Препис-извлечение от Протокол № 3/29.12.2011 г. от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е

12

 

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.106, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Приема отчета за изпълнение на решенията приети от Общински съвет – Годеч за периода 30.06.2011 г. – 30.10.2011 година, съгласно приложената справка.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

                                                          

Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 3/29.12.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

13

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА и чл.30 от Закона за Общинските бюджети; във връзка с чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредба № 9/2009 г. на ОбС за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и в съответствие с разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2011 година, с 13 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

      

Приема актуализация на бюджета на община Годеч в Разходната част, /Приложение № 2/ чрез преразпределение на средствата по функции, както следва:

                                Било                            Става

 1. 1.Функция ”Общи Държавни Служби”
 • §01-01         221 000                     211 350
 • §01-02           67 600                       60 100
 • §01-09                   0                       17 000
 • §05-51           43 519                     40 000
 • §05-60           16 728                    17 680
 • §05-80             3 200                       5 917
 1. 2.Функция “Общински Съвет”
 • §01-03               6 400                       6 520
 • §02-09             29 800                     30 760
 • §05-51               4 500                       4 170
 • §05-60               1 900                       1 800
 • §05-80              1 000                         800
 1. 3.Функция ”Икономически дейности и услуги
 • § 01-00               18 800                   17 850
 • § 02-00                 1 800                     2 300
 1. 4.Функция “Домашен социален патронаж”
 • §01-00             12 500                     12 800
 • §05-51               1 450                       1 570
 • §05-60                 600                         650
 • §05-80                 350                         180
 • §10-15                 600                         300
 1. 5.Функция “Здравеопазване”
 • §02-00               1 620                       1 790
 • §05-51               3 370                       3 110
 • §10-12                   300                         340
 • §10-51                   343                         393
 1. 6.Функция “Образование” /ОДЗ/
 • §01-00             116 500                   112 855
 • §02-00                 8 350                     11 995
 1. 7.Дофинансиране
 • §02-08               22 000                     21 400
 • §02-02                       0                        600

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 3/29.12.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

14

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА; чл.24, т.1 от ЗОБ; чл.79, ал.1, т.1 от Наредба № 9/2009 г. на ОбС за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в Община Годеч, във връзка с Решение №97 по Протокол № 12/16.12.2010 г., с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Дава съгласие за удължаване срока за възстановяване на ползваните заемообразно средства от Фонд „Приватизационен” в размер до 20 000 лева за разплащане на необходимите разходи по Проект № 58-131-68-68 „Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г.” за град Годеч, одобрен за финансиране по процедура № BG 161РО005/08/1.30/02/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г.” до 30.06.2012 година.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 3/29.12.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

15

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.16, ал.1 от Наредба №2 на Общински съвет Годеч за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община – Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

1. Одобрява план-сметка за разходите за такса битови отпадъци по Приложение №1 и № 2 (план – сметка за 2012 г. за такса битови отпадъци съгласно данъчни оценки на имоти на граждани и план – сметка за 2012 г. за такса битови отпадъци на недвижими имоти, собственост на фирми), неразделна част от решението за 2012 г., за дейностите:

-        Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци;

-        Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото;

-        Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;

-        Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

2. Определя основа за изчисляване размера на такса битови отпадъци:

       За населението - данъчна оценка на имота

       За фирми – на по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на имота към 31.12.2011 г.

         3. Физически лица, подали декларация по чл.20, ал.1 от Наредба № 2, /343 броя през 2011/ не заплащат размера на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, но заплащат размера на таксата за останалите дейности: осигуряване на съдове; проучване, проектиране и изграждане на депа за битови отпадъци, почистване на публичните пространства, алеи, улици, паркове и др., както следва в промили:

 

