Препис-извлечение от Протокол №2/17.02.2011г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 12

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.10, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2011 година, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за окончателното разпределение на „капиталови” разходи в бюджета на община Годеч за 2010 г., съгласно поименен списък на обектите, като неразделна част от решението, както следва:
№ Обекти Бюджет РБ Собствени средства Изразходвани
средства
1. Ремонт на сградата на Община-Годеч 73 000.00 7 775.00 80 755,00
2. Ремонт на сградата на бившата поликлиника 0 82 000,00 81 987,00
3. Изграждане улично осветление мах. „Додовица”
3 494,00
3 493,00
4. Изграждане на общински пазар гр. Годеч
0
0
0,00
5. Закупуване на камион за сметосъбиране и сметоизвозване
60 000,00
60 000,00
6. Доизграждане на общински пазар етапи 1 и 2 6 725.00 6 725,00
7. Придобиване на компютри и хардуер 8 500.00 0 00
8. Придобиване на компютри и хардуер 530.00 530.00
73 000.00 169 024.00 233 490.00
Изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
9. СМР на път № 16412 - Бракьовци 40 000.00 39 994,00
10 СМР на път №№ 81301,81303 – Шума - Лопушня -Годеч
48 000.00
47 994,00
11 СМР на път № 81312 – Годеч – Ропот - Станянци
66 600.00
66 600,00
12 СМР на път № 81305 – Връбница - Мургаш 5 000.00 5000,00
13 СМР на път № 81306 - Годеч – Губеш - Комщица 5 000.00
4 999,00
14 СМР на път № 81308 – Годеч - Равна 10 000.00 10 000,00
15 СМР на от разкл. III-813- № 81324 – Туден – Разбойще 15 000.00
15 000,00

189 600.00 189 587.00

262 600.00 169 094.00

ОБЩО 431 624.00 423 077.00


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/17.02.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 13

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ, чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОБ, съгласно чл.26 от Наредба № 9/2009 г. на ОбС за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в Община Годеч, и във връзка с разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2011 г. и РМС № 715/01.10.2010 г.,, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2010 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :
1.1 По прихода - 3 189 645 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/;
1.2 По разхода - 3 189 645 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи,
съгласно Приложение №2/
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2010 г., както следва:
1.1. По прихода - 2 900 698 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/;
2.2. По разхода – 2 900 698 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи,
съгласно Приложение №2/
3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2010 г. /съгласно Приложение № 2/
4. Приема бюджета за 2011 г. както следва:
4.1. По прихода в размер на 2 847 195 лв. /съгласно Приложение № 1 /
4.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 1 540 315 лв., в т.ч. :
4.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности 1 359 055 лв.
4.1.1.2. Преходен остатък от 2010 г. в размер на 181 260 лв.
4.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 506 880 лв., в т.ч. :
4.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 180 200 лв.
/съгласно Приложение №1 /;
4.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 366 500 лв.,
/съгласно Приложение №1 /;
4.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 414 600 лв.
4.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 262 600 лв. , в т.ч.:
 за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА - 73 000 лв. /съгласно приложение по обекти № 4/
 за екологични обекти ;
 за изграждане и основен ремонт на общински пътища 189 600 лв.
(съгласно приложение по обекти № 4)
4.1.2.5. Друго финансиране в размер на 0,00 лв., в т.ч. заеми и погашения на главници
4.1.2.6. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 48 500 лв.
4.1.2.7. Преходен остатък от 2010 г. в размер на 234 480 лв.
4.1.3 Финансиране проект ВиК /-/ 200 000
4.2. По разходите в размер на 2 847 195 лв. , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
4.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 1 359 055 лв.,
4.2.2. От държавни трансфери 48 500 лв.;
4.2.3 От местни приходи в размер на 546 700 лв.;
4.2.4. За местни дейности в размер на 677 200 лв.;
4.2.5. Бюджетен остатък 415 740 лв.
4.2.6. Финансиране проект ВиК /-/ 200 000 лв.
4.3 Резерв за неотложни и непредвидени разходи в местните дейности – 5 000 лева.
4.4 Инвестиционна програма в размер на 302 100 лв. ,съгласно приложен поименен списък (Приложение № 4).
5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии /Приложение №2/
5.1. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, съгласно Приложения № 2 и № 8, в размер на 146 588 лв. , в т.ч.:
- за общински лечебни заведения – 100 000 лв.;
- за читалища – 41 588 лв.
- за масова физкултура и спорт /ФК”КОМ-98”/ в размер на 5 000 лв.
/съгласно приложена План-сметка/
Средствата за подпомагане развитието на масовата физкултура и спорта се изразходват за организирането и провеждането на общински спортни дейности и мероприятия от спортни организации, чиито седалища и дейност са на територията на община Годеч и са регистрирани като юридически лица с нестопанска дейност в обществена полза.
5.2. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по ползването на целевите разходи по т.5, свързани с времето и начина на представяне и отчитането на тези средства.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. Социално-битови в размер на - до 3% от начислените трудови възнаграждения;
6.2. Представителни разходи в размер на 3 500 лв.;
6.3 . Помощи по решение на ОбС – 2 000 лв. /за погребения/
6.4. Членски внос – 2 000 лв.
6.5. Гориво РПУ – 2 760 лв. /230 лв. месечно/
6.6. Разходи за издръжка на Клубовете на пенсионера в размер на 1 000 лв.
Средствата за подпомагане дейността на Клубовете на пенсионера се изразходват за организирането и провеждането на общински дейности и мероприятия от организации на пенсионерите, чиито седалища и дейност са на територията на община Годеч и са регистрирани като юридически лица с нестопанска дейност в обществена полза.
7. Утвърждава разпределението на бюджетните взаимоотношения на община Годеч с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в дейност „Образование” в размер на 100 на сто от сумите по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 година.
7.1 Община Годеч предоставя на училищата средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.
8. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложение № 3
/В съответствие с приложение №10 към &40 от ЗДБРБ за 2011 г./
9. Общински съвет – Годеч определя 42 щатни бройки численост на персонала в общинската администрация в т.ч.:
9.1. 42 броя със средства за заплати по § 01-00 в размер на 288 600 лв. за сметка на трансфера по единния разходен стандарт;
9.2. 01 броя дофинансирани бройки със средства за заплати по §01-00 в размер на 5 700 лв. за сметка на общински приходи.
9.3. Задължава Кмета на общината да състави длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т.9.1 и по т.9.2, съответно за делегираната и дофинансирана дейност и съобразно приетата структура на общинската администрация.
10. Определя числеността на персонала и основни работни заплати, съгласно Приложение № 8
11. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по тримесечия и по месеци.
12. Дава съгласие при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
12.1. местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината;
12.2. делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане (по реда на § 32, ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г.) за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия;
12.3. дофинансиране
- Функция „Общи държавни служби” в §02-05 с 33 000 лв.
13. Възлага на Кмета на общината :
13.1. Да определи със заповед конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити, включително и регламента за представяне на отчети за изразходваните бюджетни средства, предоставени им под формата на субсидии в сроковете (месечни, тримесечни, годишни), в които се изисква отчетността на всички звена;
13.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;
13.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.
13.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер (примерно, над 5% спрямо общинските приходи), както и за просрочените вземания, включително и за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от ДД дейности за образование, и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
13.5. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
14. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27 от ЗОБ/
14.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
14.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
14.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
14.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;
14.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
15. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30 дни конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/17.02.2011 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 14

