Препис-извлечение от Протокол № 8/30.08.2011 г. от заседание на ОбС

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Р Е Ш Е Н И Е

86

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Отменя Решение № 62 по Протокол № 6/23.06.2011 година на Общински съвет – Годеч поради липса на фактически и правни основания за приемането му.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/

 

                                                                 

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 8/30.08.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

87

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Отменя Решение № 78 по Протокол № 7/28.07.2011 година на Общински съвет – Годеч поради липса на фактически и правни основания за приемането му.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 8/30.08.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

88

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 от ЗОС и   чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за промяна характера на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на ПИ № 1135 с площ от 250,00 кв.м. /придаваеми в УПИ ХІХ-магазин в кв.134 по плана на гр.Годеч, собственост на „СНЕЖИНА-83” ЕООД/.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 8/30.08.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

89

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36, ал.1 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Потвърждава свое Решение № 81 по Протокол № 7/28.07.2011 година:

1. Дава съгласие за продажба на земя, представляваща общинска частна собственост в УПИ IХ-236 в кв.2 по плана на гр.Годеч на собствениците на законно построена сграда, а именно Анастасия Димитрова Георгиева, Румяна Василева Драганова и Кирилка Василева Димитрова.

2. Упълномощава Кмета на Община Годеч да сключи договор за продажба на земята по цена, определена от данъчната оценка, увеличена с 20% .

 

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 8/30.08.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

90

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА; чл.18, ал.1 от Закона за Общинските бюджети и чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредба № 9/2009 г. на ОбС за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в Община Годеч, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

Р Е Ш И:

 

Приема актуализация на бюджета на Община Годеч за 2011 година с увеличаване на лимита по Приходната част /Приложение № 1/ със сума в размер на 81 000 лв. по параграфи, както следва:

 

§ 13-01- д-к недвижим имот                                    15 000 лв.

§ 13-04-д-к придобиване имущества и дарения   15 000 лв.

§ 27-04- такса патронаж                                              3 000 лв.

§ 27-10- такса техн.услуги                                          2 000 лв.

§ 27-29- други общински такси                                 4 000 лв.

§ 40-00-продажба на ДМА                                        14 000 лв.

§ 41-00- приходи концесии                                      28 000 лв.

 

Сумата от увеличението да се разпредели по §76-00 - временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни с/ки - 81 000 лв. със знак /-/ във връзка с изпълнение на Проект №58-131-68-68 „Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г.” за град Годеч, одобрен за финансиране по процедура № BG 161РО005/08/1.30/02/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г”.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 8/30.08.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

91

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.25 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

ОбС приема актуализация на Тарифата на базисните цени за отдаване под наем на общински помещения и терени, както следва:

В дейност „други” се прибавя нова т.20 – „Рехабилитационни услуги” с наемна цена:

-             гр.Годеч - Първа зона –    3,10 лв./кв.м.

-             гр.Годеч - Втора зона  –    2,70 лв./кв.м.

-             селата –                               0,77 лв./кв.м.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 8/30.08.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

92

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

          I. Дава предварително съгласие за промяна начинът на трайно ползване на земи от общинския поземлен фонд, както следва:

          1. Имот с проектен №005197, с площ 0.389 дка, които са част от имот с №004071, целият с площ 1.826 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Елечанова”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          2. Имот с проектен №005396, с площ 0.806 дка, които са част от имот с №004014, целият с площ 3.861 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Горчиното”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          3. Имот с проектен №005049, с площ 1.121 дка, находящ се в землището на с.Туден, в местността „Рудина”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          4. Имот с проектен №004368, с площ 2.200 дка, които са част от имот с №004361, целият с площ 75.439 дка, находящ се в землището на с.Шума, в местността „Груини пояти”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          5. Имот с проектен №005400, с площ 0.069 дка, които са част от имот с №005368, целият с площ 4.798 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Стойкина махала”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

Предварителното съгласие важи за срок до 6 /шест/ месеца, считано от датата на настоящото решение.

          ІІ. Дава съгласие частите от имотите, описани по-горе, за които ще се извърши процедура за промяна начина на трайно ползване, да бъдат обособени в самостоятелни имоти.

          ІІІ. Дава съгласие за преобразуване на новообразуваните имоти от имоти – публична общинска собственост в имоти – частна общинска собственост.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 8/30.08.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

93

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.7 от ЗМСМА, и чл.3 от Правилника за приложение на Закона за закрила на детето, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

Р Е Ш И:

 

Общински съвет – Годеч приема общинска Програма за закрила на детето в община Годеч за 2011 година.

 

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 8/30.08.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

94

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.30 и чл.33 от Закона за собствеността, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава оценка, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ.Годеч, имот № 002067, с площ от 2,322 дка. с НТП „Друга селскостопанска територия”, категория Х, местност „Река”, в размер на 12 539,00 лв.

2. Определя първоначална цена за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ.Годеч, имот № 002067, с площ от 2,322 дка. с НТП „Друга селскостопанска територия”, категория Х, местност „Река” на стойност 12 600 /дванадесет хиляди и шестстотин/ лева, чрез публично оповестен търг.

3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 8/30.08.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

95

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл.37, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.30 и чл.33 от Закона за собствеността, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на 110,00 кв.м. придаваеми в УПИ IV-124 в кв.15 по плана на с.Комщица, в размер на 583 лева.

2. Определя цена за продажба на 110,00 кв.м. придаваеми в УПИ IV-124 в кв.15 по плана на с.Комщица, в размер на 600 лева.

  1. 3.Упълномощава Кмета на Община Годеч да сключи договор за покупко-продажба със собствениците на имота – наследници на Цветан Георгиев Стоянов и наследници на Петър Стоянов Георгиев.  

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 8/30.08.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

96

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Определя еднократно допълнително възнаграждение на Нели Петрова Ангелова – служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА във връзка с цялостното подпомагане дейността на Общински съвет Годеч за периода на мандата, в размер на 400,00 лв. като средства да бъдат изплатени от Функция „ОбС” § 02-09 – „Други възнаграждения и плащания”.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 8/30.08.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

97

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от ЗОС, във връзка с чл. 26 от Наредба № 8/2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и ПМС №180 от 30.06.2011 г. /обн. ДВ, бр.51 от 2011 г/, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие еднократно да не се извършва актуализация на цените на общинските помещения, терени и жилища по сключените договори за наем с Община Годеч, считано от 01.09.2011 г.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/