РЕШЕНИЕ № 69/28.06.2011г.

РЕШЕНИЕ

69/28.06.2011 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за” - … общински съветници; „против” – …; ”въздържали се”-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за финансовото състояние на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД за 2010 година.

 

Оля Рангелова Никифорова       - ............... - ..........................

Страхил Младенов Симов          - ............... - ..........................

Зорка Александрова Станоева   - ............... - ..........................

Златка Борисова Борисова                  - ............... - ..........................

Диана Георгиева Станоева                   - ............... - ..........................

Ангел Радославов Николов                  - ............... - ..........................

Никифор Горанов Никифоров   - ............... - ..........................

Румен Георгиев Станоев              - …….….. - ……………….

Димитър Найденов Бояджиев    - ............... - ..........................

Крум Милушев Крумов              - ............... - ..........................

Димитър Цветанов Александров         - ............... - ..........................

Мария Лукова Владимирова     - ............... - ..........................

Владислав Василев Василев       - ............... - ..........................