Препис-извлечение от Протокол №3/24.03.2011г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 23

На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 13 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема отчета за изпълнените дейности през 2010 г. на Общинския план за развитие на община Годеч /2008 – 2013 година/.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/24.03.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 24

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.79, ал.5 от ЗООС и чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, с гласували „за” - 13 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема отчета за изпълнение на краткосрочен план за действие по Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Годеч през 2010 година.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/24.03.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 25

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, с гласували „за” - 13 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

В Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Годеч за 2011 год., в Раздел III „Б” - „имоти които Община Годеч има намерение да продаде” се добавят нови:
т.14 - Имот представляващ общинска частна собственост в земл. на гр. Годеч, имот № 6915 ,с площ от 9,828 дка с НТП „Ливада”, категория V, местност „Цикура”
т.15 - Имот представляващ общинска частна собственост в земл. на гр. Годеч, имот № 6916 ,с площ от 19,902 дка с НТП „Ливада”, категория V, местност „Цикура”.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/24.03.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 26

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, и поради неявяване на Управителя на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД, с гласували „за” - 13 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Не приема отчета за финансовото състояние на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД за 2010 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/24.03.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 27

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост, с гласували „за” - 13 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за закупуване на недвижим имот представляващ 2900/3500 ид.ч. от нива в местността „Пепелница Ваге”, целият с площ 3,5дка, V-та категория, съставляващ имот №030056, землище на гр. Годеч, съсобственост на н-ци на Александър поп Георгиев и Община Годеч.
2. Възлага на Кмета на Община Годеч да се изготви пазарна оценка от лицензиран оценител на недвижим имот представляващ 2900/3500 ид.ч. от нива в местността „Пепелница Ваге”, целият с площ 3,5дка, V-та категория, съставляващ имот №030056, землище на гр. Годеч, която да се внесе за утвърждаване от Общински съвет.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/24.03.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 28

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.52 от Наредбата от 26.01.2006 г. за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища общинския жилищен фонд, във връзка с т.1 от Решение № 36/25.03.2010 г.,, с гласували „за” - 13 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на Община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на общинско жилище - апартамент № 4 /четири/, находящ се в гр.Годеч, ул.„Г.С. Раковски”, жилищна сграда бл.№ 6 /шест/, на ІІ /втори/ етаж , със застроена площ 74,81 кв.м. /седемдесет и четири кв.м. и осемдесет и един кв.см./, документ за собственост – НА № 54 том V-852, дело №44/2006 г., която да бъде внесена за утвърждаване от Общински съвет.
2.Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/24.03.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 29

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и чл. 45, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на гр. Годеч, имот № 6915, с площ от 9,828 дка. с НТП „Ливада”, категория V, местност „Цикура”.
2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на имот представляващ общинска частна собственост в землището на гр. Годеч, имот № 6915, с площ от 9,828 дка. с НТП „Ливада”, категория V, местност „Цикура”, която да бъде внесена за утвърждаване от Общински съвет.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/24.03.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 30

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на гр. Годеч, имот № 6916 ,с площ от 19,902 дка. с НТП „Ливада”, категория V, местност „Цикура”.
2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на имот представляващ общинска частна собственост в землището на гр. Годеч, имот № 6916, с площ от 19,902 дка. с НТП „Ливада”, категория V, местност „Цикура”, която да бъде внесена за утвърждаване от Общински съвет.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/24.03.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 31

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 11 от ЗМСМА, чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.134, ал.2, т.1 и §8, ал.2, т.2 и т.3 от ЗУТ, с гласували „за” - 13 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Дава съгласие за изменение на действащия план за регулация на квартал „Молак” в град Годеч в кв.8, както следва:
Премахва се УПИ ІV- за озеленяване;
Образуват се нови УПИ с № ХLIII- за озеленяване, XLIV-276, XLV-275 и XLVI- за озеленяване, така че да се запазят границите на поземлени имоти с № 275 и 276;
Създава се нова задънена улица с о.т. № 46, 46а, 46б, 46в.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/24.03.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 32

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с гласували „за” - 13 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проект „Ремонт на пътя Ропот-Станянци и пътя Туден –Разбойще”, по Мярка 321 на ПРСР, в съответствие с Приоритет 3 на Общинския план за развитие.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/24.03.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 33

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от Търговския закон и чл.15, ал.3 от Устава на дружеството и писмо № 92.00-28/21.02.2011 г. от Областния управител на Софийска област, с гласували „за” - 13 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Упълномощава Красимир Живков - Областен управител на Софийска област с правото да представлява инж.Владимир Александров - Кмет на Община Годеч до изтичане срока на мандата му, като гласува със съответния брой поименни акции в УМБАЛ „Света Анна” – София АД, които притежава Община Годеч, на всички редовни и извънредни общи събрания на акционерите.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/24.03.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 34

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Наредба № 4 от 2008 г. на ОбС за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отпуска от бюджета на Община Годеч за 2011 година от §10-16 от Функция „ИРО” допълнителни средства за нуждите на РУ„Полиция”– гр.Годеч /за гориво на служебните автомобили/ в размер на 2 760 лв. /230 лв. месечно/, считано от 01.01.2011 г.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/24.03.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 35

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №ОС-12 от 14.03.2011 г. на Областния управител на Софийска област, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отменя т.1, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 от Решение № 19 по Протокол № 2/17.02.2011 година на ОбС – Годеч поради липса на фактически и правни основания за приемането им.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/