Препис-извлечение от Протокол № 1/10.11.2011г. от заседание на ОбС

 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

Р Е Ш Е Н И Е

1

На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА с 9 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И: 

Избира за Председател на Общински съвет – Годеч

ВЕЛИН АСЕНОВ ИВАНОВ.

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/