РЕШЕНИЕ №37/31.03.2011г.

На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.4, ал.11 от Наредба № 7 от 12.09.2008 г. за Публично – частните партньорства на Община Годеч и във връзка с предложение от председателя на НПО „Обединени българи за устойчив свят”, и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за” - … общински съветници; „против” – … ”въздържали се”- …

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Годеч дава съгласие за създаване на публично – частно партньорство между Община Годеч и НПО „Обединени българи за устойчив свят”– в обществена полза за кандидатстване по проект, като за база да се ползва сграда – частна общинска собственост, находяща се на улица ”Зли дол” №30, недвижим имот №30 /тридесет/ с площ 11 650 кв.м. и застроените в него сгради, по плана на град Годеч.
2. Упълномощава НПО„Обединени българи за устойчив свят” с председател Борис Александров Григоров да представлява Община Годеч пред потенциални общини партньори от Германия, Австрия, Русия и други страни за побратимяване на общините.


Оля Рангелова Никифорова - ............... - ..........................
Страхил Младенов Симов - ............... - ..........................
Зорка Александрова Станоева - ............... - ..........................
Никола Генадиев Николов - ............... - ..........................
Златка Борисова Борисова - ............... - ..........................
Диана Георгиева Станоева - ............... - ..........................
Ангел Радославов Николов - ............... - ..........................
Никифор Горанов Никифоров - ............... - ..........................
Димитър Найденов Бояджиев - ............... - ..........................
Крум Милушев Крумов - ............... - ..........................
Димитър Цветанов Александров - ............... - ..........................
Мария Лукова Владимирова - ............... - ..........................
Владислав Василев Василев - ............... - ..........................


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Владислав Василев