Препис-извлечение от Протокол №1/27.01.2011г.от заседание на ОбС

На основание чл.21, ал.1, т.9 , във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и т.4 от ЗМСМА; § 1а от Наредба №9 от 26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения; чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения; чл.8, т.2 от Договора за възлагане управлението на СБАЛВБ от 18.03.2010 г. и чл.11, ал.1, т.5 от Наредбата за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговските дружества и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за”-12 общински съветници; „против”–0, ”въздържали се”-1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
потвърди

Р Е Ш Е Н И Е
№ 107 от 28.12.2010 г.

1. Продължава срока на договора за управление с временно изпълняващият длъжността Управител на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД - д-р Александър Николов Златанов до провеждане на конкурс за длъжността.
2. Възлага на Кмета на Общината да продължи договора за временно управление с д-р Александър Николов Златанов при условията на настоящото решение.
3. Определя възнаграждение на Управителя на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД в размер на 280% от средната брутна работна заплата на едно лице в дружеството при спазване на Наредбата за регулиране нарастването на средствата за работна заплата в търговските дружества.

4. Определя за управители и представляващи „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД д-р Александър Николов Златанов и Любомир Иванов Стефанов с начин на представляване на дружеството заедно и поотделно.
5. Променя чл.11 от Учредителния акт на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД като определя за управители и представляващи „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД д-р Александър Николов Златанов и Любомир Иванов Стефанов с начин на представляване на дружеството заедно и поотделно.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/27.01.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 1

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.60 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0 ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема Програма за работата на Общински съвет – Годеч през 2011 година.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/27.01.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 2

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.106, ал.1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 10 общински съветници, „против”–0 ”въздържали се”- 1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема отчета за работа на Общински съвет – Годеч и постоянните комисии през 2010 година.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/27.01.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 3

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.106, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0 ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема отчета за изпълнение на решенията приети от Общински съвет – Годеч за периода 01.10.2010 година – 31.12.2010 година, съгласно приложената справка.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/27.01.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 4

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; чл.62а, ал.4, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ, с гласували „за” - 10 общински съветници, „против”–0 ”въздържали се”- 1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


ОбС дава съгласие за изменение на действащия план за регулация и застрояване на с.Шума като се създаде нов УПИ по границите на ПИ 155 и същият се изключи от озеленителния пояс.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/27.01.2011 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 5

На основание чл.1, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0 ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС – Годеч приема изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 год. за определяне на местните данъци на територията на Община Годеч, както следва:
1. В чл.2 се създават:
нова т.7. Туристически данък
нова т.8. Други местни данъци, определени със закон.
2. Член 5, ал.2 се изменя така: ”Невнесените в срок данъци по тази Наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.”
3. Отменя чл.7, ал.4 .
4. В чл.8, ал.2 се допълва с: „или съответната част от него".
5.В чл.8, се създава
нова ал.5 „за имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено лице е лицето, на което имотът е предоставен за управление ”.
6. Член 11, ал.1. се изменя така: „Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим”.
7. Член 11.ал.2. се изменя така: „На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто”..
8. Член 17, ал.1 се изменя така: „Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.
9. В чл.41, ал.12 думата „шейни" се заменя с „шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за движението по пътищата".
10. Член 46, ал.1 се изменя така: „Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто".
11. Член 52, ал.2. се изменя така: „физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага".
12. Създава се нов Раздел VI - Туристически данък:
Чл.57(1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(З) Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл.58 (1) Общинският съвет определя с Наредбата по чл.1, ал.2 размера на данъка за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване, както следва:
1. категория 1 звезда - 0,20 лв.
2. категория 2 звезди - 0,30 лв.
3. категория 3 звезди - 0,40 лв.
4. категория 4 звезди - 0,50 лв.
5. категория 5 звезди - 0,50 лв.
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(3) Дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал.2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

(3) Разликата по ал.4 се определя по следната формула:
Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД,
където:
Р е разликата за внасяне;
РД - размерът на данъка по ал.1;
ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година;
Д - брой дни в годината;
ДД - сборът на дължимия данък по ал.2 за календарната година.
Чл.59 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл.10, ал.2 от Закона за туризма.
13. В „Преходни и заключителни разпоредби” се създават:
нов §13. Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти за 2011 г. до 31 януари 2011 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2011 г. се прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти, действащ към 31 декември 2010 г.
нов §14. Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2011 г. до 31 януари 2011.
нов §15. Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:
6. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;
7. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;
8. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
9. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
10. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка.
нов §16. Декларацията по чл.57, ал.5 не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.
нов §17. Данъците върху недвижимите имоти и върху превозните средства за 2011 г. се плащат на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври.
нов §18. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/27.01.2011 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 6

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0 ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
Р Е Ш И:

