РЕШЕНИЕ №94/03.11.2010г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за” - … общински съветници; „против” – …;”въздържали се”- …,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
Р Е Ш И:


1.Дава съгласие Община Годеч да участва като партньор на Областна администрация на Софийска област по проект с работно заглавие: „Партньори за по-добра местна и регионална политика“ по мярка 1.3 на Оперативна програма „Административен капацитет”.
2. Одобрява Споразумение за междуобщинско сътрудничество между общините Божурище, Годеч, Долна баня,, Костенец, Костинброд, Правец и Областна администрация на Софийска област по проект с работно заглавие „Партньори за по-добра местна и регионална политика“ по мярка 1.3 на Оперативна програма „Административен капацитет”. Упълномощава Кмета на Община Годеч да подписва всички последващи документи, имащи отношение към проекта.

Оля Рангелова Никифорова - ............... - ..........................
Страхил Младенов Симов - ............... - ..........................
Зорка Александрова Станоева - ............... - ..........................
Никола Генадиев Николов - ............... - ..........................
Златка Борисова Борисова - ............... - ..........................
Диана Георгиева Станоева - ............... - ..........................
Ангел Радославов Николов - ............... - ..........................
Никифор Горанов Никифоров - ............... - ..........................
Димитър Найденов Бояджиев - ............... - ..........................
Крум Милушев Крумов - ............... - ..........................
Димитър Цветанов Александров - ............... - ..........................
Мария Лукова Владимирова - ............... - ..........................
Владислав Василев Василев - ............... - ..........................


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Владислав Василев