Препис-извлечение от Протокол № 4/28.04.2011г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 39

На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против”–0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет – Годеч приема изменение на Решение №13 по Протокол № 2 от 17.02.2011 г. на ОбС, както следва:
1. В т.4.2.4. сумата да се чете – „174 350 лв.”
2. Текстът на т.4.2.6 отпада и се изменя на „Целева субсидия за капиталови разходи – 262 600 лв.”
3. Създава се нова т.4.2.7. „Разходи за дофинансиране държавни дейности в размер на 40 250 лв.”
4. В т.9, след думата администрация се добавя: „1 щатна бройка във Функция „Здравеопазване”.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 40

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА и чл.30 от Закона за Общинските бюджети, съгласно чл. 36 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, с гласували „за” - 13 общински съветници, „против”–0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Годеч към 31.03.2011 г., отчета за изпълнение на фонд „Приватизационен” и „Капиталови разходи” за първо тримесечие на 2011 година.
2. Приема актуализация на бюджета на община Годеч за 2011 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 41

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА в съответствие с чл.13 от Закона за общинските бюджети, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против”–0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС приема изменение и допълнение на Наредба №9 от 26.05.2009 г. за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в община Годеч, в Раздел V – „Изпълнение на общинския бюджет”, както следва:
Чл.34 да се чете: „Кметът на Общината утвърждава разпределения по месеци общински бюджет, одобрен от Общинския съвет.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 42

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 25 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 10 общински съветници, „против”–1, ”въздържали се”- 2,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС приема актуализация на Тарифата на базисните цени за отдаване под наем на общински помещения и терени, както следва:
В дейност „други” се прибавя нова т.19 – „Детски заведения”, с наемна цена:
- гр.Годеч - Първа зона – 0,80 лв./кв.м.
- гр.Годеч - Втора зона – 0,45 лв./кв.м.
- селата – 0,30 лв./кв.м.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 43

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 г, ал.1, т. 13 от Закона за управление на отпадъците, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против”–0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Препоръчва на Кмета на Община Годеч да предложи промяна в текста /в чл.6, ал.1 и ал.2; чл.22, т.1 и т.14 и чл.28/ на Вътрешните правила за работа на Регионалното сдружение за управление на отпадъците от регион Костинброд, включващ общините: Костинброд, Своге, Божурище, Годеч, Сливница и Драгоман.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 44

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против”–0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема Годишен План за развитие на социалните услуги в община Годеч за 2011 година.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 45

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Не приема отчета за финансовото състояние на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД за 2010 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 46

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.41, ал.2 и чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против”–0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител и определя същата като цена за закупуване на недвижим имот представляващ 2900/3500 ид.ч. от нива в местността „Пепелница Ваге”, целия с площ 3,5дка, V категория, съставляващ имот № 030056, землище на гр. Годеч, в размер на 14 920,00 лв. /четиринадесет хиляди деветстотин и двадесет лв./.
2. Упълномощава Кмета на Община Годеч да сключи договор за покупко-продажба със собствениците на имота – наследници на Александър поп Георгиев.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 47

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.52 от Наредбата от 26.01.2006 г. за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против”–0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценка, изготвена от лицензиран оценител, на общинско жилище - апартамент № 4 /четири/, находящ се в гр.Годеч, ул.„Г.С. Раковски”, жилищна сграда бл.№ 6 /шест/, на ІІ /втори/ етаж , със застроена площ 74,81 кв.м. /седемдесет и четири кв.м. и осемдесет и един кв.см./, документ за собственост – НА № 54 том V-852, дело №44/2006 г. на стойност 25 497/двадесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и седем/ лева.
2. Определя първоначална цена за продажба на имот представляващ общинска частна собственост – апартамент №4, находящ се на 2-ри етаж, блок № 6, ул. „Г.С. Раковски”, гр.Годеч със застроена площ на жилището 74,81 кв.м. на стойност 25 500 /двадесет и пет хиляди и петстотин/ лева, чрез публично оповестен търг.
3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 48

