РЕШЕНИЕ №11/10.02.2011г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 , във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и т.4 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.5 от Наредбата за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговските дружества и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за” - .. общински съветници; „против” – ..; ”въздържали се”- ..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжността Управител и представляващ “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД Любомир Иванов Стефанов.
2. Освобождава от отговорност Управителя и представляващ “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД - Любомир Иванов Стефанов за срока на управление на дружеството.
3. Променя чл.11 от Учредителния акт на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД като определя за управител и представляващ „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД д-р Александър Николов Златанов.


Оля Рангелова Никифорова - ............... - ..........................
Страхил Младенов Симов - ............... - ..........................
Зорка Александрова Станоева - ............... - ..........................
Никола Генадиев Николов - ............... - ..........................
Златка Борисова Борисова - ............... - ..........................
Диана Георгиева Станоева - ............... - ..........................
Ангел Радославов Николов - ............... - ..........................
Никифор Горанов Никифоров - ............... - ..........................
Димитър Найденов Бояджиев - ............... - ..........................
Крум Милушев Крумов - ............... - ..........................
Димитър Цветанов Александров - ............... - ..........................
Мария Лукова Владимирова - ............... - ..........................
Владислав Василев Василев - ............... - ..........................


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Владислав Василев