ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 4/05.03.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

32

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 и ал.2 и Глава VІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на имоти частна общинска собственост - едноетажна масивна сграда – Център за интеграция на възрастни хора с физически увреждания със застроена площ от 370 кв.м. и двуетажна масивна сграда – Посетителски център с разгъната площ от 220 кв.м, находящи се в УПИ І-за обществено обслужване в кв.44 по плана на гр.Годеч. Сградите се отдават за рехабилитация при първоначална месечна цена в размер на 1000 /хиляда/ лв. с вкл.ДДС.

      

 

Мотиви: Поради голямата площ на сградите е невъзможно да се приложи тарифата на Общински съвет - Годеч за определяне на наемните цени. Сградата /Център за интеграция на възрастни хора с физически увреждания/ е необорудвана, не се използва и се руши и е от интерес за общината да намери стопанин. Сградата /Посетителски център/ носи загуби на Община Годеч от поддръжката. В заключение отдаването на помещенията за рехабилитация цели социален ефект, а не чисто икономически /макар че и икономическия ефект ще е гарантиран/.          

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

                                                                                                  Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 4/05.03.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

33

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и §27, ал.2, т.1 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

I. Да се предоставят следните поземлени имоти в изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1:

                1. Имот с №000970, с площ 0.739 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, с ЕККАТЕ 15309, в местността „Ридо”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята VІІ/седма/, на Георги Григоров Георгиев, съгласно скица-проект №Ф01471/29.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №401/13.12.2011г., вписан на 19.12.2011г., том VІ, №98, вх.рег.№1566 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                2. Имот с №000973, с площ 1.187 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, с ЕККАТЕ 15309, в местността „Църноглав”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята VІІ/седма/, на Георги Григоров Георгиев, съгласно скица-проект №Ф01472/29.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №402/13.12.2011г., вписан на 19.12.2011г., том VІ, №97, вх.рег.№1565 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                3. Имот с №009096, с площ 1.954 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, в местността „Ливада”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята Х/десета/, на наследници на Серги Яначков Калчев, съгласно скица-проект №Ф00758/08.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №404/05.01.2012г., вписан на 09.02.2012г., том І, №60, вх.рег.№104 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                4. Имот с №009095, с площ 2.703 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, в местността „Падина”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята Х/десета/, на наследници на Серги Яначков Калчев, съгласно скица-проект №Ф00757/08.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №405/05.01.2012г., вписан на 09.02.2012г., том І, №61, вх.рег.№105 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                5. Имот с №009099, с площ 2.241 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, в местността „Падина”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята Х/десета/, на наследници на Серги Яначков Калчев, съгласно скица-проект №Ф00759/08.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №406/05.01.2012г., вписан на 09.02.2012г., том І, №62, вх.рег.№106 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                6. Имот с №009100, с площ 2.988 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, в местността „Падина”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята Х/десета/, на наследници на Серги Яначков Калчев, съгласно скица-проект №Ф00765/08.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №407/05.01.2012г., вписан на 09.02.2012г., том І, №63, вх.рег.№107 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                7. Имот с №032104, с площ 2.143 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, който е част от имот №032090, целият с площ от 73.420 дка, в местността „Мусина”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята V/пета/, на наследници на Серги Яначков Калчев, съгласно скица-проект №Ф00764/08.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №408/05.01.2012г., вписан на 09.02.2012г., том І, №64, вх.рег.№108 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                8. Имот с №032105, с площ 2.132 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, който е част от имот №032090, целият с площ от 73.420 дка, в местността „Вишняка”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята V/пета/, на наследници на Серги Яначков Калчев, съгласно скица-проект №Ф00761/08.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №408/05.02.2012г., вписан на 09.02.2012г., том І, №64, вх.рег.№108 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                9. Имот с №032106, с площ 2.139 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, който е част от имот №032090, целият с площ от 73.420 дка, в местността „Въртоп”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята V/пета/, на наследници на Серги Яначков Калчев, съгласно скица-проект №Ф00762/08.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №408/05.02.2012г., вписан на 09.02.2012г., том І, №64, вх.рег.№108 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                10. Имот с №015089, с площ 2.387 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417 в местността „Радовец”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята VІ/шеста/, на наследници на Серги Яначков Калчев, съгласно скица-проект №Ф00766/08.11.2012г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №409/05.01.2012г., вписан на 09.02.2012г., том І, №65, вх.рег.№109 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                11. Имот с №007211, с площ 2.662 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, в местността „Младжикин лазине”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята V/пета/, на наследници на Серги Яначков Калчев, съгласно скица-проект №Ф00767/08.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №410/05.01.2012г., вписан на 09.02.2012г., том І, №66, вх.рег.№110 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                12. Имот с №011142, с площ 3.117 дка, находящ се в землището на с.Туден, с ЕККАТЕ 73417, в местността ”Митино”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята V/пета/, на наследници на Серги Яначков Калчев, съгласно скица-проект №Ф00763/08.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №411/05.01.2012г., вписан на 14.02.2012г., том І, №71, вх.рег.№123 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                13. Имот с №003219, с площ 2.112 дка, находящ се в землището на с.Разбойще, с ЕККАТЕ 61652, в местността „Дойчина падина”, с начин на трайно ползване –Ливада, категория на земята V/пета/, на наследници на Серги Яначков Калчев, съгласно скица-проект №Ф00181/08.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №412/05.01.2012г., вписан на 14.02.2012г., том І, №72, вх.рег.№124 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                14. Имот с №003221, с площ 3.400 дка, находящ се в землището на с.Разбойще, с ЕККАТЕ 61652, в местността „Радинов камък”, с начин на трайно ползване –Ливада, категория на земята V/пета/, на наследници на Серги Яначков Калчев, съгласно скица-проект №Ф00182/08.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №413/05.01.2012г., вписан на 14.02.2012г., том І, №73, вх.рег.№125 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                15. Имот с №003218, с площ 3.546 дка, находящ се в землището на с.Разбойще, с ЕККАТЕ 61652, в местността „Главшино лице”, с начин на трайно ползване –Ливада, категория на земята V/пета/, на наследници на Серги Яначков Калчев, съгласно скица-проект №Ф00183/08.11.2011г. от Общинска служба „Земеделие”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №414/05.01.2012г., вписан на 14.02.2012г, том І, № 74, вх.рег.№ 126 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                Предоставените имоти да се отпишат от актовите книги на имотите частна общинска собственост и да се предадат на наследниците или на собствениците на дадения имот.

