Препис-извлечение от Протокол № 12/16.12.2010г. от заседание на ОбС

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за” - 13 общински съветници, „против” – 0;”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
потвърди

Р Е Ш Е Н И Е
№ 94 от 03.11.2010 г.

1. Дава съгласие Община Годеч да участва като партньор на Областна администрация на Софийска област по проект с работно заглавие: „Партньори за по-добра местна и регионална политика“ по мярка 1.3 на Оперативна програма „Административен капацитет”.
2. Одобрява Споразумение за междуобщинско сътрудничество между общините Божурище, Годеч, Долна баня, Костенец, Костинброд, Правец и Областна администрация на Софийска област по проект с работно заглавие „Партньори за по-добра местна и регионална политика“ по мярка 1.3 на Оперативна програма „Административен капацитет”. Упълномощава Кмета на Община Годеч да подписва всички последващи документи, имащи отношение към проекта.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2010 г.
от заседание на ОбС

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 63 по протокол № 9/29.07.2010 г. на ОбС-Годеч и Заповед № 173/12.08.2010 г. на Кмета на Община Годеч, по искане вх.№ 115/03.11.2010 г. от Управителя на „Равик-Д”ЕООД, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0 ”въздържали се”-1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
потвърди

Р Е Ш Е Н И Е
№ 95 от 04.11.2010 г.


ОбС – Годеч дава отсрочка на ”Равик-Д”ЕООД до 31.03.2011 г. за погасяване задълженията към Община Годеч като за този период при предоставянето на услуги по Наредба № 2 на ОбС от 14.02.2008 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч, да не се изисква служебна бележка, удостоверяваща наличието или липсата на задължения към Общината.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 96

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.3, чл.17 и чл. 19 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, във връзка с Решение №89 на ОбС по Протокол № 11/28.10.2010 г., с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава общинската транспортна схема
2. Открива конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и републиканска транспортна схема за Община Годеч и утвърждава тръжната документация.
3. Възлага на кмета на Община Годеч организирането и провеждането на конкурс по точка втора.
4. Определя комисия за провеждане на конкурс и оценка на постъпилите предложения в състав:
- Председател на комисията – представител на Община Годеч
- Адвокат (юрист)
- Представител на Регионална дирекция „Автомобилна администрация”
- Представител на ТД на НАП – София област, фронт офис Костинброд
- Представител на КАТ – пътна полиция
- Двама представители на ОбС – Годеч


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 97

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА; чл.24, т.1 от ЗОБ; чл.79, ал.1, т.1 от Наредба № 9/2009 г. на ОбС за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в Община Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Да бъдат ползвани заемообразно средства от Фонд „Приватизационен” в размер до 20 000 /двадесет хиляди/ лева за разплащане на необходимите разходи по Проект № 58-131-68-68 „Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г.” за град Годеч, одобрен за финансиране по процедура № BG 161РО005/08/1.30/02/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г.” със срок за възстановяване до 30.06.2011 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 98

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Упълномощава Кмета на община Годеч да предприеме необходимите действия за придобиване безвъзмездно правото на собственост върху имот частна държавна собственост, представляващ административно-финансова сграда, състояща се от оперативен салон, една стая със западно изложение, една стая със северно изложение, една стая в северозападния ъгъл и в сутерена - две помещения едно до друго в северозападния ъгъл, построена в УПИ ІІ-БНБ, кв. 132 по действащия план на гр. Годеч.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 99

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Упълномощава Кмета на община Годеч да предприеме необходимите действия за придобиване безвъзмездно правото на собственост върху имот частна държавна собственост, представляващ втори етаж от сграда - „Профсъюзен дом, построена в УПИ І-за обществено хранене, поща и клуб, в кв.136 по действащия план на гр.Годеч.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 100

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 11 от ЗМСМА, чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.134, ал.2, т.1 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС дава съгласие за изменение на действащия план за регулация и застрояване на с.Гинци като се заличава улица с о.т. № 76 до о.т. 82 ; създава се нова улица о.т. 76А до о.т. 82; създават се нови УПИ II-35 от кв.10, УПИ XII-40, УПИ XIII-17, УПИ I-17, УПИ II-17 и УПИ III-17 от кв.11.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 101

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 11 от ЗМСМА, чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”-1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС дава съгласие за изменение на действащия план за регулация и застрояване на гр.Годеч в кв.122, 123, като се заличава част от улица с о.т. 453-468 и се създават нови УПИ ХХI-1530, УПИ ХХII-1686 и задънена улица с о.т. 453-453а.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 102

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.2 и чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 8 общински съветници, „против”–0, „въздържали се”- 4,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие за продажба на 268,00 кв.м. придаваеми в УПИ VII-1927, кв.72 по плана на гр.Годеч на Надалина Илиева Данаилова.
2. Възлага на Кмета на община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на 268 кв.м. придаваеми в УПИ VII-1927, кв.72 по плана на гр. Годеч, която да бъде внесена за утвърждаване от Общински съвет.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 103

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема Общинска стратегия и План за развитие на социалните услуги в община Годеч (2010-2015 г.)

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 104

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Определя за отдаване под наем всички земеделски земи на територията на община Годеч със статут на общинска и временно общинска собственост /Приложение/.
2.Определя цени за отдаване под наем през 2011 година на земеделски земи със статут на общинска и временно общинска собственост за 1 декар/годишно , както следва:

Културен вид Категория земя III и IV
цени - лв./дек Категория земя
V иVI
цени - лв./дек Категория земя VII - Х
цени — лв./дек
Ниви 10,00 7,00 3,50
Ливади 7,00 5,00 2,50
Пасища и мери 5,00 3,50 1,50


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 105

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 и чл. 61от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Одобрява Споразумение за сътрудничество на община Годеч с община Берковица, община Вършец, община Чипровци, община Георги Дамяново, община Чупрене и община Белоградчик, членове на Регионално сдружение за развитие на туризма „Северозападен Балкан" във връзка с проект по ОПРР, мярка 3.1 "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура".


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 106

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Възлага на Кмета на Община Годеч, след представяне на разходни документи от ЕТ”Георги-80-Георги Димитров” за извършен монтаж на външно ел.табло в имот общинска собственост, да извърши прихващане от дължимата сума по договор № 1014/12.10.2009 г.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/