     - град Годеч               -        2,56 промила   

     - Равна                        -        2,50 промила

     - Гинци                        -        2,50 промила

     - Туден                        -        2,50 промила

     - Разбоище                  -        2,50 промила

     - Губеш                       -        2,50 промила

     - Комщица                  -        2,50 промила

     - Бърля                       -        2,50 промила

     - Смолча                     -        2,50 промила

     - Бракьовци                -        2,50 промила

     - Мургаш                    -        2,50 промила

     - Връбница                 -        2,50 промила

     - Голеш                       -        2,50 промила

     - Връдловци               -        2,50 промила

     - Станянци                  -        2,50 промила

     - Ропот                        -        2,50 промила

     - Каленовци                -        2,50 промила

     - Букоровци                -        2,50 промила

     - Шума                        -        2,50 промила

     - Лопушня                  -        2,50 промила

 

         4. За фирми и общински имоти, отдадени под наем – брой контейнери и кофи за 2012 год. на основание чл.17, ал.2 от Наредба № 2.    

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА

Декларации на фирми по чл.17, ал.2 по Наредба № 2 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община – Годеч за 2012 година.

 

№ по ред

ФИРМА

отч. стойности   дан. оценка

сума общо по 0.006 пром.

Бобри

Ед. цена в лв.

Всичко лв. за Бобри

Брой кофи

Ед. цена в лв.

Всичко лв. за кофи

Всичко за ЮЛ лв.

1.

ФАРМАЛЕКС ЕТ

21000

126

8

6.5

52

0

0.94

0

178

2.

МЕДИЛА СИСТЕМ

29820

178.92

0

6.5

0

2

0.94

1.88

180.8

3.

СОФИЙСКА СВ.МИТРОПОЛИЯ

23119

138.714

0

6.5

0

0

0.94

0

138.714

4.

МОГИЛА ЕООД

79333

475.998

0

6.5

0

12

0.94

11.28

487.278

6.

ЦВЕТАН СТЕФАНОВ НИКОМ

47899

287.394

0

6.5

0

6

0.94

5.64

293.034

7.

АРКСИ ООД

147490

884.94

0

6.5

0

0

0.94

0

884.94

8.

СО ДЖИ АЛ КОНСУЛТИНГ

9315

55.89

0

6.5

0

0

0.94

0

55.89

9.

СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО

14436

86.616

0

6.5

0

24

0.94

22.56

109.176

10.

СОКОЛ БЛРС

378398

2270.388

0

6.5

0

0

0.94

0

2270.388

11.

НЛРС - СЛРБ

269144

1614.864

0

6.5

0

0

0.94

0

1614.864

12.

ГДГП МВР РДГ ДРАГОМАН

470537

2823.222

0

6.5

0

0

0.94

0

2823.222

13.

ДЖУЛИЯ ЮЛИАНА МЕТОДИЕВА

41274

247.644

4

6.5

26

0

0.94

0

273.644

14.

АК МАГНИТ

1989371

11936.23

240

6.5

1560

0

0.94

0

13496.23

15.

КОМ ЕООД

1956459

11738.75

12

6.5

78

0

0.94

0

11816.75

16.

ТРЕНКО ЕТ

154679

928.074

0

6.5

0

0

0.94

0

928.074

17.

ВиК ЕООД

60153

360.918

0

6.5

0

52

0.94

48.88

409.798

18.

ПЕПЕ ПАНТАЛЕЙ МАНОВ

72535

435.21

5

6.5

32.5

0

0.94

0

467.71

19.

РЕНИ ТОДОРОВА

20100

120.6

8

6.5

52

0

0.94

0

172.6

20.

ОБЩИНА ГОДЕЧ

1112118

6672.708

5

6.5

32.5

0

0.94

0

6705.208

21.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

96560

579.36

0

6.5

0

4

0.94

3.76

583.12

22.

БАНКА ДСК

145620

873.72

1

6.5

6.5

0

0.94

0

880.22

23.

ТД НА НАП

16287

97.722

0

6.5

0

1

0.94

0.94

98.662

24.

БОГ 22

70973

425.838

0

6.5

0

0

0.94

0

425.838

25.

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО

187514

1125.084

0

6.5

0

10

0.94

9.4

1134.484

26.

