ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

17

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ, чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОБ, съгласно чл.26 от Наредба № 9/2009 г. на ОбС за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в Община Годеч, и във връзка с разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2012 г. и РМС № 265/29.04..2011 г. и № 805/ 2011 г, с 11 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

  1. 1.уточнения годишен план на бюджета за 2011 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1   По прихода - 3 270 267 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/;

1.2   По разхода – 3 270 267.лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

  1. 2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2011 г., както следва:

2.1.              По прихода - 2 958 306 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/;

2.2. По разхода – 2 958 306 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2011 г. /съгл. Приложение № 2/

              4. Приема бюджета за 2012 г. както следва:

       4.1. По прихода в размер на 2 932 012 лв. /съгласно Приложение № 1 /

       4.1.1. Приходи   от   държавни   трансфери в   размер     на   1 527 196 лв., в т.ч. :

       4.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности 1 388 750 лв.

       4.1.1.2. Преходен остатък от 2011 г. в размер на 138 446 лв.

4.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 404 816 лв., в т.ч. :

4.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 215 200 лв.

/съгласно Приложение №1 /;

       4.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 426 500 лв.,

/съгласно Приложение №1 /;

4.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 414 600 лв.

     4.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 263 500 лв., в т.ч.:

  • за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА   -   73 900 лв.   /съгласно приложение по обекти № 4/
    • за екологични обекти ;
    • за изграждане и основен ремонт на общински пътища

189 600 лв.      (съгласно приложение по обекти № 4)

   4.1.2.5. Друго финансиране в размер на 0,00 лв., в т.ч. заеми и погашения на главници

       4.1.2.6. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 48 500 лв.  

       4.1.2.7. Преходен остатък от 2011 г. в размер на 236 516 лв.

     4.1.3 Финансиране проект ВиК /-/ 200 000

               4.2. По разходите в размер на 2 932 012 лв. , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

4.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 1 388 750  лв.,

       4.2.2. От държавни трансфери                                       48 500 лв.

       4.2.3 От местни приходи в размер на                        641 700 лв.

       4.2.4. За местни дейности в размер на                        204 600 лв.

       4.2.5. Бюджетен остатък                                              374 962 лв.

       4.2.6. Целева субсидия за капиталови разходи          263 500 лв.

   4.2.7. Разходи за дофинансиране държавни дейности в размер на 10 000 лв.

       4.3 Резерв за неотложни и непредвидени разходи в местните дейности – 5 000 лева.

4.4 Инвестиционна програма в размер на 403 500 лв., съгласно приложен поименен списък         (Приложение № 4).

  1. 4.Приема разчета за целеви разходи и субсидии   (Приложение №2)

5.1. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, съгласно Приложения № 2 и № 8, в размер на         18 000 лв. , в т.ч.:

- за общински лечебни заведения – 0 лв.;

- за читалища – 4 000 лв.

- за издаване на вестник „Годеч днес” /на НЧ”Н.Й.Вапцаров 1899” - 6 000 лв.

- за масова физкултура и спорт в размер на 8 000 лв. /съгласно приложени План-сметки/, в т.ч:

                       - за ФК”КОМ-98” – 5 000 лв.

                       - за СКС „Ком” – 3 000 лв.

Средствата за подпомагане развитието на масовата физкултура и спорта се изразходват за организирането и провеждането на общински спортни дейности и мероприятия от спортни организации, чиито седалища и дейност са на територията на община Годеч и са регистрирани като юридически лица с нестопанска дейност в обществена полза.

5.2. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по ползването на целевите разходи по т.5, свързани с времето и начина на представяне и отчитането на тези средства.

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. Социално-битови в размер на - до 3% от начислените трудови възнаграждения;

6.2. Представителни разходи в размер на 3 500 лв.;

6.3 . Помощи по решение на ОбС – 2 000 лв. /за погребения/

6.4. Членски внос – 2 500 лв.

6.5. Гориво РПУ – 2 500 лв.   / 250 лв. месечно/

6.6. Разходи за издръжка на Клубовете на пенсионера в размер на 1 000 лв.

