РЕШЕНИЕ №75/15.09.2010г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.5 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОМН за определяне броя на паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, и в съответствие с писмо изх.№ РД 21-392/01.09.2010 г. на РИО Софийска област, с гласували „за” - … общински съветници; „против” – …;”въздържали се”- …,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Дава съгласие в СОУ”Проф.Д-р Асен Златаров”- гр.Годеч да бъдат сформирани 2 /две/ паралелки VIII клас за учебната 2010/2011 година: 8а клас – 16 ученика и 8б клас – 18 ученика.


Оля Рангелова Никифорова - ............... - ..........................
Страхил Младенов Симов - ............... - ..........................
Зорка Александрова Станоева - ............... - ..........................
Никола Генадиев Николов - ............... - ..........................
Златка Борисова Борисова - ............... - ..........................
Диана Георгиева Станоева - ............... - ..........................
Ангел Радославов Николов - ............... - ..........................
Никифор Горанов Никифоров - ............... - ..........................
Димитър Найденов Бояджиев - ............... - ..........................
Крум Милушев Крумов - ............... - ..........................
Димитър Цветанов Александров - ............... - ..........................
Мария Лукова Владимирова - ............... - ..........................
Владислав Василев Василев - ............... - ..........................

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Владислав Василев