Препис-извлечение от Протокол № 10/28.09.2010г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 76

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отменя Решение №66 по Протокол №9/29.07.2010 г. от заседание на ОбС Годеч.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/28.09.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 77

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отменя Решение №71 по Протокол №9/29.07.2010 г. от заседание на ОбС Годеч.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/28.09.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 78

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Изменя Решение №36 по Протокол № 3 от 26.03.2009 година на Общински съвет – Годеч поради допусната явна техническа грешка, като отпада текста в скобите: „с включен ДДС”.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/28.09.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 79

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1, т.6 от Закона за общинския дълг и писмо № СТК-501341/18.08.2010 г. на МОСВ-ПУДООС, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Годеч потвърждава съгласието си за отпускането на безлихвен заем в размер на 174 574,00 лева (сто седемдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и четири лева) с вкл. ДДС от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализиране на проекта: „Система за събиране и извозване на битови отпадъци чрез нова високоефективна техника и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч”, при следните условия:
 гратисен период – до две години;
 срок за възстановяване – до три години.
2. Общински съвет – Годеч одобрява текста на Примерен договор за реализация на проекта: „Система за събиране и извозване на битови отпадъци чрез нова високоефективна техника и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч”.
3. Упълномощава Кмета на общината да издаде Запис на заповед за сумата от 174 574.00 лв. /сто седемдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и четири лева /за обезпечаване реализирането на проект: ,,Система за събиране и извозване на битовите отпадъци чрез нова високоефективна техника и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч” (за закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване) по одобрен безлихвен заем от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/28.09.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 80

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет – Годеч дава становище по писмо № 9110-011/04.08.2010 г. на МОМН, че Община Годеч има желание, но няма финансова възможност да приеме на финансиране чрез общинския бюджет ПУИ”Васил Левски” – гр.Годеч.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/28.09.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 81

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и писмо №9110-13/11.08.2010 г. на МОМН, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет – Годеч дава съгласие за включване на Община Годеч в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011 година.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/28.09.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 82

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема Доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Годеч.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/28.09.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 83

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Одобрява промяната за изваждане на селата Боровци, Костенци и Комарево от територията на потенциален МИГ Берковица и Годеч и включването им към територията на потенциален МИГ Чипровци, Георги Дамяново, Чупрене и 5 съставни села от територията на община Берковица - с.Гаганица, с.Бистрилица, с.Черешовица, с.Лесковец и с.Котеновци.
2. Определя Кмета на Община Годеч - инж. Владимир Александров за свой представител във връзка с извършването на всички необходими действия по изключването на селата Боровци, Костенци и Комарево от територията на потенциален МИГ Берковица и Годеч и включването им към територията на потенциален МИГ Чипровци, Георги Дамяново и Чупрене и 5съставни села от територията на община Берковица - с.Гаганица, с.Бистрилица, с.Черешовица, с.Лесковец и с.Котеновци.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/28.09.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 84

На основание чл.21, ал.1, т.9 , във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и т.4 от ЗМСМА; § 1а от Наредба №9 от 26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения; чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения; чл.8, т.2 от Договора за възлагане управлението на СБАЛВБ от 18.03.2010 г. и чл.11, ал.1, т.5 от Наредбата за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговските дружества, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжността Управител на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД д-р Костадин Александров Младенов, считано от 01.10.2010 година по взаимно съгласие, като го освобождава от отговорност.
2. Избира за временно изпълняващ длъжността Управител на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД - д-р Александър Николов Златанов, считано от 01.10.2010 г. до провеждане на конкурс за длъжността, но не повече от 90 дни от датата на сключване на договора за управление.
3. Възлага на Кмета на Общината да прекрати договора за управление с д-р Костадин Александров Младенов при условията на настоящото решение.
4. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за временно управление с д-р Александър Николов Златанов при условията на настоящото решение.
5. Задължава Кмета на Община Годеч да отрази промените в Агенцията по вписванията в законно установените срокове.
6. Определя възнаграждение на Управителя на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД в размер на 280% от средната брутна работна заплата на едно лице в дружеството при спазване на Наредбата за регулиране нарастването на средствата за работна заплата в търговските дружества.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/