Препис-извлечение от Протокол № 2/24.11.2011 г. от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.43 и чл.44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

1. Избира Постоянна комисия по “Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост” от 10 члена /председател, зам.председател и членове – председателите на останалите ПК/ в състав:

Председател: Иринка Евгениева Иванова

Зам. председател: Коци Младенов Костадинов

         Членове:

         Владислав Василев Василев

Крум Милушев Крумов

         Надежда Ангелова Русимова

Румен Георгиев Станоев

         Зорка Александрова Станоева

         Йорданка Борисова Гогова

         Димитър Найденов Бояджиев

         Методи Димитров Методиев

2. Избира Постоянна комисия по „Устройство на територията, ”ВиК” и инженерна инфраструктура, благоустрояване и чистота”от 3 члена в следния състав:

Председател: Владислав Василев Василев

Членове:

Крум Милушев Крумов

Методи Димитров Методиев

        

3. Избира Постоянна комисия по ”Обществен ред, безопасност на движението, транспорт и пътна инфраструктура” от 3 члена в състав:

Председател: Крум Милушев Крумов

         Членове:

         Надежда Ангелова Русимова

         Коци Младенов Костадинов

         4. Избира Постоянна комисия по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията” от 5 члена в състав:

         Председател: Надежда Ангелова Русимова

Членове:

Иринка Евгениева Иванова

Владислав Василев Василев

Румен Георгиев Станоев

Димитър Найденов Бояджиев

5. Избира Постоянна комисия по „Екология, селско и горско стопанство” от 3 члена в състав: 

Председател: Румен Георгиев Станоев

Членове:

Иринка Евгениева Иванова

Петър Величков Тодоров

         6. Избира Постоянна комисия по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност” от 3 члена в състав:

         Председател: Зорка Александрова Станоева

         Членове:

Йорданка Борисова Гогова

Денислав Петров Давидков

         7. Избира Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика” от 3 члена в състав:

         Председател: Йорданка Борисова Гогова

Членове:

Зорка Александрова Станоева

Петър Величков Тодоров

8. Избира Постоянна „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм” от 3 члена в състав:

 

         Председател: Димитър Найденов Бояджиев

       Членове:

Коци Младенов Костадинов

Денислав Петров Давидков

9. Избира Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от 3 члена в състав:

         Председател: Методи Димитров Методиев

Членове:

Денислав Петров Давидков

Петър Величков Тодоров

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 2/24.11.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3

 

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Избира за Заместник-председател на Общински съвет Годеч ДЕНИСЛАВ ПЕТРОВ ДАВИДКОВ.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 2/24.11.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Избира Временна комисия за изготвяне на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет–Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” от 5 члена в състав:

         Владислав Василев

         Зорка Александрова

         Коци Костадинов

         Надежда Русимова

Иринка Иванова

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 2/24.11.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, в съответствие с ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.5, ал.1, т.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Определя размера на трудово възнаграждение на Кмета на община Годеч - 1 262 /хиляда двеста шестдесет и два/ лева.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 2/24.11.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6

 

На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Определя размера на трудовото възнаграждение на Председателя на ОбС–Годеч - 80 % от размера на основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Годеч.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 2/24.11.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 7

 

На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Определя възнаграждение на общинския съветник за действително участие в заседание на общинския съвет и в заседанията на постоянните (временни) комисии към ОбС в размер равен на 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на Националния статистически институт чрез Началник отдел ”Финансово-стопански дейности” в община Годеч.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 2/24.11.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 8

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

     Определя месечно възнаграждение на секретаря на ОбС–Годеч Нели Петрова Ангелова /служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА/ в размер на 100 лв.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 2/24.11.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Избира за представител от ОбС – Годеч в Областния съвет за развитие Велин Асенов Иванов – Председател на Общински съвет.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 2/24.11.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 10

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

Велин Асенов Иванов - Председател на ОбС – Годеч.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 2/24.11.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 11

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ и във връзка с чл.16, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Избира местна комисия на Община Годеч по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно- спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ от 5 члена в състав:

 

Председател: Ангел Радославов Николов – Зам.кмет

                                           0883/335257

Членове:

1. Костадин Славчов Иванов – гл.специалист „НС”

                            0899/911249

2. Лъчезар Ангелов Панайотов – Началник отдел „ФСД”                                             0899/911245

3. Иринка Евгениева Иванова – общински съветник

                         0894/310923

4. Денислав Петров Давидков – общински съветник                                       0899/288644

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/