РЕШЕНИЕ №36/31.03.2011г.

На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за” - … общински съветници; „против” – … ”въздържали се”- …
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Определя СОУ”Проф.Д-р Асен Златаров” - гр.Годеч като преимуществен ползвател на МПС, марка ПЕЖО, рег.№ СО 0198 АН, за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавни училища намиращи се на територията на Община Годеч.


Оля Рангелова Никифорова - ............... - ..........................
Страхил Младенов Симов - ............... - ..........................
Зорка Александрова Станоева - ............... - ..........................
Никола Генадиев Николов - ............... - ..........................
Златка Борисова Борисова - ............... - ..........................
Диана Георгиева Станоева - ............... - ..........................
Ангел Радославов Николов - ............... - ..........................
Никифор Горанов Никифоров - ............... - ..........................
Димитър Найденов Бояджиев - ............... - ..........................
Крум Милушев Крумов - ............... - ..........................
Димитър Цветанов Александров - ............... - ..........................
Мария Лукова Владимирова - ............... - ..........................
Владислав Василев Василев - ............... - ..........................


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Владислав Василев