СИНХРОН

47580

285.48

0

6.5

0

0

0.94

0

285.48

27

КРЪСТАНЧО СИМЕОНОВ

10000

60

0

6.5

0

52

0.94

48.88

108.88

28

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

183820

1102.92

0

6.5

0

0

0.94

0

1102.92

29

ПЕЙЧО МИЛУШЕВ

215073

1290.438

24

6.5

156

0

0.94

0

1446.438

30

ПЪТСТРОЙ 92

1333790

8002.74

12

6.5

78

0

0.94

0

8080.74

31

РАЙНА РУМЕНОВА

20455

122.73

12

6.5

78

0

0.94

0

200.73

32

ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ

37065

222.39

0

6.5

0

0

0.94

0

222.39

33

СИТИГОД

66377

398.262

4

6.5

26

0

0.94

0

424.262

34

МАНХАТЪН ПАРТНЕРС

242837

1457.022

4

6.5

26

0

0.94

0

1483.022

35

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ БЕРКОВИЦА

48427

290.562

0

6.5

0

0

0.94

0

290.562

36

ДЖАК 4

21300

127.8

3

6.5

19.5

0

0.94

0

147.3

37

РА БУЛТОП

217236

1303.416

1

6.5

6.5

0

0.94

0

1309.916

38

РОДАНА

286534

1719.204

0

6.5

0

0

0.94

0

1719.204

39

КОДИ Д. КОСТАДИНОВА

106994

641.964

8

6.5

52

0

0.94

0

693.964

40

РПК КОМ

437716

2626.296

1

6.5

6.5

0

0.94

0

2632.796

41

ДОКТОРС

433248

2599.488

1

6.5

6.5

0

0.94

0

2605.988

42

ВБН ВЕЛЕСЛАВ БРАТАНОВ

31414

188.484

0

6.5

0

0

0.94

0

188.484

43

СБАЛВБ

188734

1132.404

0

6.5

0

0

0.94

0

1132.404

44

ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ

125490

752.94

0

6.5

0

0

0.94

0

752.94

45

МИНА СТАНЯНЦИ

895718

5374.308

12

6.5

78

0

0.94

0

5452.308

46

МУРГАШ 2005

132124

792.744

4

6.5

26

0

0.94

0

818.744

46

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ГОДЕЧ

129051

774.306

6

6.5

39

0

0.94

0

813.306

48

АПА

316355

1898.13

1

6.5

6.5

0

0.94

0

1904.63

49

ОД НА МВР

536810

3220.86

6

6.5

39

0

0.94

0

3259.86

50

МАРЕГАН 87

113196

679.176

0

6.5

0

0

0.94

0

679.176

 

БОЛКАН СОЛАР

159582

957.492

0

6.5

0

0

0.94

0

957.492

 

СОУ "ПРОФ. Д-Р А. ЗЛАТАРОВ"

0

0

16

6.5

104

0

0.94

0

104

51

НУ "ХРИСТО БОТЕВ"

0

0

8

6.5

52

0

0.94

0

52

 

 

13751060

82506.36

406

 

2639

163

0

153.2

85298.58

 

5. Фирми, подали декларации по чл.17, ал.2 от Наредба №2, заплащат допълнително и 6 промила за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, на по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на имота към 31.12.2011 г.

6. Фирми, които не са подали декларация в срок, или са декларирали неверни данни, заплащат такса за битови отпадъци по одобреното Приложение №2 (план – сметка за 2012 г. за такса битови отпадъци на недвижими имоти, собственост на фирми) върху по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на имота към 31.12.2011 г.

7. Таксата за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

8. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата 2012 година се прави отстъпка от пет на сто върху цялата сума.

9. На фирми и физически лица, които имат задължения за минали периоди за данък недвижим имот и такса битови отпадъци, да не се приемат декларации по чл.17, ал.2 и чл.20, ал.1 от Наредба №2 на ОбС Годеч през 2012 год., преди да издължат дължимите суми.