Средствата за подпомагане дейността на Клубовете на пенсионера се изразходват за организирането и провеждането на общински дейности и мероприятия от организации на пенсионерите, чиито седалища и дейност са на територията на община Годеч и са регистрирани като юридически лица с нестопанска дейност в обществена полза.

7. Утвърждава разпределението на бюджетните взаимоотношения на община Годеч с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в дейност „Образование” в размер на 100 на сто от сумите по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2012 година.

7.1 Община Годеч предоставя на училищата средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.

8. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложение № 3

/В съответствие с приложение №10 към &40 от ЗДБРБ за 2012 г./

9. Общински съвет Годеч определя 36 щатни бройки численост на персонала в общинската администрация .

9.1. 36 броя със средства за заплати по § 01-00 в размер на       283 196 лв. за сметка на трансфера по единния разходен стандарт;

9.2. Задължава Кмета на общината да състави длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т.9.1, съответно за делегираната дейност и съобразно приетата структура на общинската администрация.

10.     Определя числеността на персонала и основни работни заплати, съгласно Приложение № 8

11.     Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по тримесечия и по месеци.

12.     Дава съгласие при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:

12.1. местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината;

12.2. делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане (по реда на § 32, ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.) за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия;

12.3. дофинансиране

- Функция „Общи държавни служби” в §02-05 с 10 000 лв.

13.     Възлага на Кмета на общината :

13.1. Да определи със заповед конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити, включително и регламента за представяне на отчети за изразходваните бюджетни средства, предоставени им под формата на субсидии в сроковете (месечни, тримесечни, годишни), в които се изисква отчетността на всички звена;

13.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

13.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.

13.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер (примерно, над 5% спрямо общинските приходи), както и за просрочените вземания, включително и за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от ДД дейности за образование, и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

13.5. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.   При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27 от ЗОБ/

14.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

14.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

14.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

14.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

14.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

15. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30 дни конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

  

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

18

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.10, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2011 година и чл.30 от ЗОБ, с 11 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Приема Отчета за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи от бюджета на Община Годеч за 2011 година, както следва:

Обекти

Бюджет

РБ

лева

Изразх.

лева

Бюджет

собст.ср/ва

лева

Изразх.

лева

1.

Основен ремонт на общи помещения на 1ви и 2ри етаж на сграда - бивша поликлиника- УПИ І- за района болница и поликлиника в кв.44 по плана на гр. Годеч

19 691.00

19 691.00

 

 

2.

Изграждане на алея, ремонт на стълби и парапети в имот №3617, земл. на гр. Годеч, ремонт на тротоари и изграждане на подпорни стени на участък от о.т.464 до о.т. 270 по плана на гр.Годеч и парково осветление

36 000.00

35 995.00

 

 

3.

Изграждане улично осветление мах. „Додовица”

 

 

2 220,00

2 220,00

4.

Закупуване на програмни продукти – НУ „Хр. Ботев”

 

 

2 000,00

2 000,00

5.

Закупуване на програмни продукти - ИРО

 

 

8 000,00

7 140,00

6.

Закупуване на 2900/3500 ид.ч. от имот № 030056, в земл. на гр. Годеч /за разш. Гробищен парк/

 

 

 

15 000,00

 

14 920,00

7.

Взстановяване на щети от свлачище на ул. „Теменуга” и наводнена къща

99 837,00

97 240.00

 

 

8.

Основен ремонт на ритуална зала в гробищен парк- гр. Годеч

17 309,00

17 292.00

 

 

9

Възстановяване на покрива на СОУ „Проф. Д-р Асен Златаров”-гр. Годеч

187 592,00

187 480.00

 

 

 

 

360 429.00

357 698.00

 

 

 

Изграждане и основен ремонт на местни общински пътища

 

 

 

 

1.

СМР път № 81307 от разкл.III-813 – с. Мургаш, км0-2

8 000.00

8 000.00

 

 

2.  

СМР път №№ 81301,81303 – Шума - Лопушня –Годеч км 0-1,5 и 0-1

60 000.00

59 999.00

 

 

3.