 

II. Процедурата по предоставяне на земи от общинския поземлен фонд започва след внасяне на необходимата такса от Заявителя - 20.00 лв. /двадесет лева / на заявен имот, съгласно Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

 

 

Мотиви: Съгласно чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост единствено Общински съвет е разпоредител с общинската собственост, съответно решението за предоставяне на земи от общински поземлен фонд е необходимо да се вземе от Общински съвет – гр.Годеч. На основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет предоставя земи от Общински поземлен фонд при наличие на следното условие, а именно - установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общината стопанисва и управлява земеделска земя, останала след възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават общинска собственост. Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Според чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за да започне производство по възстановяване на правата на собствениците е необходимо подаването на заявление в два екземпляра до Общинска служба по земеделие. Общинска служба по земеделие представя мотивирано искане до Кмета на Община Годеч с приложени към него решения, заявления, скици с нанесени границите на имотите, за които се иска възстановяване, удостоверения за наследници и др., съгласно чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. След проверка на представените документи се установи, че те са редовни и допустими, представени са в срок и копие от тях е приложено към настоящето предложение. От документите е видно, че са налице всички законови изисквания за предоставяне на земите на собствениците им или на техните наследници.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 4/05.03.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

34

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 , във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и т.4 от ЗМСМА; § 1а от Наредба №9 от 26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения; чл.63, ал.1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1, т.5 от Наредбата за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл. 137, ал. 1, т. 1 и т.5 от Търговския закон, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

1. Освобождава от длъжността Управител на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД д-р Александър Николов Златанов, считано от деня на отписването му от Търговския Регистър към Агенция по вписванията, като го освобождава от отговорност.

2. Да се изплати възнаграждението на д-р Александър Николов Златанов до месец септември включително. Възнаграждението на д-р Александър Николов Златанов след месец септември да не се изплаща, поради липсата на дейност на “СБАЛВБ-Годеч” ЕООД.

