Препис-извлечение от Протокол № 9/29.09.2011 г. от заседание на ОбС

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Р Е Ш Е Н И Е

98

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

Р Е Ш И:

 

          I. Дава предварително съгласие за промяна начинът на трайно ползване на земи от Общинския поземлен фонд, както следва:

          1. Имот с проектен №001123, с площ 2.641 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Яворе”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          2. Имот с проектен №001124, с площ 2.685 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Яворе”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          3. Имот с проектен №005402, с площ 0.437 дка, които са част от имот с №004078, целият с площ 9.929 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Найденова”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          4. Имот с проектен №005403, с площ 0.096 дка, които са част от имот с №004078, целият с площ 9.929 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Найденова”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          5. Имот с проектен №005378, с площ 0.450 дка, които са част от имот с №004078, целият с площ 9.929 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Найденова”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          6. Имот с проектен №005379, с площ 0.455 дка, които са част от имот с №004078, целият с площ 9.929 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Найденова”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          7. Имот с проектен №005380, с площ 0.637 дка, които са част от имот с №004078, целият с площ 9.929 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Найденова”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          8. Имот с проектен №005193, с площ 0.395 дка, които са част от имот с №004078, целият с площ 9.929 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Найденова”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          9. Имот с проектен №005382, с площ 0.209 дка, които са част от имот с №003910, целият с площ 0.323 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Елечанова”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          10. Имот с проектен №003367, с площ 0.364 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Габров дол”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          11. Имот с проектен №000920, с площ 1.200 дка, които са част от имот с №000245, целият с площ 1.640 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Неина падина”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера

          12.Имот с проектен №013356, с площ 0.047 дка, находящ се в землището на с.Туден, в местността „Стоилков връх”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          13.Имот с проектен №005392, с площ 2.600 дка, които са част от имот с №004345, целият с площ 7.287 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Шлямина круша”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          14.Имот с проектен №000431, с площ 5.301 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Чукара”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          15.Имот с проектен №003638, с площ 0.859 дка, които са част от имот с №003454, целият с площ 3.327 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Чукара”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          16.Имот с проектен №000922, с площ 0.932 дка, които са част от имот с №000243, целият с площ 21.167 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Старо село”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          17.Имот с проектен №005388, с площ 0.646 дка, които са част от имот с №004547, целият с площ 3.955 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Барата”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера.

          ІІ. Дава съгласие частите от имотите, описани по-горе, за които ще се извърши процедура за промяна начина на трайно ползване, да бъдат обособени в самостоятелни имоти.

          ІІІ. Дава съгласие за преобразуване на новообразуваните имоти от имоти – публична общинска собственост в имоти – частна общинска собственост.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 9/29.09.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

99

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 11 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ и чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за изменение на ПУП на град Годеч, квартал Молак в кв.12, 14 и 15, както следва:

1. Изменение на действащия план за регулация на гр.Годеч квартал Молак, с цел заличаване на улица намираща се между кв.14 и 15 в частта си между осови точки т.170, т.169 и създаване на нова такава с нови осови точки 170, 170а, 170б, 170в, 170г   и нова улица –тупик с осови точки 174А и 174Б в кв.14 по плана на квартал Молак, гр. Годеч.

2. Изменение на действащия план за регулация на гр.Годеч квартал Молак, с цел заличаване на улица намираща се в кв.12 в частта си между осови точки т.62 и т.61 и създаване на нова такава с нови осови точки 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219.

3. Изменение на действащия план за регулация на гр.Годеч квартал Молак, с цел създаване на нова улица-тупик, намираща се в кв.12 с осови точки 219, 220, 221, 222, 223, и нова улица с тупик намираща се в кв.12 с осови точки 224-150.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 9/29.09.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

100

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 11 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.1 и ал.2, т.2 и чл.62а, ал.4 от ЗУТ и чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за изменение на ПУП на с.Шума, община Годеч, като се създаде нов УПИ XXVI-157 по границите на ПИ 157 и същият се изключи от озеленителния пояс.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 9/29.09.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

101

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.2   и чл.45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за продажба на 155,00 кв.м. придаваеми в УПИ ІII-128, кв.13 по плана на с.Букоровци, общ.Годеч на Емил Ангелов Атанасов.

2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на 155 кв.м. придаваеми в УПИ ІII-128, кв.13 по плана на с.Букоровци, общ.Годеч, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС.

 

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 9/29.09.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

102

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.67, ал.3 от ПМС №334 от 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 година, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

ОбС определя 85% от цената на билета за заплащане на транспортни разходи с автобус на Галина Кирилова Трайкова – учител по физическо възпитание и спорт в СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”- гр.Годеч, за учебната 2011/2012 година.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 9/29.09.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

103

 

На основание чл.42, ал.6 и ал.4 и чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.104 от Изборния кодекс, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0, ОбС

Р Е Ш И:

 

        1. Възлага на Крум Йорданов Крумов с ЕГН-5105296541 функциите на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Шума за периода на неплатения отпуск на кмета Стефан Тодоров Варадинов, считано от 29.09.2011 г. до обявяване на резултатите от изборите включително.

         2. Определя месечно трудово възнаграждение на Крум Йорданов Крумов /минималното за длъжността/ в размер на 314,00 лева.

 

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                  Препис-извлечение

                                                  от Протокол № 9/29.09.2011 г.

                                                  от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

104

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1, ОбС

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие Община Годеч да подпише споразумение за съвместна дейност с Варненски свободен Университет „Черноризец Храбър”- филиал Смолян със седалище гр.Смолян, ул.”Перелик” № 2.

 

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                           /Вл.Василев/