СМР път №81312 Годеч– Ропот–Станянци, км13-19

90 000.00

90 000.00

 

 

4.

СМР път № 81305 – Годеч –Връбница, км 0-4

  7 000.00

  7 000.00

 

 

5.

СМР път № 81306 - Годеч – Губеш км 0-4

7 000.00

7 000.00

 

 

6.

СМР път № 81308 – Годеч– Равна км 0-3,5

9 600.00

9 599.00

 

 

7.

СМР път № 81324 Туден–Разбоище км 2–5

8 000.00

8 000.00

 

 

 

 

189 600.00

189 598.00

 

 

 

 

550 029.00

547 296.00

27 220.00

26 280.00

 

ОБЩО

 

 

 

573 576.00

 

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

19

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл.52 ал. 1   от ЗМСМА,   чл.10, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2012 година и чл.11 ал.7, чл.12 от ЗОБ, с 11 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

Приема Поименен списък за разпределение на капиталовите разходи в бюджета на Община Годеч за 2012 година, както следва:

Обекти

РБ

 

лева

Собствени средства

лева

1.

Основен ремонт на улица с о.т. 501 ПУП на гр. Годеч до о.т. 29 ПУП на ВЗ „Додовица”

54 000.00

 

2.

Основен ремонт на улица с о.т. 445-445А-446-458-459 по плана на гр. Годеч

7 900.00

36 000.00

3.

Основен ремонт на улица с о.т. 471-475-469-468-467 по плана на гр. Годеч

 

9 500.00

4.

Изграждане улично осветление улиците „Г. С. Раковски”,ул. „Грамада” до кв. „Молак” и мах. „Трап”- гр. Годеч

12 000.00

 

5.

Проект за рекултивация на Общинско сметище в с. Разбойще

 

18 000.00

6.

Закупуване на ДМА – сметосъбираща машина.

 

65 000.00

7.

Закупуване на компютърен хардуеър /ИРО/

 

4 000.00

8.

Закупуване на стопански инвентар /ИРО/

 

4 000.00

9.

Закупуване на програмни продукти НУ „Хр. Ботев”

 

3 500.00

 

 

73 900.00

140 000.00

 

Изграждане и основен ремонт на местни общински пътища

 

 

10.

СМР на път № SFO3136 от разкл.III-813 – мах. Стойкина ,км1-2

10 000.00

 

11.  

СМР на път № SFO1120 – Годеч - Лопушня –Шума км 1,5 – 4,5

40 000.00

 

12.

СМР на път № SFO1122 Годеч– Ропот–Станянци, км2-4, 6,5-8

85 000.00

 

13.

СМР на път № SFO3125 – Годеч –Връбница, км 3-4

  10 000.00

 

14.

СМР на път № SFO1121 - Годеч – Губеш- Комщица км 7-12

15 000.00

 

15.

СМР на път № SFO3127 – Годеч – Равна км 4,5-6,5

10 000.00

 

16.

СМР на път №   SFO2607 Граница Община Своге – с. Бракьовци, км 10 – 12

10 600.00

 

 

 

189 600.00

 

 

 

263 500.00

 

 

ОБЩО

 

403 500.00

      

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

20

 

На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Приема Програма за управление на община Годеч през периода 2011 – 1015 година.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

21

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.8 от ЗОС, с 11 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема Стратегия за управление на общинската собственост на Община Годеч за периода 2011 – 2015 г.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

22

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.1 от Наредба № 8/2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с 11 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Приема Програма за управление и разпореждане на общинската собственост на територията на община Годеч през 2012 г.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

23

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 27, ал.2, т.2 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн.- ДВ, бр.62 от 2010 г.),, с 10 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