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 3/29.12.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

16

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.1 и ал.2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

   1. Определя за отдаване под наем всички земеделски земи на територията на община Годеч със статут на общинска собственост /Приложение/.

2.Определя цени за отдаване под наем през 2012 година на земеделски земи със статут на общинска собственост за 1 декар/годишно, както следва:

Културен вид

Категория земя

III и IV

цени – лв./дек

Категория земя

V и VI

цени – лв./дек

Категория земя

VII и X

цени – лв./дек

Ниви

10,00

7,00

4,00

Ливади

7,00

5,00

3,00

Пасища и мери

5,00

3,50

2,00

Друга селскостопанска територия

 

10.00

 

7.00

 

4.00

Гора в земеделска земя

7.00

5.00

3.00

Храсти

5.00

3.50

2.00

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 3/29.12.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

17

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.), с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

          I. Предоставя следните поземлени имоти в изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1:

          1. Имот с №005049, с площ 1.121 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, в местността „Рудина”, с начин на трайно ползване – Друга селскостопанска територия, категория на земята V/пета/, на Самуил Георгиев Ваклинов, съгласно скица-проект №К00755/04.10.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №379/05.10.2011г., вписан на 11.10.2011г., том V, №20, вх.рег.№1165 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            2. Имот с №004374, с площ 0.085 дка, находящ се в землището на с.Шума, с ЕККАТЕ 83466, в местността „Странето”, с начин на трайно ползване – Друга селскостопанска територия, категория на земята VІ/шеста/, на наследници на Сейди Халилов Синапов, съгласно скица-проект №Ф01662/27.09.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №385/07.10.2011г., вписан на 12.10.2011г., том V, №27, вх.рег.№1173 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            3. Имот с №003263, с площ 1.483 дка, който е част от имот №003049, целият с площ от 1.730 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, с ЕККАТЕ 49334, в местността „Църквена падина”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята V/пета/, на наследници на Никола Георгиев Колев, съгласно скица-проект №Ф00591/26.09.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №384/07.10.2011г., вписан на 12.10.2011г., том V, №26, вх.рег.№1172 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            4. Имот с №002514, с площ 1.662 дка, който е част от имот №002371, целият с площ от 58.224 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, с ЕККАТЕ 49334, в местността „Мърза”, с начин на трайно ползване – Изоставена нива, категория на земята V/пета/, на наследници на Никола Георгиев Колев, съгласно скица-проект №Ф00590/26.09.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №383/07.10.2011г., вписан на 12.10.2011г., том V, №24, вх.рег.№1169 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            5. Имот с №003423, с площ 1.824 дка, находящ се в землището на с.Шума, с ЕККАТЕ 83466, в местността „Дома”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята VІІІ/осма/, на наследници на Боян Райков Спасов, съгласно скица-проект №Ф01642/27.08.2010г., презаверена на 23.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №381/07.10.2011г., вписан на 11.10.2011г., том V, №22, вх.рег.№1167 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            6. Имот с №003422, с площ 3.252 дка, находящ се в землището на с.Шума, с ЕККАТЕ 83466, в местността „Дома”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята VІІІ/осма/, на наследници на Боян Райков Спасов, съгласно скица-проект №Ф01641/27.08.2010г., презаверена на 23.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №382/07.10.2011г., вписан на 11.10.2011г., том V, №23, вх.рег.№1168 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            7. Имот с №003075, с площ 0.548 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, който е част от имот №003071, целият с площ от 19.105 дка, в местността „Кацарева”, с начин на трайно ползване – Друга селскостопанска територия, категория на земята V/пета/, на Борис Димитров Атанасов, съгласно скица-проект №Ф00754/26.09.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №380/06.10.2011г., вписан на 11.10.2011г., том V, №21, вх.рег.№1166 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            8. Имот с №061045, с площ 1.742 дка, находящ се в землището на с.Гинци, с ЕККАТЕ 14903, който е част от имот №061022, целият с площ от 7.781 дка, в местността „Бърдо”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята Х/десета/, на наследници на Василка Христова Донинска и Петко Цолов Донински, съгласно скица-проект №Ф01069/27.09.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №388/13.10.2011г., вписан на 19.10.2011г., том V, №61, вх.рег.