РЕШЕНИЕ № 70/15.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.34, ал.2 от ЗОС и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за” - … общински съветници; „против” – …; ”въздържали се”-

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

 

Р Е Ш И:

 

1. Учредява право на строеж на Народно Читалище „Н.Й.Вапцаров-1899" за срок от 6 /шест/ години във връзка с Проект „Реновация на Народно читалище Н.Й.Вапцаров-1899 г."- гр.Годеч по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

            2. Възлага на Кмета на Община Годеч да сключи договор за чредяване право на строеж на Народно Читалище „Н.Й.Вапцаров-1899" за срок от 6 /шест/ години във връзка с Проект „Реновация на Народно читалище Н.Й.Вапцаров-1899 г."- гр.Годеч.

 

 

Оля Рангелова Никифорова       - ............... - ..........................

Страхил Младенов Симов          - ............... - ..........................

Зорка Александрова Станоева   - ............... - ..........................

Златка Борисова Борисова                  - ............... - ..........................

Диана Георгиева Станоева                   - ............... - ..........................

Ангел Радославов Николов                  - ............... - ..........................

Никифор Горанов Никифоров   - ............... - ..........................

Румен Георгиев Станоев              - …….….. - ……………….

Димитър Найденов Бояджиев    - ............... - ..........................

Крум Милушев Крумов              - ............... - ..........................

Димитър Цветанов Александров         - ............... - ..........................

Мария Лукова Владимирова     - ............... - ..........................

Владислав Василев Василев       - ............... - ..........................

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

Владислав Василев