Препис-извлечение от Протокол № 7/28.07.2011 г. от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е

71

 

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.106, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема отчета за изпълнение на решенията приети от Общински съвет – Годеч за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 година, съгласно приложената справка.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/

 

                                                                 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

72

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с Предложение № 08.00-573/2011 г. от Кмета на Община Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Отказва на този етап да заложи средства в общинския бюджет за 2011 година за премахване на незаконни постройки на територията на община Годеч поради затруднено финансово състояние.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                   от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

73

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА; чл.18,   ал.1 от Закона за Общинските бюджети, във връзка с чл.43 и чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредба №9/2009 г. на ОбС за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и в съответствие с разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2010 година, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

         1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Годеч към 30.06.2011 година, отчета за изпълнение на фонд „Приватизационен” и „Капиталови разходи” /съгл. Приложение/ за първо шестмесечие на 2011 година.

2. Приема актуализация на бюджета на община Годеч /съгласно Приложения №1 и №2/ и разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от общинския бюджет за 2011 година, съгласно приложения поименен списък на обектите.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

74

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема Отчет за дейността и финансовото състояние на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД за първо шестмесечие на 2011 г.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

75

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и   чл.8, ал.9 от ЗОС, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Годеч за 2011 год. както следва:

В Раздел III „Б” - „имоти, които Община Годеч има намерение да продаде” се добавят нови:

т.16 – УПИ IX-236, кв. 2 по плана на гр. Годеч представляващ общинска частна собственост.

т.17 - Имот представляващ общинска частна собственост в   землището на с.Гинци, общ.Годеч, имот № 002067 с площ от 2,322 дка с НТП „Друга селскостопанска територия”, категория Х, местност „Река”.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

76

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Допълва в т.2 от Решение № 104 по Протокол № 12/16.12.2010 г. четвърти културен вид: „Гора в земеделска земя” за отдаване под наем на земеделски земи със статут на общинска и временно общинска собственост, като цените за 1 декар/годишно са:

 

Културен вид

Категория земя

III и IV

цени – лв./дек

Категория земя

V и VI

цени – лв./дек

Категория земя

VII и X

цени – лв./дек

Ниви

10,00

7,00

3,50

Ливади

7,00

5,00

2,50

Пасища и мери

5,00

3,50

1,50

Гора в земеделска земя

 

7.00

 

5.00

 

2.50

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

77

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и § 27 (1) и (2) от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

Р Е Ш И:

 

I. Възстановява земи от общинския поземлен фонд, както следва:

          1. Имот с проектен №005167, с площ 2.815 дка, които са част от имот с №005162, целият с площ 308.034 дка, находящ се в землището на с.Лопушня, в местността „Мишин Връх”, с начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, на Борислав Василев Нотев.

            2. Имот с проектен №005586, с площ 1.797 дка, които са част от имот с №005375, целият с площ 12.437 дка, находящ се в землището на с.Шума, в местността „Точило”, с начин на трайно ползване: нива, на Никола Петров Николов, наследник на Петър Николов Георгиев.

            3. Имот с проектен №004420 с площ 1.794 дка, които са част от имот с №004414, целият с площ 26.154 дка, находящ се в землището на с.Шума, в местността „Цанина Поята”, с начин на трайно ползване: ливада ,на Никола Петров Николов, наследник на Петър Николов Георгиев.

            4. Имот с №000933, с площ 0.887 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Кръст”, с начин на трайно ползване: ливада, на Петранка Методиева Станкова, наследник на Методи Славчов Георгиев.

            5. Имот с №004686, с площ 0.601 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Песъко”, с начин на трайно ползване: ливада, на Петранка Методиева Станкова, наследник на Методи Славчов Георгиев.

            6. Имот с №004681, с площ 0.636 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Кръст”, с начин на трайно ползване: ливада, на Петранка Методиева Станкова, наследник на Методи Славчов Георгиев.

            7. Имот с №001406, с площ 2.702 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Стране”, с начин на трайно ползване: ливада, на Петранка Методиева Станкова, наследник на Методи Славчов Георгиев

II. Процедурата по възстановяване на земи от общинския поземлен фонд започва след внасяне на необходимата такса от Заявителя - 20.00 лв. /двадесет лева/ на заявен имот, съгласно Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

78

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 от ЗОС и   чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за промяна характера на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на ПИ № 1135 с площ от 250,00 кв.м. /придаваеми в УПИ ХІХ-магазин в кв.134 по плана на гр.Годеч, собственост на „СНЕЖИНА-83” ЕООД/.

