РЕШЕНИЕ №38/05.04.2011г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за” - … общински съветници; „против” – …; ”въздържали се”- …

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2011 година на Румен Иванов Власакиев за лечение на детето му Младен Руменов Иванов с ЕГН – 9605157243 в размер на 1 000 /хиляда/ лева.


Оля Рангелова Никифорова - ............... - ..........................
Страхил Младенов Симов - ............... - ..........................
Зорка Александрова Станоева - ............... - ..........................
Никола Генадиев Николов - ............... - ..........................
Златка Борисова Борисова - ............... - ..........................
Диана Георгиева Станоева - ............... - ..........................
Ангел Радославов Николов - ............... - ..........................
Никифор Горанов Никифоров - ............... - ..........................
Димитър Найденов Бояджиев - ............... - ..........................
Крум Милушев Крумов - ............... - ..........................
Димитър Цветанов Александров - ............... - ..........................
Мария Лукова Владимирова - ............... - ..........................
Владислав Василев Василев - ............... - ..........................


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Владислав Василев