ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 

Р Е Ш Е Н И Е

1

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.60 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Приема едногодишна Програма за работата на Общински съвет – Годеч през 2012 година.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 1/26.01.2012 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № ОС-8/17.01.2012 г. на Областния управител на Софийска област, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Отменя точки 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 20 от Решение № 17 по Протокол № 3/29.12.2011 г. поради липса на фактически и правни основания за приемането им по реда на §27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 1/26.01.2012 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

3

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.9а от Закона за общинските бюджети, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Приема изменение и допълнение на Наредба №9 от 26.05.2009 г. за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в община Годеч, както следва:

1. Към чл.14 се добавя: „на председателя на Общинския съвет за дейността на Общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет.”

2. Към чл.25, ал.1 след „от Кмета на общината” се добавя: „в срок от 30 работни дни след обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.”

3. Създава се нова алинея 2 към чл.25:

„(2) При неспазване на срока по ал.1 за периода след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в Общинския съвет на Кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на Кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в Общинския съвет.”

4. Чл. 26 се изменя така:

„(1) Когато Кмета на общината е внесъл проекта за бюджет в срока по чл.25, ал.1, Общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация.

(2) Когато Кмета на общината е внесъл проекта за бюджет след изтичането на срока по чл.25, ал.1, Общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от Кмета на общината.”

5. В чл.30 думата „приемането” се заменя с „внасянето на проекта”.

6. В чл.31 думите „Когато Общинският съвет не е приел бюджета на общината в определения от закона срок” се заменят със „След внасяне на проекта за общински бюджет в Общинския съвет от Кмета на общината”

7. Чл. 32 се изменя така:

„При неспазване на срока по чл.26, ал.1, съответно – по чл.26, ал.2, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на Общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на Общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като Общинският съвет приеме бюджета на общината.”

        8. Създава се нова ал.1 към чл.35:

         „Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на Кмета на общината.

9. Досегашната ал.1 от чл.35 става ал.2.

10. Изменя ал.2 от чл.35, както следва:

Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен.

11. Чл. 45, ал.2 се изменя така:

„Промени в общинския бюджет през бюджетната година се извършват при спазване изискванията на чл.11, ал.9 от Закона за общинските бюджети.”

12. Създава се нова ал.3 към чл.45:

         „Промени в размера на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет през бюджетната година се извършват при условия и по ред, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

         13. Създава се нова ал.4 към чл.45:

         „Проектът за промени на общинския бюджет се публикува в официалния сайт на Община Годеч и се поставят на информационното табло в сградата на Общината за срок от 7 дни от внасянето му в общинския съвет.”

14. Създава се нова ал.5 към чл.45:

         „Проектът за промени на общинския бюджет се приема от Общинския съвет в 10 дневен срок от внасянето му в Общинския съвет. ”

15. Досегашната ал.3 става ал.6

 

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет приема наредби в изпълнение на своите правомощия. След като закона му дава правото да приема наредби, той има правото да ги изменя и допълва. Закона за нормативните актове дава право на общинския съвет да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Според чл. 9а от Закона за общинските бюджети, общинският съвет приема наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Обект на тази докладна записка е именно Наредба №9 от 26.05.2009 г. за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в община Годеч. Общинският съвет е в правомощието си да вземе решение за изменение и допълнение на посочената наредба. Изменението и допълнението на наредбата се налага от влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 1/26.01.2012 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

4

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2011 година.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 1/26.01.2012 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

5

 

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

      

1. Общински съвет Годеч утвърждава Структура на общинска администрация Годеч, съгласно приложението.

2. Одобрява обща численост на общинската администрация от 36 щатни бройки.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 1/26.01.2012 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

6

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ и във връзка с предложение №08-00-34/17.01.2012 г. от Кмета на община Годеч, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Одобрява проект за изменение на действащия план за регулация на квартал „Молак”, град Годеч, в квартали 17 и 18 както следва:

Премахват се УПИ ХVІ-178,182 от квартал 17 и УПИ ХІ-182,194 от квартал 18;

Изменя се регулацията на УПИ ХІІ-179, ХІІІ-178, ХV-182 и VІІ-179 от квартал 17 така, че да се запазят границите на поземлени имоти с №178, 179 и 182;

Образува се нов УПИ с № ХVІ-249 от квартал 17;

Изменя се регулацията на УПИ Х-194, ХІІ-182 и ХІІІ-182 от квартал 18 така, че да се запазят границите на поземлени имоти с №178, 182 и 194;

Образува се нов УПИ с № ХІ-178 от квартал 18.

 

 

Мотиви: Действащия ПУП на квартал „Молак” в гр.Годеч e одобрен със заповед № 527 от 21.12.1989 г. Поземлен имот №178 от кадастралния план на квартал „Молак”, град Годеч е собственост на н-ци на Станоя Владимиров Василев.