I. Предоставя следните поземлени имоти в изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.2:         

                1. Имот с №061045, с площ 1.742 дка, находящ се в землището на с.Гинци, с ЕККАТЕ 14903, в местността „Бърдо”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята Х/десета/ на Василка Христова Донинска и Петко Цолов Донински, който е част от имот №061022, с площ от 7.781 дка , съгласно скица-проект №Ф01069/27.09.2011г. и Скица №К01072/13.10.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №388/13.10.2011г., вписан на 19.10.2011г., том V, №61, вх.рег.№1214 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                2. Имот с №003902, с площ 0.483 дка, находящ се в землището на с.Комщица, с ЕККАТЕ 38186, в местността „Загреня”, с начин на трайно ползване – Друга селскостопанска територия, категория на земята V/пета/, на наследници на Симо Коцев Младенов и Методи Коцев Младенов, съгласно скица-проект №Ф00630/29.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №400/07.12.2011г., вписан на 13.12.2011г., том VІ, №72, вх.рег.№1531 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

Въпросните имоти да се отпишат от актовите книги на имотите частна общинска собственост и да се предадат на наследниците или на собствениците на дадения имот.

 

II. Процедурата по предоставяне на земи от общинския поземлен фонд започва след внасяне на необходимата такса от заявителя - 20.00 лв. на заявен имот, съгласно Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

 

Мотиви: Съгласно чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост единствено Общински съвет е разпоредител с общинската собственост, съответно решението за предоставяне на земи от общински поземлен фонд е необходимо да се вземе от Общински съвет – гр.Годеч. На основание §27, ал.2, т.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет предоставя земи от Общински поземлен фонд при наличие на следното условие, а именно – изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост. Според чл.234,ал.1 и ал.3 от Граждански процесуален кодекс за всяка спогодба, която не противоречи на закона и на добрите нрави, се съставя протокол, който се одобрява от съда и се подписва от него и от страните. Съдебната спогодба има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общината стопанисва и управлява земеделска земя, останала след възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават общинска собственост. Съгласно чл.21, ал.1, т .8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Общински съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Според чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , за да започне производство по възстановяване на правата на собствениците е необходимо подаването на заявление в два екземпляра до Общинска служба по земеделие. Общинска служба по земеделие представя мотивирано искане до Кмета на Община Годеч, с приложени към тях заявления, нотариални актове за собственост на гражданите, заинтересовани от производството, съдебни решения за признато право на собственост, скици с нанесени границите на имотите, за които се иска възстановяване, удостоверения за наследници и др., съгласно чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. След проверка на представените документи се установи, че те са редовни и допустими, представени са в срок и копие от тях е приложено към настоящето предложение. От документите е видно, че са налице всички законови изисквания за предоставяне на земите на собствениците им или на техните наследници.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

24

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15,ал. 1 и 2 и глава VІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 10 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Дава съгласие за отдаване под наем на общински нежилижен имот представляващ помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса и мазе/ от 472 кв.м. в сградата на Младежки дом гр.Годеч, обл.Софийска чрез публично оповестен конкурс при първоначална цена в размер на 300 лв. с вкл. ДДС.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

25

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.67, ал.3 от ПМС №367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 година, с 10 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

ОбС определя 85% от цената на билета за заплащане на транспортни разходи с автобус на Галина Кирилова Трайкова – учител по физическо възпитание и спорт в СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”- гр.Годеч, за финансовата 2012 година.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                            /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

26

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.7 от ЗМСМА, с 10 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

   Приема Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2011 година.

    

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

27

 

На основание чл. 21, чл.1, т.23 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, с 10 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Годеч за 2012 година .

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

28

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, с 9 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Приема Отчет за дейността на НЧ”Н.Й.Вапцаров-1899” – гр.Годеч за 2011 година и Отчет за изпълнение на бюджетните средства към 31.12.2011 година.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

29

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с 10 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

      

ОбС – Годеч отпуска ежемесечно средства в размер до 250,00 лева от общинския бюджет за 2012 г. на Районно управление „Полиция” – Годеч за гориво на служебните автомобили с цел осигуряване на по-добър обществен ред, безопасност на движението по пътищата и превенция на престъпността на територията на общината, считано от 01.03.2012 г.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

30

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 10 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

      

Дава съгласие местния вестник „Годеч днес” да се разпространява безплатно.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч  

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 3/16.02.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

31

 

На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 10 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

      

Общински съвет – Годеч определя възнаграждението на председателя на Общински съвет – Годеч в размер на 50% от основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Годеч, считано от 01.12.2011 г.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/