РЕШЕНИЕ №95/04.11.2010г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 63 по протокол № 9/29.07.2010 г. на ОбС-Годеч и Заповед № 173/12.08.2010 г. на Кмета на Община Годеч, по искане вх.№ 115/03.11.2010 г. от Управителя на „Равик-Д”ЕООД, с гласували „за” - .. общински съветници; „против”–… ”въздържали се”-…,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС – Годеч дава отсрочка на ”Равик-Д”ЕООД до 31.03.2011 г. за погасяване задълженията към Община Годеч като за този период при предоставянето на услуги по Наредба № 2 на ОбС от 14.02.2008 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч, да не се изисква служебна бележка, удостоверяваща наличието или липсата на задължения към Общината.


Оля Рангелова Никифорова - ............... - ..........................
Страхил Младенов Симов - ............... - ..........................
Зорка Александрова Станоева - ............... - ..........................
Никола Генадиев Николов - ............... - ..........................
Златка Борисова Борисова - ............... - ..........................
Диана Георгиева Станоева - ............... - ..........................
Ангел Радославов Николов - ............... - ..........................
Никифор Горанов Никифоров - ............... - ..........................
Димитър Найденов Бояджиев - ............... - ..........................
Крум Милушев Крумов - ............... - ..........................
Димитър Цветанов Александров - ............... - ..........................
Мария Лукова Владимирова - ............... - ..........................
Владислав Василев Василев - ............... - ..........................ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Владислав Василев