 

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

79

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.1 и чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

 1. 1.Дава съгласие за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ.Годеч, имот № 002067, с площ от 2,322 дка. с НТП „Друга селскостопанска територия”, категория Х, местност „Река”, чрез публично оповестен търг.
 2. 2.Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на гореописания имот, която да бъде внесена в Общински съвет за утвърждаване.

 

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

80

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.2 и чл.45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за продажба на 110,00 кв.м. придаваеми в УПИ IV-124 в кв.15 по плана на с.Комщица на наследници на Цветан Георгиев Стоянов и наследници на Петър Стоянов Георгиев.

2.Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на 110 кв.м. придаваеми в УПИ IV-124 в кв.15 по плана на с.Комщица, която да бъде внесена в Общински съвет за утвърждаване.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

81

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.1 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за продажба на земя, представляваща общинска частна собственост в УПИ IХ-236 в кв.2 по плана на гр.Годеч на собствениците на законно построена сграда, а именно Анастасия Димитрова Георгиева, Румяна Василева Драганова и Кирилка Василева Димитрова.

2. Упълномощава Кмета на Община Годеч да сключи договор за продажба на земята по цена, определена от данъчната оценка, увеличена с 20% .

 

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

82

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23; чл.27, ал.4 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.6, ал.1, чл.37, ал.4, т.4 и чл. 41, ал.2 от ЗОС, чл. 62, ал.1, ал.2 и ал.З от Закона за енергетиката, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

Р Е Ш И:

I. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на изброените по-долу части от земеделски имоти в имоти, отредени за изграждане на ветроенергиен парк, включващ до 21 броя ветрогенератора, като част от ветрогенераторите следва да бъдат изградени върху земеделски имот публична общинска собственост, с начин на трайно ползване пасище мера, находящи се в землището на с.Мургаш, както следва:

 1. 1.Имот с площ 4.808 дка, представляващ част от ПИ № 0002460, находящ се в
  землището на с.Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, с площ от 102.970 дка., с начин
  на трайно ползване: пасище мера;
 2. 2.Имот с площ 1.768 дка, представляващ част от ПИ 0002460, находящ се в
  землището на с. Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, с площ от 102.970 дка., с начин
  на трайно ползване: пасище мера;
 3. 3.Имот с площ 1.483 дка, представляващ част от ПИ 0002460, находящ се в
  землището на с. Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, с площ от 102.970 дка., с начин
  на трайно ползване: пасище мера;
 4. 4.Имот с площ 1.759 дка, представляващ част от ПИ 0002460, находящ се в
  землището на с. Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, с площ от 102.970 дка., с начин
  на трайно ползване: пасище мера;
 5. 5.Имот с площ 5.648 дка, представляващ част от ПИ 0002460, находящ се в
  землището на с. Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, с площ от 102.970 дка., с начин
  на трайно ползване: пасище мера;
 6. 6.Имот с площ 1.046 дка., представляващ част от ПИ 0002460, находящ се в
  землището на с. Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, с площ от 102.970 дка., с начин
  на трайно ползване: пасище мера;
 7. 7.Имот с площ 7.780 дка., представляващ част от ПИ 0002460, находящ се в
  землището на с. Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, с площ от 102.970 дка., с начин
  на трайно ползване: пасище мера;
 8. 8.Имот с площ 0.005 дка., представляващ част от ПИ 0002460, находящ се в
  землището на с. Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, с площ от 102.970 дка., с начин
  на трайно ползване: пасище мера;

Предварителното съгласие важи за срок до 3 /три/ години, считано от датата на настоящото решение.

П. Дава съгласие площта от имотите, описани в т.I, за които ще се извърши процедура по промяна на предназначението, да бъдат обособени в самостоятелни имоти.