№1214 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            9. Имот с №023033, с площ 0.260 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, който е част от имот №023025, целият с площ от 7.281 дка, в местността „Росуля”, с начин на трайно ползване – Друга селскостопанска територия, категория на земята V/пета/, на Ангелина Стоянова Александрова, съгласно скица-проект №Ф00748/30.06.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №389/18.10.2011г., вписан на 28.10.2011г., том V, №101, вх.рег.№1270 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            10. Имот с №023035, с площ 0.260 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, който е част от имот №023025, целият с площ от 7.281 дка, в местността „Росуля”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята V/пета/, на наследници на Стоян Александров Георгиев, съгласно скица-проект №Ф00752/26.07.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №389/18.10.2011г., вписан на 28.10.2011г., том V, №101, вх.рег.№1270 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            11. Имот с №000806, с площ 8.000 дка, находящ се в землището на с.Губеш, с ЕККАТЕ 18037, който е част от имот №000782, целият с площ от 19.644 дка, в местността „Мегдан”, с начин на трайно ползване – Използваема ливада, категория на земята VІІІ/осма/, на наследници на Първан Геров Георгиев, съгласно скица-проект №Ф00150/26.07.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №272/24.02.2005г., вписан на 02.11.2011г., том V, №116, вх.рег.№1294 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            12. Имот с №000928, с площ 2.000 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, с ЕККАТЕ 15309,м.”Дома”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята VІІІ/осма/, на наследници на Иван Александров Илиев, съгласно скица-проект №К01470/23.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №391/27.10.2011г., вписан на 02.11.2011г., том V, №115, вх.рег.№1293 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            13. Имот с №003073, с площ 0.668 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, който е част от имот №003071, целият с площ от 19.105 дка, в местността „Падина”, с начин на трайно ползване –Ливада, категория на земята V/пета/, на наследници на Владимир Иванов Тричков, съгласно скица-проект №Ф00753/03.09.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №380/06.10.2011г., вписан на 11.10.2011г., том V, №21, вх.рег.№1166 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            14. Имот с №003414, с площ 0.474 дка, находящ се в землището на с.Шума, с ЕККАТЕ 83466, който е част от имот №003399, целият с площ от 86.954 дка, в местността „Странето”, с начин на трайно ползване –Ливада, категория на земята VІІІ/осма/, на Алексана Михайлова Васева, съгласно скица-проект №Ф01660/08.09.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за поправка на Акт за частна общинска собственост №1/04.11.2011г., вписан на 15.11.2011г., том V, №163, вх.рег.№1372 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            15. Имот с №005197, с площ 0.389 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, с ЕККАТЕ 15309, в местността „Елечанова”, с начин на трайно ползване –Друга селскостопанска територия, категория на земята V/пета/, на Никола Борисов Ангелов, съгласно скица-проект №Ф01450/01.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №394/14.11.2011г., вписан на22.11.2011г, том V, № 181, вх.рег.№ 1399 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            16. Имот с №005371, с площ 0.093 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, с ЕККАТЕ 15309, в местността „Елечанова”, с начин на трайно ползване –Друга селскостопанска територия, категория на земята V/пета/, на наследници на Васил Киров Рангелов, съгласно скица-проект №К01471/23.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №395/14.11.2011г., вписан на22.11.2011г., том V, № 180, вх.рег.№ 1398 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            17. Имот с №005400, с площ 0.069 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, с ЕККАТЕ 15309, в местността „Стойкина махала”, с начин на трайно ползване –Друга селскостопанска територия, категория на земята VІІ/седма/, на Цветанка Методиева Симова, съгласно скица-проект №Ф01468/18.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №397/06.12.2011г., вписан на 13.12.2011г., том VІ, № 69, вх.рег.№ 1528 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            18. Имот с №004368, с площ 2.200 дка, находящ се в землището на с.Шума, с ЕККАТЕ 83466, в местността „Груини пояти”, с начин на трайно ползване –Ливада, категория на земята VІІІ/осма/, на наследници на Петър Николов Георгиев, съгласно скица-проект №Ф01663/21.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №398/06.12.2011г., вписан на 13.12.2011г, том VІ, № 70, вх.рег.№ 1529 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            19. Имот с №005396, с площ 0.806 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, с ЕККАТЕ 15309, в местността „Горчиното”, с начин на трайно ползване –Ливада, категория на земята V/пета/, на наследници на Александър Иванов Киров, съгласно скица-проект №Ф01469/18.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №399/06.12.2011г., вписан на 13.12.2011г., том VІ, № 71, вх.рег.№ 1570 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

