Препис-извлечение от Протокол № 6/23.06.2011 г.от заседание на ОбС

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 6/23.06.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

57

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Задължава Управителя на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД да представя ежемесечно на Общински съвет - Годеч подробен отчет за финансовото състояние.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/

 

                                                                 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 6/23.06.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

58

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА; чл.24, т.1 от ЗОБ и чл.79, ал.1, т.1 от Наредба № 9/2009 г. на ОбС за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в Община Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за удължаване срока за възстановяване на ползваните заемообразно средства от Фонд „Приватизационен” в размер до 20 000 лева за разплащане на необходимите разходи по Проект № 58-131-68-68 „Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г.” за град Годеч, одобрен за финансиране по процедура № BG 161РО005/08/1.30/02/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г.” до 31.12.2011 година.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 6/23.06.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

59

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА; чл.18, ал.1 от Закона за Общинските бюджети и чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредба № 9/2009 г. на ОбС за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в Община Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема актуализация на бюджета на Община Годеч за 2011 година с увеличаване на лимита по Приходната част /Приложение № 1/ със сума в размер на 70 000 лв. по параграфи, както следва:

§ 13-01- д-к недвижим имот –                               15 000 лв.

§ 13-04-д-к придобиване имущества и дарения 10 000 лв.

§ 24-00-приходи от наеми -                                     10 000 лв.

§ 40-00-продажба на ДМА -                                   35 000 лв.

 

Сумата от увеличението да се разпредели по §76-00 - временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни с/ки - 70 000 лв.със знак /-/ във връзка с изпълнение на Проект № 58-131-68-68 „Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г.” за град Годеч, одобрен за финансиране по процедура № BG 161РО005/08/1.30/02/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г

 

 

                   Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 6/23.06.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

60

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и   глава VІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Отдава под наем чрез конкурс нежилищен имот – частна общинска собственост – помещение с обща площ 472,00 кв.м. в Младежки дом – град Годеч, УПИ /парцел/ - І, квартал № 132а по плана на град Годеч представляващ помещения:

- зала за дискотека           - площ 317 кв.м.

- вътрешна тераса            - площ 43 кв.м.

- външна тераса                - площ 78 кв.м.

- мазе                                    - площ 34 кв.м.

при първоначална цена на конкурса – 300,00 /триста/ лева с включен ДДС.

2. Възлага на Кмета на Община Годеч организирането на конкурса и осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 6/23.06.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

61

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и   чл.18, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Продължава срока на договор, сключен на 01.09.2010 год. между Община Годеч и ЕТ”Деби – Виолета Борисова” с още 4 /четири/ години до 31.08.2015 год. за наем на общински нежилищен имот - терен в сградата на СОУ”Проф.д-р Асен Златаров” в УПИ –I, кв.64 по плана на гр.Годеч - за разполагане на два броя апарати за опаковани храни, безалкохолни напитки и кафе.

       2. Възлага на Кмета на Община Годеч да сключи анекс към договора за наем с ЕТ ”Деби – Виолета Борисова”.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 6/23.06.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

62

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и   чл.37, ал.2 и чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за продажба на 250,00 кв.м. придаваеми в УПИ ХІХ-магазин в кв.134 по плана на гр. Годеч на „СНЕЖИНА-83” ЕООД

2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на 250 кв.м. придаваеми в УПИ ХІХ-магазин   в кв. 134 по плана на гр. Годеч, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                               Препис-извлечение

                                               от Протокол № 6/23.06.2011 г.                                                       от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

63

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 11 от ЗМСМА, чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.134, ал.2, т.1, 2 и 6 от ЗУТ, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 29 като се извърши корекция на допусната грешка в кадастралната основа.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 6/23.06.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

64

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и § 27 (1) и (2) от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

I. Възстановява земи от общинския поземлен фонд, както следва:

         1. Имот с №006767, с площ 0.067 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Молак”, с начин на трайно ползване – Ливада, на Александър Иванов Киров.

         2. Имот с проектен №005386, с площ 0.098 дка, които са част от имот с №003908, целият с площ 4.482 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Йовкина”, с начин на трайно ползване – Ливада, на Елена Димитрова Павлова и Величко Димитров Георгиев.

         3. Имот с проектен №005645 с площ 0.223 дка, които са част от имот с №005520, целият с площ 66.876 дка, находящ се в землището на с.Шума, в местността „Краище”, с начин на трайно ползване – Ливада, на Анелия Спасова Иванова - Петрова.

         4. Имот с проектен №005384 с площ 0.793дка, които са част от имот с №003588, целият с площ 2.030 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Додовица”, с начин на трайно ползване –Ливада, на Здравка Симеонова Дойчева.

 

        II. Процедурата по възстановяване на земи от общинския поземлен фонд започва след внасяне на необходимата такса от Заявителя - 20.00 лв. /двадесет лева/ на заявен имот, съгласно Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 6/23.06.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

65

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Общински съвет – Годеч приема информация за изпълнението през 2010 година на общинския План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи в община Годеч.

2. Приема План за защита при бедствия на Община Годеч.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                               Препис-извлечение

                                               от Протокол № 6/23.06.2011 г.

                                               от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

66

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.7 от ЗМСМА, и чл. 3 от Правилника за приложение на Закона за закрила на детето, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет – Годеч приема отчет-анализ за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето през 2010 година.

 

 

 

 

                   Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 6/23.06.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

67

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, т.2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОМН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие в НУ”Христо Ботев”- гр.Годеч да бъдат сформирани 2 /две/ паралелки I клас за учебната 2011/2012 година: 1а клас – 15 ученика и 1б клас – 15 ученика и един подготвителен клас с 11 деца.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 6/23.06.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

68

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 2, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на Кмета на Община Годеч, след представяне на разходни документи от ”Равик-Д”ЕООД за извършени трайни подобрения в имот общинска собственост, да извърши прихващане от дължимата сума по договор № 1012/30.07.2009 г. в размер до 6 хил.лв.