На основание чл.21 , ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.10, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2011 година, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема разпределение на „капиталови разходи” в бюджета на община Годеч за 2011 година, съгласно поименен списък на обектите, като неразделна част от решението, както следва:
№ Обекти РБ

лева Собствени средства
лева
1. Основен ремонт на общи помещения на 1ви и 2ри етаж на сградата на бившата поликлиника- УПИ І- за района болница и поликлиника в кв. 44 по плана на град Годеч


20 000.00
2. Изграждане на канализация и ремонт фасади на сградата на бившето БКС - в УПИ ІV в кв. 67 по плана на град Годеч

15 000.00
3. Изграждане улично осветление улиците „Г.С. Раковски”, ул. „Грамада” и алея в имот № 3617, земл. на гр. Годеч

8 000.00
4. Изграждане на алея, ремонт на стълби и парапети в имот № 3617, земл. на гр. Годеч, ремонт на тротоари и изграждане на подпорни стени на участък от о.т. 464 до о.т. 270 по плана на гр. Годеч.


30 000.00
5. Изграждане улично осветление мах. „Додовица” 5 000.00
6. Закупуване на програмни продукти – НУ „Хр. Ботев” 1 500.00
7. Закупуване на програмни продукти- ИРО 8 000.00
8. Закупуване на терен в земл. на гр. Годеч за ПСОВ 10 000.00
9. Закупуване на 2900/3500 ид.ч. от имот № 30056, землище гр.Годеч /за разшир. гробищен парк /
15 000.00
ОБЩО 73 000.00 39 500.00
Изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
6. СМР на път № 81307 от разкл.III-813 – с. Мургаш, км 0-2
8 000.00
7. СМР на път №№ 81301,81303 – Шума - Лопушня –Годеч км 0-1,5 и 0-1
60 000.00
8. СМР на път № 81312 Годеч– Ропот–Станянци, км13-19
90 000.00
9. СМР на път № 81305 – Годеч –Връбница, км 0-4 7 000.00
10. СМР на път № 81306 - Годеч – Губеш км 0-4 7 000.00
11. СМР на път № 81308 – Годеч – Равна км 0-3,5 9 600.00
12. СМР на път № 81324 Туден – Разбоище, км 2 – 5 8 000.00
189 600.00
ОБЩО 262 600.00
ВСИЧКО 302 100.00

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/17.02.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 15