            20. Имот с №003902, с площ 0.483 дка, находящ се в землището на с.Комщица, с ЕККАТЕ 38186, в местността „Загреня”, с начин на трайно ползване –Друга селскостопанска територия, категория на земята V/пета/, на наследници на Симо Коцев Младенов и Методи Коцев Младенов, съгласно скица-проект №Ф00630/29.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №400/07.12.2011г., вписан на 13.12.2011г., том VІ, № 72, вх.рег.№ 1531 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

Възстановените имоти да се отпишат от актовите книги на имотите частна общинска собственост и да се предадат на наследниците или на собствениците на дадения имот.

          II. Процедурата по предоставяне на земи от общинския поземлен фонд започва след внасяне на необходимата такса от заявителя - 20.00 лв. /двадесет лева/ на заявен имот, съгласно Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

 

Мотиви: Съгласно чл.8,ал.1 от Закона за общинската собственост единствено Общински съвет е разпоредител с общинската собственост, съответно решението за предоставяне на земи от общински поземлен фонд е необходимо да се вземе от Общински съвет – гр.Годеч. На основание §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет предоставя земи от Общински поземлен фонд при наличие на следното условие, а именно - установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общината стопанисва и управлява земеделска земя, останала след възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават общинска собственост. Съгласно чл.21, ал.1, т .8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Общински съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Според чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , за да започне производство по възстановяване на правата на собствениците е необходимо подаването на заявление в два екземпляра до Общинска служба по земеделие. Общинска служба по земеделие представя мотивирано искане до Кмета на Община Годеч, с приложени към тях заявления, нотариални актове за собственост на гражданите, заинтересовани от производството, скици с нанесени границите на имотите, за които се иска възстановяване, удостоверения за наследници и др., съгласно чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. След проверка на представените документи се установи, че те са редовни и допустими, представени са в срок и копие от тях е приложено към настоящето предложение. От документите е видно, че са налице всички законови изисквания за предоставяне на земите на собствениците им или на техните наследници.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 3/29.12.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

18

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.2 от Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

 1. 1.Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на част от недвижим имот - 155 кв.м., придаваеми в УПИ III-128 в кв.13 по плана на с.Букоровци, общ.Годеч, в размер на 946,00 лв.

2. Определя цена за продажба в размер на 950,00 лева.

3. Упълномощава Кмета на Община Годеч да сключи договор за продажба с Емил Ангелов Атанасов - собственик на имота.

      

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 3/29.12.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

19

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.2 и чл.45 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

1. Дава съгласие за продажба на 250,00 кв.м. придаваеми в УПИ ХІХ-магазин в кв.134 по плана на гр. Годеч на „СНЕЖИНА-83”ЕООД.

2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на 250 кв.м. придаваеми в УПИ ХІХ-магазин в кв.134 по плана на град Годеч, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 3/29.12.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 20

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.1 и чл.45, ал.2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот, представляващ УПИ /парцел/ ІІ – за общ. обслужване с площ 1235 кв.м., заедно с построената през 1914 год. в него бивша училищна сграда от 230 кв.м., находящ се в кв.15 по плана на с.Комщица , общ.Годеч, обл.Софийска.