                3. Избира за временно изпълняващ длъжността Управител на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД - д-р Станка Кирилова Александрова, считано от деня на вписването й в Търговския Регистър към Агенция по вписванията до провеждане на конкурс за длъжността.

                4. Възлага на Кмета на Общината да прекрати договора за управление с д-р Александър Николов Златанов при условията на настоящото решение.

                5. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за временно управление с д-р Станка Кирилова Александрова при условията на настоящото решение.

                6. Определя месечно възнаграждение на Управителя на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД в размер на 290 лева.

                7. Изменя чл.11 от Учредителния акт на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД като определя за управител и представляващ “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД – д-р Станка Кирилова Александрова.

                8. Възлага на временно изпълняващия длъжността Управител на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД - д-р Станка Кирилова Александрова да заяви вписване на новите обстоятелства в Търговския Регистър по партидата на дружеството в Агенция по вписванията.

 

Мотиви: ЗМСМА дава право на Общинския съвет да взема решения свързани с търговските предприятия с общинско участие /чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА/. § 1а от Наредба №9 от 26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения гласи: „При предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението на лечебно заведение органът по чл. 3, ал. 1 може да сключи договор за възлагане на управлението за срок до провеждане на конкурс”, в случая органът по чл.3, ал.1 е Общинския съвет като едноличен собственик на капитала на дружеството. Член 63, ал.1от Закона за лечебните заведения определя на какви изисквания трябва да отговаря управителя на лечебното заведение. Общинският съвет се увери, че предложеният за управител има необходимата за това квалификация. Член 63, ал.3 от Закона за лечебните заведения определя реда за назначаване на управители на лечебните заведения, който е спазен. Видно от чл.147, ал.2 от Търговския закон, едноличният собственик на капитала решава въпроси от компетентността на общото събрание, в случая едноличен собственик на капитала на „СБАЛВБ - ГОДЕЧ” ЕООД е Общинския съвет. На основание чл.137, ал.1, т.1 и т.5 от Търговския закон, Общинският съвет като едноличен собственик на капитала на търговско дружество, който има компетентността на общо събрание, има правото да взима следните решения:

  1. изменя и допълва дружествения договор
  2. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

Следователно решението на общински съвет е правилно и законосъобразно.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 4/05.03.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

35

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план /план за застрояване/ на поземлен имот 005405, землище на гр.Годеч за ПСОВ /Пречиствателна станция за отпадни води/.

 

 

Мотиви: Със Заповед на Кмета на Община Годеч №365/30.11.2011 г. е възложено изработването на ПУП /ПЗ/ в обхвата на ПИ №005405, земл. на гр.Годеч за изграждане на ПСОВ /Пречиствателна станция за отпадни води/, придружена със становище на главния архитект на общината.

Проектът за ПУП е обявен на всички заинтересувани чрез обявление в ДВ бр.3 от10.01.2012 г. В законно установения срок не са постъпили възражения и предложения по проекта и същият е приет на заседание на ОЕСУТ с решение по протокол №2 от 29.02.2012 г.

Проектът е съгласуван по реда на чл.121, ал.2, чл.127, ал.2 и чл.128, ал.6 от ЗУТ със съответните експлоатационни дружества и държавни институции.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 4/05.03.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

36

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план /парцеларен план/ за поземлени имоти от трасето на канализацията за сервитутна зона, а именно поземлени имоти с номера 1590, 1621, 1625, 1637, 1640, 1648, 1821, 2104, 2105, 2106, 2109, 2115, 2116, 2117, 2123, 2139, 2145, 2147, 4294, 4307, 4308, 4316, 4317, 4318, 4323, 4331, 4428, 5405, 5406 35003, 35058, 35244 от картата на възстановената собственост /КВС/ на землището на гр. Годеч и от трасето на новопроектиран път за сервитутна зона, а именно поземлени имоти с номера 1590, 1625, 1637, 2104, 2105, 2106, 2109, 2115, 2116, 2117, 2123, 2139, 2145, 2147, 4294, 4307, 4308, 4317, 4318, 4331, 4983, 4984, 5405, 35003, 35058, 35110, 35244 от КВС на земл. на гр. Годеч и трасе на външно ел. захранване – ПИ с №№ 5406 и 4324.

