РЕШЕНИЕ №74/31.08.2010г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.19а и чл.19б от Закона за управление на отпадъците и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за” - … общински съветници; „против” – …;”въздържали се”- …,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
Р Е Ш И:

1.Дава съгласието си община Годеч да участва в регионално сдружение между общините: Костинброд, Сливница, Божурище, Своге, Годеч и Драгоман, с цел създаване на регионална система за управление на отпадъците ,,Костинброд” /съгласно НПУДО 2009-2013/.
2.Възлага на Кмета на Община Годеч осъществяването на всички необходими действия по изпълнение на Решението по т.1 в определените в ЗУО срокове.


Оля Рангелова Никифорова - ............... - ..........................
Страхил Младенов Симов - ............... - ..........................
Зорка Александрова Станоева - ............... - ..........................
Никола Генадиев Николов - ............... - ..........................
Златка Борисова Борисова - ............... - ..........................
Диана Георгиева Станоева - ............... - ..........................
Ангел Радославов Николов - ............... - ..........................
Никифор Горанов Никифоров - ............... - ..........................
Росица Иванова Тодорова - ............... - ..........................
Димитър Найденов Бояджиев - ............... - ..........................
Крум Милушев Крумов - ............... - ..........................
Димитър Цветанов Александров - ............... - ..........................
Мария Лукова Владимирова - ............... - ..........................

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Владислав Василев