III. Дава съгласие за преобразуване на новообразуваните по т.I имоти от публична общинска собственост в имоти - частна общинска собственост, след изпълнение на предвидените в ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ и ЗОС изисквания, както следва:

 1. 1.Новообразуван имот с площ 4.808 дка, проектен № 002497, съгласно скица-проект № 000568/19.08.2010 г. с начин на трайно ползване: пасище мера, образуван от ПИ №0002460, находящ се в землището на с.Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, целият с площ от 102.970 дка., с начин на трайно ползване: пасище мера;
 2. 2.Новообразуван имот с площ 1.768 дка, проектен № 002498, съгласно скица-проект № 000569/19.08.2010 г. с начин на трайно ползване: полски път, образуван от ПИ 0002460, находящ се в землището на с.Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, целият с площ от 102.970 дка., с начин на трайно ползване: пасище мера;
  1. 3.Новообразуван имот с площ 1.483 дка, проектен № 002500, съгласно скица-проект № 000570/19.08.2010 г. с начин на трайно ползване: пасище мера, образуван от ПИ 0002460, находящ се в землището на с.Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, целият с площ от 102.970 дка., с начин на трайно ползване: пасище мера;
  2. 4.Новообразуван имот с площ 1.759 дка, проектен № 002502, съгласно скица-проект № 000571/19.08.2010 г. с начин на трайно ползване: пасище мера, образуван от ПИ 0002460, находящ се в землището на с.Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, целият с площ от 102.970 дка.,с начин на трайно ползване: пасище мера;
  3. 5.Новообразуван имот с площ 5.648 дка, проектен № 002504, съгласно скица-проект № 000572/19.08.2010 г. с начин на трайно ползване: пасище мера, образуван от ПИ 0002460, находящ се в землището на с.Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, целият с площ от 102.970 дка., с начин на трайно ползване: пасище мера;
  4. 6.Новообразуван имот с площ 1.046 дка., проектен № 002506, съгласно скица-проект № 000573/19.08.2010 г. с начин на трайно ползване: полски път, образуван от ПИ 0002460, находящ се в землището на с.Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, целият с площ от 102.970 дка., с начин на трайно ползване: пасище мера;
  5. 7.Новообразуван имот с площ 7.780 дка., проектен № 002508, съгласно скица-проект № 000574/19.08.2010 г. с начин на трайно ползване: пасище мера, образуван от ПИ 0002460, находящ се в землището на с.Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, целият с площ от 102.970 дка., с начин на трайно ползване: пасище мера;
  6. 8.Новообразуван имот с площ 0.005 дка., проектен № 002509, съгласно скица-проект № 000575/19.08.2010 г. с начин на трайно ползване: полски път, образуван от ПИ 0002460, находящ се в землището на с.Мургаш, ЕКАТТЕ 49334, община Годеч, целият с площ от 102.970 дка., с начин на трайно ползване: пасище мера;

IV. Дава предварително съгласие за учредяване на право на строеж при реда и условията на чл. 62, ал.1, ал.2 и ал. З от Закона за енергетиката за срок от 30 /тридесет/ години за изграждане на обект на техническата инфраструктура – ветроенергиен парк, за   производство на електричество   от възобновяем енергоизточник без търг или конкурс, както и за учредяване на право на ползване и на всички сервитутни права, свързани с реализиране на посочения ветроенергиен парк, в полза на „ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ 1" ЕООД, ЕИК 200243029, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Лозенец", ул. „Емилиян Станев" №4, представлявано от Емануел Симон - Управител, върху имотите описани в т.I от настоящото решение;

Предварителното съгласие важи за срок до 3 /три/ години, считано от датата на настоящото решение.

V.  Дава съгласие за изработване на ПУП за реализиране на инвестиционен проект, свързан   със   социално-икономическото   развитие   на   общината   и   изграждане на инженерно-техническа инфраструктура - изграждане на „Ветроенергиен парк", за имотите описани в т.I по-горе, находящи се в землището на с. Мургаш.

 

VI. Изработката на ПУП и процедурата по промяна на предназначението на земята да се финансира от „ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ 1" ЕООД, ЕИК 200243029.

 

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

83

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и съгласно чл.2а, ал.1 от Наредба №7/ 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет – Годеч дава съгласие да бъде формирана една подготвителна група шест годишни деца в ОДЗ „Юрий Гагарин”- гр.Годеч през учебната 2011-2012 година с 15 (петнадесет) деца.

 

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

84

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема Информацията за изпълнение на Наредба №4/2008 г. на ОбС за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч и издадените наказателни постановления по Наредбата за периода 01.06.2010 година - 30.06.2011 година.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 7/28.07.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

85

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие Община Годеч да поеме разходите за храна в Домашен социален патронаж на Петьо Асенов Атанасов до получаване Решение на ТЕЛК.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/