ОбС – Годеч приема изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч, както следва:
1. Отменя чл.2, ал.1, т.8
2. Член 16, ал.1, т.З се изменя така: „проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците".
3. Член 18 се изменя така:
ал.1. „Таксата за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври".
ал.2. „На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто".
4. Отменя Раздел IV - туристическа такса
5. В „Преходни и заключителни разпоредби” се създават:
нов §11. Общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари 2011 г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.
нов & 12. Таксата за битови отпадъци за 2011 г. се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври.
нов & 13. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/27.01.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 7

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.16, ал.1 от Наредба № 2 на Общински съвет Годеч за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община – Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0 ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Одобрява план-сметка за разходите за такса битови отпадъци по Приложение №1, неразделна част от решението за 2011 г., за дейностите:
- Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци;
- Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото;
- Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;
- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
2. Определя основа за изчисляване размера на такса битови отпадъци:
– За населението - данъчна оценка на имота
– За фирми – на по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на имота към 31.12.2010 г.
3. Физически лица, подали декларация по чл.20, ал.1 от Наредба №2 /291 броя/, през 2011 година не заплащат размера на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, но заплащат размера на таксата за останалите дейности: осигуряване на съдове; проучване, проектиране и изграждане на депа за битови отпадъци, почистване на публичните пространства, алеи, улици, паркове и др., както следва в промили:
- град Годеч - 1,60 промила
- Равна - 1,70 промила
- Гинци - 0,85 промила
- Туден - 1,70 промила
- Разбоище - 1,70 промила
- Губеш - 1,70 промила
- Комщица - 1,70 промила
- Бърля - 1,70 промила
- Смолча - 1,70 промила
- Бракьовци - 1,70 промила
- Мургаш - 1,70 промила
- Връбница - 1,70 промила
- Голеш - 1,70 промила
- Връдловци - 0,85 промила
- Станянци - 0,85 промила
- Ропот - 0,85 промила
- Каленовци - 1,70 промила
- Букоровци - 1,70 промила
- Шума - 0,85 промил
- Лопушня - 0,85 промил
4. За фирми и общински имоти, отдадени под наем – брой контейнери и кофи за 2011 год. на основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2.

СПРАВКА
Декларации на фирми по чл.17, ал.2 по Наредба № 2 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община – Годеч за 2011 година.

по ред ФИРМА отч. стойнос ти , дан. оценка сума общо по 0.006
пром. Брой конт ейне ри/ Бобр и/ Ед-цена в лв. Всичк о лв. за конте йнери Бро й ко фи Ед. цена в лв. Всич ко лв. за коф и Всичко за ЮЛ лв.
1. "АРКСИ" ООД 147489 884.934 0 30.95 0 0 0.94 0 884.934
2. ЕТ”Ником-Цветан Стефанов -Ником" 47899 287.394 0 30.95 0 12 0.94 11.3 298.674
3. "Джей Джей и Консулт" 17608 105.648 0 30.95 0 0 0.94 0 105.648
4. "Родана" ООД 286534 1719.204 0 30.95 0 0 0.94 0 1719.2
6. НЕК ЕАД "Язовири и Каскади" 37066 222.396 0 30.95 0 0 0.94 0 222.396
7. Софийска Св. Митрополия 21594 129.564 0 30.95 0 0 0.94 0 129.564
8. "Могила" ЕООД 79333 475.998 0 30.92 0 12 0.94 11.3 487.278
9. "Тренко - Димитър Петков" 154679 928.074 0 30.92 0 0 0.94 0 928.074
10. "Мориган" ЕООД 3709 22.254 0 30.92 0 0 0.94 0 22.254
11. "Бог - 22" ЕООД 69630 417.78 0 30.92 0 0 0.94 0 417.78
12. "Докторс" ООД 432000 2592 4 8.5 34 0 0.94 0 2626
13. Община Годеч 383877 2303.262 2 30.92 61.84 0 0.94 0 2365.1
14. ЕТ"Рени Тодорова" 20100 120.6 2 30.95 61.9 0 0.94 0 182.5
15. "Синхрон - С" ООД 48876 293.256 0 30.95 0 0 0.94 0 293.256
16. ЕТ"Пепе- Панталей Манов" 52535 315.21 3 30.95 92.85 0 0.94 0 408.06
17. "Болкан Солар" АД 126841 761.046 0 30.95 0 0 0.94 0 761.046
18. "БАНКА ДСК" 141840 851.04 1 30.95 30.95 0 0.94 0 881.99
19. АК"Магнит" 1766805 10600.83 60 30.95 1857 0 0.94 0 12457.8
20. "Манхатън Партнерс" ООД 191831 1150.986 1 30.95 30.95 0 0.94 0 1181.94
21. "Мургаш - 2005" ООД 104423 626.538 5 30.92 154.6 0 0.94 0 781.138
22. "Уни Кредит Булбанк" АД 96300 577.8 0 30.92 0 4 0.94 3.76 581.56
23. "Ситигод" ООД 65897 395.382 2 30.92 61.84 0 0.94 0 457.222
24. ЕТФармалекс" 21000 126 2 30.92 61.84 0 0.94 0 187.84
25. ЕТ'Пейчо Милушув" 217482 1304.892 6 30.95 185.7 48 0.94 45.1 1535.71
26. РПК "Ком" 354691 2128.146 1 30.95 30.95 0 0.94 0 2159.1
27 ЕТКръстанчо Кръстанов" 10000 60 0 30.95 0 50 0.94 47 107
28 "Пътно поддържане -Берковица 48427 290.562 0 30.95 0 0 0.94 0 290.562
29 "Пътно поддържане -Годеч"ЕО 133310 799.86 0 30.95 0 0 0.94 0 799.86
30 "Пролайфтехнолоджи" ЕООД 125490 752.94 0 30.95 0 0 0.94 0 752.94
31 Р А Бултоп ЕООД 217499 1304.994 1 30.95 30.95 0 0.94 0 1335.94
32 Институт по животновъдни нау| 183820 1102.92 0 30.92 0 0 0.94 0 1102.92
33 "Пътстрой 92" АД 1108199 6649.194 12 30.92 371 0 0.94 0 7020.23
34 ЕТ"Коди - Димитринка Костади 100532 603.192 8 30.92 247.4 0 0.94 0 850.552
35 ЕТ”ДЖАК -Катя Живкова" 21300 127.8 1 30.92 30.92 0 0.94 0 158.72
36 ЕТ'АПА -Ангел Ангелов" 300000 1800 0 30.92 0 0 0.94 0 1800
37 СБАЛВБ Годеч ЕООД 188974 1133.844 12 30.92 371 0 0.94 0 1504.88
43965.54 123 3716 126 0 118 47799.7