 

 

Мотиви: Със Заповед на Кмета на Община Годеч № 364/30.11.2011 г. е възложено изработването на ПУП /ПП/ за поземлени имоти от трасето на канализацията за сервитутна зона, а именно поземлени имоти с номера 1590, 1621, 1625, 1637, 1640, 1648, 1821, 2104, 2105, 2106, 2109, 2115, 2116, 2117, 2123, 2139, 2145, 2147, 4294, 4307, 4308, 4316, 4317, 4318, 4323, 4331, 4428, 5405, 5406 35003, 35058, 35244 от картата на възстановената собственост /КВС/ на землището на гр.Годеч и от трасето на новопроектиран път за сервитутна зона, а именно поземлени имоти с номера 1590, 1625, 1637, 2104, 2105, 2106, 2109, 2115, 2116, 2117, 2123, 2139, 2145, 2147, 4294, 4307, 4308, 4317, 4318, 4331, 4983, 4984, 5405, 35003, 35058, 35110, 35244 от КВС на земл. на гр. Годеч и трасе на външно ел. захранване – ПИ с №№ 5406 и 4324, придружена със становище на главния архитект на общината.

Проектът за ПУП е обявен на всички заинтересувани чрез обявление в ДВ бр.3 от 10.01.2012 г. В законно установения срок не са постъпили възражения и предложения по проекта и той е приет на заседание на ОЕСУТ с решение по протокол № 2 от 29.02.2012 г.

Проектът е съгласуван по реда на чл.121, ал.2, чл.127, ал.2 и чл.128, ал. 6 от ЗУТ със съответните експлоатационни дружества и държавни институции.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 4/05.03.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

37

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.11, ал.1 от Закона за енергийната ефективност, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема Стратегия за енергийна ефективност в приоритетни направления.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 4/05.03.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

38

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.11, ал.1 от Закона за енергийната ефективност, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2012 – 2015 година.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 4/05.03.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

39

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.10 от ЗМСМА, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проект "Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г." Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG161РООО1/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" бюджетна линия: ВG161РО001/3.2-02/2011

          2. Дава съгласие община Годеч да е партньор по проекта и да има собствен принос в размер на 1,25 % /едно цяло и двадесет и пет процента/ от общата стойност на проекта.

3. Дава съгласие и упълномощава Кмета на община Годеч да изпълни задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието
на маркетинговите и рекламни дейности) в период до 1 година след приключване на дейностите по проекта.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 4/05.03.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

40

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15,ал. 1 и 2 и глава VІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка със Заповед № ОС-18/28.02.2012 г. на Областния управител на Софийска област, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Потвърждава свое Решение № 24 по Протокол № 3 от 16.02.2012 г.:

Дава съгласие за отдаване под наем на общински нежилижен имот представляващ помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса и мазе/ от 472 кв.м. в сградата на Младежки дом гр.Годеч, обл.Софийска чрез публично оповестен конкурс при първоначална цена в размер на 300 лв. с вкл. ДДС.

 

 

Мотиви:

  1. 1.Поради голямата площ на помещенията, предмет на процедурата е трудно да се приложи Тарифата /съгл. Наредба № 8/ за определяне на наемната цена, която е в размер на 7,77 лв. за кв.м. с ДДС, т.е. за помещенията с обща площ 472 кв.м. би трябвало да се дължи месечен наем е в размер на667,44 лв.
  2. 2.От проведени в предходните години процедури за отдаване под наем на този обект е видно, че достиганата наемна цена е непосилна за наемателите.
    1. 3.На територията на община Годеч няма работещо заведение от този тип.
    2. 4.Липсва интерес за наемане. Продължителното неизползване на тези помещения и невъзможността на Общината да отделя необходимите средства за поддръжката им води до рушене на имот - общинска собственост. Отдаването на помещенията за дискотека и културно-масова дейност цели социален ефект, а не чисто икономически.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 4/05.03.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

41

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на Закона за Държавния бюджет за 2012 г.,, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Отказва отпускането през 2012 година на еднократна финансова помощ по подадени молби от граждани.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/