Справка за решения от 2011 г.

Решения на ОбС-Годеч за периода 10.11.2011 г . – 29.12.2011 г.    

        

Протокол

   Дата

Решение

Съдържание

Забележка

1

10.11.2011

1

Избира за Председател на Общински съвет – Годеч

ВЕЛИН АСЕНОВ ИВАНОВ.

 

 

2

19.12.2011

2

1. Избира Постоянна комисия по “Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост” от 10 члена /председател, зам.председател и членове – председателите на останалите ПК/ с Председател Иринка Евгениева Иванова

2. Избира Постоянна комисия по „Устройство на територията, ”ВиК” и инженерна инфраструктура, благоустрояване и чистота”от 3 члена с Председател Владислав Василев Василев

3. Избира Постоянна комисия по ”Обществен ред, безопасност на движението, транспорт и пътна инфраструктура” от 3 члена с Председател Крум Милушев Крумов

4. Избира Постоянна комисия по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията” от 5 члена с Председател Надежда Ангелова Русимова

5. Избира Постоянна комисия по „Екология, селско и горско стопанство” от 3 члена с Председател Румен Георгиев Станоев

6. Избира Постоянна комисия по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност” от 3 члена с Председател Зорка Александрова Станоева

7. Избира Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика” от 3 члена с Председател Йорданка Борисова Гогова

8. Избира Постоянна „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм” от 3 члена с Председател Димитър Найденов Бояджиев

9. Избира Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от 3 члена с Председател Методи Димитров Методиев

 

 

2

19.12.2011

3

Избира за Заместник-председател на Общински съвет Годеч ДЕНИСЛАВ ПЕТРОВ ДАВИДКОВ.

 

 

2

19.12.2011

4

Избира Временна комисия за изготвяне на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет–Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” от 5 члена в състав: Владислав Василев, Зорка Александрова, Коци Костадинов,      Надежда Русимова и Иринка Иванова.

 

 

2

19.12.2011

5

Определя размера на трудово възнаграждение на Кмета на община Годеч - 1 262 лева.

 

 

2

19.12.2011

6

Определя размера на трудовото възнаграждение на Председателя на ОбС–Годеч - 80 % от размера на основното трудово възнаграждение на Кмета.

 

 

2

19.12.2011

7

Определя възнаграждение на общинския съветник за действително участие в заседание на общинския съвет и в заседанията на постоянните (временни) комисии към ОбС в размер равен на 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на Националния статистически институт чрез Началник отдел ”Финансово-стопански дейности” в община Годеч.

 

 

2

19.12.2011

8

Определя месечно възнаграждение на секретаря на ОбС–Годеч Нели Ангелова /служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА/ в размер на 100 лв.

 

 

2

19.12.2011

9

Избира за представител от ОбС – Годеч в Областния съвет за развитие Велин Асенов Иванов – Председател на Общински съвет.

 

 

2

19.12.2011

10

Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Велин Асенов Иванов - Председател на ОбС – Годеч.

 

 

2

19.12.2011

11

Избира местна комисия на Община Годеч по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно- спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ от 5 члена с Председател Ангел Радославов Николов – Зам.кмет

 

 

3

29.12.2011

12

Приема отчета за изпълнение на решенията приети от Общински съвет – Годеч за периода 30.06.2011 г. – 30.10.2011 година, съгласно приложената справка.

 

 

3

29.12.2011

13

Приема актуализация на бюджета на община Годеч в Разходната част, /Приложение № 2/ чрез преразпределение на средствата по функции

 

3

29.12.2011

14

Дава съгласие за удължаване срока за възстановяване на ползваните заемообразно средства от Фонд „Приватизационен” в размер до 20 000 лева за разплащане на необходимите разходи по Проект № 58-131-68-68 „Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г.” за град Годеч, одобрен за финансиране по процедура № BG 161РО005/08/1.30/02/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г.” до 30.06.2012 година.

 

 

3

29.12.2011

15

  1. 1.Одобрява план-сметка за разходите за такса битови отпадъци по Приложение №1 и № 2 (план–сметка за 2012 г. за такса битови отпадъци съгласно данъчни оценки на имоти на граждани и план – сметка за 2012 г. за такса битови отпадъци на недвижими имоти, собственост на фирми), неразделна част от решението за 2012 г

2. Определя основа за изчисляване размера на такса битови отпадъци

3. Физически лица, подали декларация по чл.20, ал.1 от Наредба № 2, /343 броя през 2011/ не заплащат размера на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, но заплащат размера на таксата за останалите дейности: осигуряване на съдове; проучване, проектиране и изграждане на депа за битови отпадъци, почистване на публичните пространства, алеи, улици, паркове и др

4. За фирми и общински имоти, отдадени под наем – брой контейнери и кофи за 2012 год. на основание чл.17, ал.2 от Наредба № 2.