5. Фирми, подали декларации по чл.17, ал.2 от Наредба №2, заплащат допълнително и 6 промила за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, на по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на имота към 31.12.2010 г.
6. Фирми, които не са подали декларация в срок, или са декларирали неверни данни, заплащат 20 промила върху по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на имота към 31.12.2010 г.
7. Таксата за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.
8. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата 2011 година се прави отстъпка от пет на сто върху цялата сума.
9. На фирми и физически лица, които имат задължения за минали периоди за данък недвижим имот и такса битови отпадъци, да не се приемат декларации по чл.17, ал.2 и чл.20, ал.1 от Наредба № 2 на ОбС Годеч през 2011 година, преди да издължат дължимите суми.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/27.01.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 8

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.19б от ЗУО, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0 ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет - Годеч допълва свое решение № 74 от 31.08.2010 година, както следва:
1. В интерес на община Годеч е създаване на регионално сдружение при сега действащия закон и прекратяване на действащото споразумение като участниците в него следва да уредят отношенията си. Мотивите за това са няколко:
- общините, включени във всеки от регионите създават регионална система за управление на отпадъците, а община Годеч не участва в сегашното сдружение;
- няма правна възможност Общинският съвет да вземе решение за присъединяване към споразумението, тъй като законът не допуска споразумението като способ за учредяването на сдружението;
- сега действащият закон предвижда в регионалното сдружение да участват само общини;
- в срок от три години от влизане в сила на ЗУО общините трябва да създадат регионално сдружение по новия ред и да прекратят създадените по стария ред сдружения и споразумения;
- лишаване от финансиране на общините от европейските фондове и националните програми, ако не се създаде регионално сдружение по смисъла на сега действащия закон.
2. Общински съвет Годеч упълномощава Кмета на община Годеч да изпрати решението и допълнението към него до кмета на общината, на чиято територия се предвижда изграждането на регионалното депо за предприемане на необходимите действия по ЗУО.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/27.01.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 9

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0 ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Избира работна група, която да проведе срещи с представителите на община Драгоман, за да се координират действията на двете общини, в състав: Владислав Василев - Председател на ОбС, Ангел Николов - общински съветник и упълномощен от Кмета представител от Общинска администрация - Годеч.
2. Работната група да проведе преговори с представители на ”ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ 1” ЕООД, за да се защитят интересите на Общината, като отстояват позицията за публично-частно партньорство между Община Годеч и „ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ 1”ЕООД и участието на общината в дружеството;
3. Упълномощава Кмета на община Годеч да подпише
споразумението за публично-частно партньорство между Община Годеч и "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ 1"ЕООД, при постигане на съгласие между страните.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/27.01.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 10

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, с гласували „за”-11 общински съветници, „против”–0 ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2010 година.
2. Приема Програма за превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (2011-2012 г.)
3. Приема Общинска стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и правонарушения на деца в община Годеч (2011-2015 г.)

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/