РЕШЕНИЕ №107/28.12.2010г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 , във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и т.4 от ЗМСМА; § 1а от Наредба №9 от 26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения; чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения; чл.8, т.2 от Договора за възлагане управлението на СБАЛВБ от 18.03.2010 г. и чл.11, ал.1, т.5 от Наредбата за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговските дружества и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за” - .. общински съветници; „против”– .., ”въздържали се”-…,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Продължава срока на договора за управление с временно изпълняващият длъжността Управител на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД - д-р Александър Николов Златанов до провеждане на конкурс за длъжността.
2. Възлага на Кмета на Общината да продължи договора за временно управление с д-р Александър Николов Златанов при условията на настоящото решение.
3. Определя възнаграждение на Управителя на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД в размер на 280% от средната брутна работна заплата на едно лице в дружеството при спазване на Наредбата за регулиране нарастването на средствата за работна заплата в търговските дружества.
4. Определя за управители и представляващи „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД д-р Александър Николов Златанов и Любомир Иванов Стефанов с начин на представляване на дружеството заедно и поотделно.
5. Променя чл.11 от Учредителния акт на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД като определя за управители и представляващи „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД д-р Александър Николов Златанов и Любомир Иванов Стефанов с начин на представляване на дружеството заедно и поотделно.


Оля Рангелова Никифорова - ............... - ..........................
Страхил Младенов Симов - ............... - ..........................
Зорка Александрова Станоева - ............... - ..........................
Никола Генадиев Николов - ............... - ..........................
Златка Борисова Борисова - ............... - ..........................
Диана Георгиева Станоева - ............... - ..........................
Ангел Радославов Николов - ............... - ..........................
Никифор Горанов Никифоров - ............... - ..........................
Димитър Найденов Бояджиев - ............... - ..........................
Крум Милушев Крумов - ............... - ..........................
Димитър Цветанов Александров - ............... - ..........................
Мария Лукова Владимирова - ............... - ..........................
Владислав Василев Василев - ............... - ..........................


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Владислав Василев