Препис-извлечение от Протокол №5/28.05.2011г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 56

На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.43, чл.44, ал.2 и чл.93, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Годеч , с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС взе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Актуализира и допълва състава на постоянните комисии към Общински съвет – Годеч, както следва:
1. Избира Постоянна комисия по “Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост” от 10 члена /председател, зам.председател и членове – председателите на останалите ПК/ в състав:
Председател: Димитър Найденов Бояджиев
Зам.председател: инж. Никифор Горанов Никифоров
Членове: Оля Никифорова, Крум Крумов, Мария Владимирова, Страхил Симов, Диана Станоева, Зорка Александрова, Димитър Александров и Ангел Николов
2. Избира Постоянна комисия по „Устройство на територията, ”ВиК” и инженерна инфраструктура, благоустрояване и чистота”от 3 члена в следния състав:
Председател: Оля Никифорова
Членове: Никифор Никифоров и Крум Крумов,
3. Избира Постоянна комисия по ”Обществен ред, безопасност на движението, транспорт и пътна инфраструктура” от 3 члена в състав:
Председател: Крум Крумов
Членове: Никифор Никифоров и Румен Станоев
4. Избира Постоянна комисия по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията” от 5 члена в състав:
Председател: Страхил Симов
Членове: Златка Борисова, Оля Никифорова,
Ангел Николов, Димитър Александров
5. Избира Постоянна комисия по „Екология, селско и горско стопанство” от 3 члена в състав:
Председател: Мария Владимирова
Членове: Димитър Бояджиев и Румен Станоев
6. Избира Постоянна комисия по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност” от 3 члена в състав:
Председател: Диана Станоева
Членове: Зорка Александрова и Златка Борисова
7. Избира Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика” от 3 члена в състав:
Председател: Зорка Александрова
Членове: Златка Борисова и Румен Станоев
8. Избира Постоянна „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм „ от 3 члена в състав:
Председател: Димитър Александров
Членове: Димитър Бояджиев и Диана Станоева
9. Избира Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от 3 члена в състав:
Председател: Ангел Николов
Членове: Страхил Симов и Мария Владимирова


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/