2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на недвижим имот, представляващ УПИ /парцел/ ІІ – за общ. обслужване с площ 1235 кв.м. заедно с построената през 1914 год. в него бивша училищна сграда от 230 кв.м., находящ се в кв.15 по плана на с.Комщица, общ.Годеч, обл.Софийска, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 3/29.12.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

21

 

На основание чл. 21, ал.1, т.18 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Улица с осови точки 421-422-423-423а в кв.131 по плана на гр. Годеч да бъде именувана „Горуня”.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 3/29.12.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

22

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 от Търговския закон и т.3 от Учредителния акт на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

1. Във връзка с тежкото финансово състояние и неосъществяване дейност от „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД, възлага на Александър Николов Златанов - Управител на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД да проведе преговори с целия наличен персонал за излизане в неплатен отпуск по чл.160 от КТ до преобразуването на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД в Медицински център.

2. Упълномощава Кмета на Община Годеч да извърши всички необходими действия за пускане на Управителя Александър Златанов в неплатен отпуск поради неосъществяване дейност от „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД, считано от 02.01.2012 г. до преобразуването на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД в Медицински център.

 

Мотиви: Съгласно т.3 от Учредителния акт на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД, Община Годеч е едноличен собственик на капитала. Чл.147, ал.2 от ТЗ дава право на едноличния собственик на капитала да взема решения от компетентността на Общото събрание. Чл.137 от ТЗ дава право на Общото събрание да взема решения по трудови и социални въпроси. На основание чл.21, ал.1, т.9 ОбС взема решения, свързани с търговски дружества с общинско имущество.

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 3/29.12.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

23

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ и във връзка с предложение № 08-00-1004/21.12.2011 г. от Кмета на община Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Одобрява проект за изменение на действащия план за регулация на квартал „Молак”, град Годеч, както следва:

Изменя се регулацията на:

УПИ І-за почивни станции от квартал 6

УПИ І-за почивни станции и ІІ-за почивни станции от квартал 12

УПИ VІІІ-120 и Х-121 от квартал 14

УПИ ІV-168 и VІІ-169 от квартал 15;

Премахват се УПИ ІХ-170 от квартал 14 и УПИ V-170 и VІ-170 от квартал 15;

Образуват се нови УПИ с № ХХ-47, ХХІ-47, ХХІІ-47, ХХІІІ-47, ХХІV-47, ХХV-270, ХХVІ-271, ХХVІІ-272, ХХVІІІ-272, ХХІХ-47 и ХХХ-47 от квартал 12, УПИ V-269, VІ-269 и ІХ-296 от квартал 15;

Премахват се улици с о.т. № 61,62 и 169,170;

Изменя се регулацията на улица с о.т. №143-144;

Образуват се нови улици с о.т. №170, 170а, 170б, 170в и 170г, №210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 и 219, № 219, 220, 221, 222 и 223, №150,224.

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 3/29.12.2011 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

24

 

На основание чл.21, ал.1 т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ и предложение № 08-00-1005/21.12.2011 г. от Кмета на община Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Одобрява проект за изменение на действащия план за регулация на вилна зона „Душина падина”, село Гинци, както следва:

Изменя се регулацията на терен, отреден за ресторант с магазини от квартал 9 и на УПИ І-17, ІV-17 и ІХ-17 от квартал 11;

Премахват се УПИ ІІ-14 от квартал 10 и УПИ ІІ-17 и ІІІ-17 от квартал 11;

Образуват се нови УПИ с № ІІ-35 от квартал 10 и УПИ ІІ-43,44, ІІІ-44, ХІІ-40, ХІІІ-17, ХІV-43, ХV-17 и ХVІ-44 от квартал 11;

Премахва се улица с о.т. № 76,82;

Образува се нова улица с о.т. №76а, 76б,82.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/