5. Фирми, подали декларации по чл.17, ал.2 от Наредба №2, заплащат допълнително и 6 промила за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, на по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на имота към 31.12.2011 г.

6. Фирми, които не са подали декларация в срок, или са декларирали неверни данни, заплащат такса за битови отпадъци по одобреното Приложение №2 (план – сметка за 2012 г. за такса битови отпадъци на недвижими имоти, собственост на фирми) върху по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на имота към 31.12.2011 г.

7. Таксата за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

8. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата 2012 година се прави отстъпка от пет на сто върху цялата сума.

9. На фирми и физически лица, които имат задължения за минали периоди за данък недвижим имот и такса битови отпадъци, да не се приемат декларации по чл.17, ал.2 и чл.20, ал.1 от Наредба №2 на ОбС Годеч през 2012 год., преди да издължат дължимите суми.  

 

 

3

29.12.2011

16

1. Определя за отдаване под наем всички земеделски земи на територията на община Годеч със статут на общинска собственост /Приложение/.

2.Определя цени за отдаване под наем през 2012 година на земеделски земи със статут на общинска собственост за 1 декар/годишно

 

3

29.12.2011

17

I. Предоставя поземлени имоти в изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1:

Възстановените имоти да се отпишат от актовите книги на имотите частна общинска собственост и да се предадат на наследниците или на собствениците на дадения имот.

II. Процедурата по предоставяне на земи от общинския поземлен фонд започва след внасяне на необходимата такса от заявителя - 20.00 лв. на заявен имот, съгласно Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

 

Отменени точки

1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 и 20

с Реш.№ 2/26.01.2012г

3

29.12.2011

18

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на част от недвижим имот - 155 кв.м., придаваеми в УПИ III-128 в кв.13 по плана на с.Букоровци, общ.Годеч, в размер на 946,00 лв.

2. Определя цена за продажба в размер на 950,00 лева.

3. Упълномощава Кмета на Община Годеч да сключи договор за продажба с Емил Ангелов Атанасов - собственик на имота.

 

 

3

29.12.2011

19

1. Дава съгласие за продажба на 250,00 кв.м. придаваеми в УПИ ХІХ-магазин в кв.134 по плана на гр. Годеч на „СНЕЖИНА-83”ЕООД.

2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на 250 кв.м. придаваеми в УПИ ХІХ-магазин в кв.134 по плана на град Годеч, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС.

 

 

3

29.12.2011

20

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот, представляващ УПИ /парцел/ ІІ – за общ. обслужване с площ 1235 кв.м., заедно с построената през 1914 год. в него бивша училищна сграда от 230 кв.м., находящ се в кв.15 по плана на с.Комщица , общ.Годеч, обл.Софийска.

2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на недвижим имот, представляващ УПИ /парцел/ ІІ – за общ. обслужване с площ 1235 кв.м. заедно с построената през 1914 год. в него бивша училищна сграда от 230 кв.м., находящ се в кв.15 по плана на с.Комщица, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС.

 

 

3

29.12.2011

21

Улица с осови точки 421-422-423-423а в кв.131 по плана на гр. Годеч да бъде именувана „Горуня”.

 

 

3

29.12.2011

22

1. Във връзка с тежкото финансово състояние и неосъществяване дейност от „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД, възлага на Александър Николов Златанов - Управител на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД да проведе преговори с целия наличен персонал за излизане в неплатен отпуск по чл.160 от КТ до преобразуването на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД в Медицински център.

2. Упълномощава Кмета на Община Годеч да извърши всички необходими действия за пускане на Управителя Александър Златанов в неплатен отпуск поради неосъществяване дейност от „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД, считано от 02.01.2012 г. до преобразуването на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД в Медицински център.

 

 

3

29.12.2011

23

Одобрява проект за изменение на действащия план за регулация на квартал „Молак”, град Годеч

 

3

29.12.2011

24

Одобрява проект за изменение на действащия план за регулация на вилна зона „Душина падина”, село Гинци