ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

                                                                                                              Препис-извлечение

                                                                                                             от Протокол № 2/03.02.2012 г.

                                                                                                             от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

13

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА и нормативната уредба във връзка с изпълнение на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

  1. 1.Дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проект „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч, чрез изграждане на модерен медицински център”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”
  2. 2.Декларира, че специализирана болница за активно лечение ще бъде преструктурирана в медицински център (лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ с най-малко трима лекари с различни признати специалности, с до десет легла за престой на пациенти до 48 часа);
  3. 3.Декларира, че предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по- малък от 5 години след приключване на проекта;
  4. 4.Декларира, че съответното лечебно заведение/медицински център няма да бъде закрито за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;
  5. 5.Възлага на Кмета на Община Годеч да изготви необходимата документация в съответствие с изискванията и да кандидатства с проект.

 

         Председател на ОбС:

                                                                                                                            /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 2/03.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

14

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА; във връзка с Решение № 11 по Протокол № 1/26.01.2012 г. на ОбС и проект на Община Годеч за развитие на Трансграничното сътрудничество, с партньор община Цървени Кръст, Република Сърбия, чрез създаване на „Регионален пазар в УПИ I – за обществено обслужване и озеленяване, кв.138, гр.Годеч по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия, Приоритетна ос 1:Дребномащабна инфраструктура, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Предоставя за целите на проекта на Община Годеч парцел частна общинска собственост – УПИ I–за обществено обслужване и озеленяване, кв.138 по ПУП на град Годеч, Община Годеч, област Софийска. За периода на проекта и 5 /пет/ години след неговото приключване, на парцел частна общинска собственост – УПИ I – за обществено обслужване и озеленяване, кв.138 по ПУП на град Годеч, Община Годеч, област Софийска, няма да бъде променяно предназначението.

Всички придобити в рамките на проекта активи да се използват свободно за целите на проекта за период от най-малко 5 /пет/ години след края на проекта.

 

         Председател на ОбС:

                                                                                                                           /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 2/03.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

15

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с партньорство на Община Годеч по проекти по програма за Трансгранично сътрудничество между Р.България – Р.Сърбия, 1.Развитие на малка инфраструктура, 1.3. Съдействие за подготовка на проекти, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Община Годеч да стане партньор по проекти на Република Сърбия по Трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия:

- Развитие за хармонизирана логистика в трансграничната област Сърбия - България – DYNALOG.

- Проучване на възможностите за развитие на градската екология в сръбско-българския трансграничен регион – Градска екология.

 

       Председател на ОбС:

                                                                                                                            /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 2/03.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

16

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА; чл.39, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост; чл.44 от Наредба № 8 от 06.11.2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч; §4 от Закона за народните читалища и във връзка с кандидатстване на читалище “Н.Й.Вапцаров- 1899”, гр.Годеч по Програма за Трансгранично сътрудничество България-Сърбия, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

Безвъзмездно отстъпва правото на ползване на читалище “Н.Й.Вапцаров-1899”, гр.Годеч УПИ с площ 1620 кв.м. заедно с построената в него двуетажна масивна сграда – парцел III, кв.67 по плана на гр.Годеч за целите на кандидатстване от страна на читалището по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия (обява за набиране на проектни предложения №2007CB16IPO006–2011–2), за период от не по-малко от 5 (пет) години след приключването на срока на изпълнението на проекта, като в рамките на проекта се предвиждат строително-ремонтни дейности върху сградата на читалището.

 

Мотиви:

Общинският съвет има правомощието да взема решение относно придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА). Според чл. 39, ал. 3: „В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет”. В случая, Законът за народните читалища определя читалищата като лице, на което може да му се отстъпи безвъзмездно право на ползване по реда на Закона за общинската собственост (§ 4 от ПЗР на Закона за народните читалища). Видно от решение № 55 от 2002 г. имотът е бил предоставен на НЧ „Н.Й.Вапцаров- 1899”, с което е изпълнен фактическия състав на § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища. Следователно на НЧ „Н.Й.Вапцаров- 1899” може да се отстъпи безвъзмездно право на ползване без търг или конкурс. Чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската собственост дава задължително предписание на общинските съвети да вземат решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

От гореизложеното може да се направи следния правен извод, че решението на общинския съвет е законосъобразно, когато е взето с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

 

         Председател на ОбС:

                                                                                                                            /В.Иванов/