Със заявление №94-М-74/16.11.2011 г. от Магдалена Димитрова Василева е внесен проект за изменение на действащия план за регулация на квартал „Молак”, град Годеч.

Предвиждането на ПУП не е реализирано и сроковете по чл.208 от ЗУТ са изтекли. Издадено е становище от Главния архитект и предписание от Кмета за изработване на проекта. Проектът е изработен от правоспособно лице, приет е на заседание на ОЕСУТ с ðåøåíèå ¹06, ïðîòîêîë ¹18 îò 23.11.2011 год. и е обявен на заинтересуваните собственици и съседи чрез обявление в ДВ бр.100 от 20.12.2011г.

В законно установения срок не са постъпили възражения и предложения по проекта.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 1/26.01.2012 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

7

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.134, ал.2, т.1 и 2 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ и във връзка с предложение №08-00-38/17.01.2012 г. от Кмета на община Годеч, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

   1.Дава съгласие за изменение на действащия план за регулация на село Лопушня, в квартали 3 и 6 както следва:

Премахва се улица с о.т. №30, 31 и 33;

Образува се нова улица с о.т. №30а, 30б и 30в;

Изменя се регулацията на УПИ VІІ-55, VІІІ и ІХ от квартал 3 и на УПИ ХІІ-56 от квартал 6.

2. Възлага на Кмета на община Годеч да организира процедурите, предвидени в ЗУТ по разрешаване изработването, обявяване и одобряване на проект за изменение на ПУП.

  

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 1/26.01.2012 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

8

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.64, ал.1 от ЗОС, с 11 гласа “за” и 1 „въздържал се” /З.Александрова/, ОбС

Р Е Ш И:

 

          Не допуска процедура по деактуване и предаване собствеността и владението на "РПК КОМ" - Годеч на следния недвижим имот, а именно: 430/955 /четиристотин и тридесет от деветстотин петдесет и пет/ идеални части от УПИ №IХ-за ресторант, целият с площ от 955 /деветстотин петдесет и пет/ кв.м., находящ се в кв.29 по действащия регулационен план на гр.Годеч, Софийска област при съседи на имота: тупик, от четири страни бивш имот на АПК.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 1/26.01.2012 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

9

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.11, ал.2 и ал.7 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОМН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и писмено съгласие на Началника на Регионален инспекторат по образованието – Софийска област, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Дава съгласие за запазване на паралелка от 14 ученика в I„а” клас в НУ”Христо Ботев” – гр.Годеч до края на учебната 2011/2012 год.

Училището разполага със средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 1/26.01.2012 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

10

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.17, ал.1, т.1 и т.4 от ЗМСМА; чл.137, ал.5 и чл.147, ал.2 от ТЗ и т.3 от Учредителния акт на „Специализирана болница за активно лечение на вътрешни болести-Годеч”ЕООД, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

      

1. Възлага на Александър Николов Златанов, ЕГН -6201187300 – управител на „СБАЛВБ–Годеч”ЕООД да прекрати трудовите договори на целия наличен персонал на „СБАЛВБ–Годеч”ЕООД, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, в срок до 31.01.2012 г.

2.Преустановява временно дейността на „СБАЛВБ–Годеч”ЕООД до вземане на решение от Общински съвет – Годеч за статута на лечебното заведение (трансформиране в друг вид лечебно заведение или ликвидация).

 

 

Мотиви: Според т.3 от Учредителния акт на „Специализирана болница за активно лечение на вътрешни болести-Годеч”ЕООД, Община Годеч е едноличен собственик на капитала. Чл.147, ал.2 от ТЗ дава право на едноличния собственик на капитала да взима решения от компетентността на Общото събрание. Чл.137 от ТЗ дава право на Общото събрание да взима решение по трудови и социални въпроси. А на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА Общинския съвет взима решения свързани с търговски дружества с общинско имущество. Следователно решението на общински съвет е законосъобразно.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 1/26.01.2012 г.

                                                            от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

11

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.6 от ЗМСМА, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

       Общински съвет – Годеч потвърждава Решение № 105 по Протокол № 8/22.10.2009 г. и дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проект за изграждане на обект „Регионален пазар” с външно финансиране по схема на Трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия на МРРБ.

         Обектът e включен в дейностите по Приоритет 1 на Общинския план за развитие /2008–2013 г./

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                            /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                           Препис-извлечение

                                                           от Протокол № 1/26.01.2012 г.

                                                           от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

12

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е, ал.3 от Закона за водите, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Определя за представител от Община Годеч в Асоциацията по ВиК Андрей Неделчев Андреев – Кмет на Община Годеч.        

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                              /В.Иванов/