Препис-извлечение от Протокол №11/28.10.2010г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 85

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.2 от ЗОБ и чл. 36 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и в съответствие с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Годеч за трето тримесечие на 2010 година, отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за същия период и отчета за изпълнение на капиталовите разходи от бюджета на Община Годеч за трето тримесечие на 2010 година.
2. Приема актуализация на бюджета на община Годеч за 2010 година /съгласно Приложения №1 и №2/.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/28.10.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 86

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 11 от ЗМСМА, чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.62а, ал.4 и чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, , с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС дава съгласие за изменение на действащия план за регулация и застрояване на гр.Годеч в кв.72, като част /268 кв.м./ от УПИ I-за кооперативен пазар се придаде към УПИ VII-1927 /съгласно скица-проект/, и се предвиди съответното ново застрояване.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/28.10.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 87

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, , с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Община Годеч да отдаде под наем помещение № 3, с обща площ 19 /деветнадесет/ кв.м. находящо се на втори етаж в сградата на бившото БКС, ул.”Бригадир” № 4, УПИ –IV в кв.67 по действащия план на град Годеч, община Годеч, с наемна цена 29,64 лв. /двадесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки/ съгласно чл.20, ал. 1 и ал.2 от Наредба №8 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч на Българската аграрно индустриална камера /БАИК/, считано от 01.11.2010 година за срок от 3 /три/ години.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/28.10.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 88

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, , с гласували „за” - 12 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отменя Решение № 6 по Протокол № 1/29.01.2009 г. от заседание на ОбС Годеч.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/28.10.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 89

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал.1 и чл.17 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията, , с гласували „за” - 12 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:
1. Да се проведе конкурс за възлагане на превозите по Общинската и Републиканска транспортна схема.
2. Възлага на Кмета на Община Годеч организирането
и провеждането на конкурса.
3. В срок от два месеца, Кмета на община Годеч да
внесе за утвърждаване от Общински съвет - Годеч общинската транспортна схема и конкурсната документация.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/28.10.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 90

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.106, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, , с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за изпълнение на решенията приети от Общински съвет – Годеч за периода 01.02.2010 г. – 30.09.2010 година, съгласно приложената справка.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/28.10.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 91

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от Търговския закон и чл.15, ал.3 от Устава на дружеството и писмо изх.№ 29.00-3/01.10.2010 г. на Областния управител на Софийска област, , с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет - Годеч упълномощава Красимир Живков - Областен управител на Софийска област с правото да представлява и гласува със съответния брой поименни акции в УМБАЛ „Света Анна” – София АД, които притежава Община Годеч на 31-то извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 5 ноември 2010 година от 10,00 часа в сградата на лечебното заведение – град София, ж.к.Младост 1, ул.„Димитър Моллов”№1.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/28.10.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 92

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с ПМС № 715 от 12.10.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010 година, , с гласували „за” - 10 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС определя 85% от цената на билета за заплащане на транспортни разходи с автобус на Галина Кирилова Трайкова – учител по физическо възпитание и спорт в СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”- гр.Годеч, за учебната 2010/2011 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/28.10.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 93

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 63 по протокол № 9/29.07.2010 г. на ОбС-Годеч и Заповед № 173/12.08.2010 г. на Кмета на Община Годеч, по искане вх.№ 111/25.10.2010 г. от Председателя на РПК”Ком”, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС – Годеч дава отсрочка на РПК”Ком”- Годеч до 31.12.2010 г. за погасяване задълженията към Община Годеч като за този период при предоставянето на услуги по Наредба № 2 на ОбС от 14.02.2008 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч, да не се изисква служебна бележка, удостоверяваща наличието или липсата на задължения към Общината.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/