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.24 от ЗМСМА и чл.4, ал.2 от Наредба № 8/2008 г. на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2010 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/17.02.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 16

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба№ 8/2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост в Община Годеч през 2011 година.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/17.02.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 17

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.37, ал.2 от Наредба № 8/2008 г. на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.30 и чл.33 от Закона за собствеността, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 1 /Д.Бояджиев/,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие за продажба на 111/272 ид.ч., частна общинска собственост от УПИ IX в кв. 67 по плана на гр. Годеч на „Мургаш-2005” ООД .
2. Възлага на Кмета на община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на 111/272 ид.ч., частна общинска собственост от УПИ IX в кв. 67 по плана на гр. Годеч, която да бъде внесена в ОбС за утвърждаване.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/17.02.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 18

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.37, ал.2 от Наредба №8/2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 10 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 2 /Д.Бояджиев, М.Владимирова/,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждаване на цена за продажба на 268 кв.м. придаваеми в УПИ VII-1927 в кв. №72 по плана на гр.Годеч в размер на 5 030 /пет хиляди и тридесет/ лева.
2. Упълномощава Кмета на община Годеч да сключи договор за продажбата на 268 кв.м. придаваеми в УПИ VII-1927 в кв. №72 по плана на гр.Годеч с Надалина Илиева Данаилова.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/17.02.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 19

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

I. Предоставя земи от общинския поземлен фонд за възстановяване собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, както следва:
1. Имот с проектен №005193 с площ 0.395 дка, които са част от имот №004078 целия с площ от 9.929 дка. находящ се в землището на гр. Годеч, в местността „Найденова”, НТП-пасище, мера на Станка Георгиева Александрова.
2. Имот с проектен №001867 с площ 3.231 дка, които са част от имот №001829 целия с площ от 3.579 дка. находящ се в землището на гр. Годеч, в местността „Полето”, НТП-ливада, имота е собственост на Софийска митрополия-гр.София.
3. Имот с проектен №000767 с площ 0.404 дка, които са част от имот №000737 целия с площ от 0.530 дка. находящ се в землището на с.Връдловци, община Годеч в местността „Падина”, НТП-ливада на Владимир Алексов Гогов.
4. Имот с проектен №000773 с площ 0.011 дка, които са част от имот №000738 целия с площ от 0.889 дка. находящ се в землището на с. Връдловци, община Годеч в местността „Падина”, НТП-ливада на Владимир Алексов Гогов.
5. Имот с №013356 с площ 0.047 дка,находящ се в землището на с. Туден, община Годеч в местността „Стоилков връх”, НТП-пасище, мера на наследниците на Любомир Христов Дончев.
6. Имот с №003367 с площ 0.364 дка,находящ се в землището на гр.Годеч в местността „Габров дол”, НТП-пасище, мера на наследниците на Асен Пейчев Соколов.
7. Имот с проектен №000920 с площ 1.200 дка,които са част от имот №000245 целия с площ от 1.640 дка., находящ се в землището на гр.Годеч в местността „Неина падина”, НТП-пасище, мера на наследниците на Асен Пейчев Соколов.
8. Имот с проектен № 005197 с площ от 0. 389 дка, които са част от имот № 004071 целия с площ от 1.826 дка, находящ се в землището на гр. Годеч в местността „ Падина „ НТП-пасище, мера на Никола Борисов Ангелов, Милка Манолова Ангелова, Божидар Цветанов Борисов и Евгени Цветанов Борисов.
9. Имот с проектен № 005380 с площ от 0.637 дка. и имот с проектен № 005379 с площ от 0.455 дка, които са част от имот № 004078 целия с площ от 9. 929 дка, находящ се в землището на гр. Годеч в местността „Найденова„ НТП-пасище, мера на Любка Борисова Пулева.
10. Имот с проектен № 005378 с площ от 0.450 дка, които са част от имот № 004078 с площ от 9.929 дка, находящ се в местността „Найденова„ НТП-пасище, мера на Снежана Маринова Ботева.

II. Процедурата по възстановяване на земи от общинския поземлен фонд да започне след внасяне на необходимата такса от заявителите - 20.00 лв. на заявен имот /съгласно Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч/.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/17.02.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 20

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 година, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет – Годеч определя 85% от цената на билета за заплащане на транспортни разходи с автобус на Галина Кирилова Трайкова – учител по физическо възпитание и спорт в СОУ „Проф.д-р Асен Златаров” гр.Годеч, за периода 01.01.2011 - 30.06.2011 година.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/17.02.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 21

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема отчет за дейността на НЧ”Н.Й.Вапцаров 1899 г.” – гр.Годеч за 2010 год. и отчет за изпълнение на бюджетните средства към 31.12.2010 год.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/17.02.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 22

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Намалява лихвения процент за просрочено плащане на месечен наем по договорите /вкл. прекратени с неизплатени изцяло задължения/ за наем на общински помещения и терени от 0,5% на 0,05% на ден, считано от 01.03.2011 г.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/