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1, чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 8 общински съветници; „против”–0; ”въздържали се”- 5,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценката на лицензиран оценител за продажба на поземлен имот представляващ общинска частна собственост в землището на гр. Годеч, имот № 6915, с площ от 9,828 дка с НТП „Ливада”, категория V, местност „Цикура” в размер на 5 629 /пет хиляди шестстотин двадесет и девет/ лева.
2. Определя първоначална цена за продажба на поземлен имот представляващ общинска частна собственост в землището на гр.Годеч, имот № 6915, с площ от 9,828 дка. с НТП „Ливада”, категория V, местност „Цикура” в размер на 3 000 /три хиляди/ лева за декар, чрез публично оповестен конкурс.
3.Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 49

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.37, ал.2 от Наредба №8 от 2008 г. на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.30 и чл.33 от Закона за собствеността, с гласували „за” - 7 общински съветници; „против”–0; ”въздържали се”- 4,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценката на лицензиран оценител на 111/272 ид.ч., частна общинска собственост от УПИ IX в кв. 67 по плана на гр. Годеч, в размер на 1263 /хиляда двеста шестдесет и три/ лева.
2. Определя цена за продажба на 111/272 ид.ч., частна общинска собственост от УПИ IX в кв.67 по плана на гр.Годеч, в размер на 2 100 /две хиляди и сто/ лева.
3. Упълномощава Кмета на Община Годеч да сключи договор за покупко-продажба с „Мургаш-2005” ООД .

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 50

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8/06.11.2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против”–0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. ОбС дава съгласие за отдаване под наем за склад, чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ масивна сграда на два етажа от 42,00 кв.м в УПИ XIV-за здравна служба в кв.21 по плана на с. Голеш, община Годеч.
2.Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 51

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 11 от ЗМСМА, чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Дава съгласие за изменение на действащия план за регулация на гр.Годеч в кв.134, като към УПИ XIX–магазин се придаде новонанесен имот ПИ № 1135.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 52

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и § 27 (1) и (2) от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) , с гласували „за” - 12 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

I. Възстановява земи от общинския поземлен фонд, както следва:
1. Имот с проектен №005568 с площ 1.118 дка, които са част от имот №005556 целия с площ от 4.178 дка. находящ се в землището на с.Губеш, в местността „Селишки рид”, с начин на трайно ползване – временно неизползваема ливада, на Георги Янакиев Станчев, Цветанка Янакиева Пейчева, Станчо Янакиев Станчев, Нейчо Янакиев Станчев и Троян Янакиев Станчев.
2. Имот с №036206 с площ 2.060 дка, находящ се в землището на гр. Годеч, в местността „Полето”, с начин на трайно ползване - ливада, на Константин Асенов Георгиев, наследник на Георги Димитров Иванов (собственик на имота).
3. Имот с проектен №005391 с площ 4.201 дка, които са част от имот с №004612, целият с площ 5.820 дка. находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Ридо”, с начин на трайно ползване – ливада, на Константин Асенов Георгиев, наследник на Георги Димитров Иванов (собственик на имота).
4. Имот с проектен №005394 с площ 1.600 дка., които са част от имот с №003668, целият с площ 23.384 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Лазарово”, с начин на трайно ползване – наводнена ливада, на Константин Асенов Георгиев, наследник на Георги Димитров Иванов (собственик на имота).

II. Процедурата по възстановяване на земи от общинския поземлен фонд започва след внасяне на необходимата такса от заявителя - 20.00 лв. /двадесет лева/ на заявен имот, съгласно Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 53

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 и чл.16 от ЗМСМА, и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №6/24.07.08 г. за символите на община Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници, „против”–0, ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Определя дати за отбелязване на традиционния празник на град Годеч „ Видовден” – 25 и 26 юни 2011 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 54

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0; ”въздържали се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проект „Реконструкция и ремонт на спортен комплекс град Годеч”, по Мярка 321 на ПРСР, в съответствие с Приоритет 1, т.9 - Физическа и информационна инфраструктура от Общинския план за развитие.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2011 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 55

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против”–0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2011 година на абитуриенти сираци - Випуск 2011 година за участие в абитуриентски бал, както следва:
• Александър Атанасов Тодоров - 200 лева
• Михаил Борисов Николов - 200 лева


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/