИ I - за обществено обслужване и озеленяване кв.138,гр. Годеч" с входящ № 2007СВ161РО006 - 2009 - 1 - 38,", подаден за финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество между България - Сърбия, Приоритетна ос 1: Дребномащабна инфраструктура,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ РЕШИ:


Предоставят се за свободно ползване за целите на проекта за периода на проекта и 5 /пет/ години след неговото приключване парцел частна общинска собственост - УПИ I - за общинско обслужване и озеленяване, кв.138 по ПУП на град Годеч, Община Годеч, област Софийска.
Всички придобити в рамките на проекта активи да се използват свободно за целите на проекта за период от най-малко 5 /пет/ години след края на проекта.

Оля Рангелова Никифорова
Страхил Младенов Симов
Зорка Александрова Станоева
Никола Генадиев Николов
Златка Борисова Борисова
Диана Георгиева Станоева
Ангел Радославов Николов
Никифор Горанов Никифоров
Владислав Василев Василев
Димитър Найденов Бояджиев
Крум Милушев Крумов
Димитър Цветанов Александров
Мария Лукова Владимирова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Владислав Василев