ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

44

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА и чл.30 от Закона за Общинските бюджети, съгласно чл.36 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове за първо тримесечие на 2012 година.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

45

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Отменя Наредба №8 от 06.11.2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

2. Приема нова Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, която влиза в сила седем дни след приемането й от Общински съвет – Годеч.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

46

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

                Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Годеч за 2012 год., както следва:

-В Раздел III „Б” - „имоти които Община Годеч има намерение да продаде” се добавя

нова т.22 – ПИ № 003552 с площ 11,456 дка, землище гр.Годеч, НТП „Ливада”, местност „Найденова”;

- В раздел V - „имоти, които Община Годеч има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване, се добавя

нова т.2 - Придобиване безвъзмездно правото на собственост върху имот частна държавна собственост – втори етаж от сграда – „Профсъюзен дом”, построена в УПИ I-за общ. хранене, поща и клуб в кв.136 по плана на град Годеч.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

47

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Актуализира тарифата на базисните цени за отдаване под наем на общински помещения и терени, като в дейност „Други” се прибавя нова т.21 „Търговски обекти в Общински пазар УПИ I, кв.138”, с наемна цена: - гр.Годеч - Първа зона – 5,00 лв./кв.м., съгласно приложената таблица, която е неразделна част от това решение.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

48

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и съгласно Постановление №300 от 10.11.2011 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната /обн. ДВ, бр.91 от 18.11.2011 г/, което влиза в сила от 01.05.2012 г, с 10 гласа “за” и 3 „въздържали се”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие цените на общинските помещения, терени и жилища, еднократно да останат непроменени, независимо от процентното увеличение на минималната работна заплата, като се има предвид икономическата обстановка и зачестилата практиката дължимите суми по наеми да не се изплащат навреме. Решението влиза в сила от 01.05.2012 г.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

49

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение Решение № 20/29.12.2011 г.,, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава цената, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в кв.15, УПИ II-за общ. обсл. , целият имот 1235 кв.м. заедно с построената в него сграда със застроена площ 230 кв.м. по действащия план на село Комщица, община Годеч, на стойност 8 600.00 /осем хиляди и шестстотин/ лева.

2. Утвърдената цена да бъде първоначална за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот.

3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 50

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 19/29.12.2011 г, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на 250,00 кв.м. придаваеми в УПИ ХІХ-магазин, кв.134 по плана на гр.Годеч в размер на 3 125,00 /три хиляди сто двадесет и пет / лв.

2. Определя цена за продажба в размер на 3 125,00 /три хиляди сто двадесет и пет / лв.

3. Упълномощава Кмета на Община Годеч да сключи договор за покупко-продажба със собственика на УПИ ХІХ-магазин, кв.134 по плана на гр.Годеч - „Снежина-83” ЕООД.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 51

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.1 и чл.45, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот, представляващ общинска частна собственост в землището на гр.Годеч, имот № 6915, с площ от 9,828 дка. с НТП „Ливада”, категория V, местност „Цикура”.

  1. 2.Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на имот представляващ общинска частна собственост в землището на гр.Годеч, имот № 6915, с площ от 9,828 дка. с НТП „Ливада”, категория V, местност „Цикура”, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 52

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.1 и чл.45, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот, представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ.Годеч, имот № 012015, с площ от 31,207 дка. с НТП „Ливада” / категория Х – за 8,476 дка. и IХ-за 22,731 дка. /, местност „Дното”.

2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на имот представляващ общинска частна собственост в землището с.Гинци, общ. Годеч, имот № 012015, с площ от 31,207 дка. с НТП „Ливада” / категория Х – за 8,476 дка. и IХ-за 22,731 дка./, местност „Дното”, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 53

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.1 и чл.45, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот, представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ.Годеч, имот № 012006, с площ от 9,915 дка. с НТП „Ливада”, категория Х, местност „Дното.”

2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, имот № 012006, с площ от 9,915 дка. с НТП „Ливада”, категория Х,местност „Дното”, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 54

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.1 и чл.45, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, имот № 012007, с площ от 15,626 дка. с НТП „Ливада”, категория Х, местност „Дното”.

  1. 2.Възлага на Кмета на община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с. Гинци, общ. Годеч, имот № 012007, с площ от 15,626 дка. с НТП „Ливада”, категория Х, местност „Дното”, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                                                                         /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 55

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.1 и чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот, представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, имот № 012008, с площ от 39,173 дка. с НТП „Ливада”, категория Х, местност „Дното”.

2. Възлага на Кмета на община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, имот № 012008, с площ от 39,173 дка. с НТП „Ливада”, категория Х, местност „Дното”, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 56

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.1 и чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот, представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ.Годеч, имот № 012009, с площ от 36,822 дка с НТП „Ливада” /категория Х – за 29,592 дка. и IХ-за 7,230 дка./ местност „Дното”.

  1. 2.Възлага на Кмета на община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, имот № 012009, с площ от 39,173 дка. с НТП „Ливада” /категория Х – за 29,592дка. и IХ - за 7,230 дка., местност „Дното”, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/


 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 57

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с §27, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

I. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на земи от общински поземлен фонд от пасище, мера в друга селскостопанска територия, нива или ливада, както следва:

                1. Имот с проектен №001123, с площ 2.641 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Яворе”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №36/23.08.2011г., вписан на 02.09.2011г., том ІV, №116, вх.рег.№1019 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

                2. Имот с проектен №001124, с площ 2.685 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Яворе”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №35/23.08.2011г., вписан на 02.09.2011г., том ІV, №115, вх.рег.№1018 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

                3. Имот с проектен №003367, с площ 0.364 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Габров дол”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №32/23.08.2011г., вписан на 02.09.2011г., том ІV, №112, вх.рег.№1015 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                4. Имот с проектен №000920, с площ 1.2000 дка, които са част от имот с №000245, целият с площ 1.640 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Неина падина”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №33/23.08.2011г., вписан на 02.09.2011г., том ІV, №113, вх.рег.№1016 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                5. Имот с проектен №002510, с площ 4.138 дка, които са част от имот с №002198, целият с площ 24.502 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, в местността „Цицман”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №42/09.09.2011г., вписан на 09.09.2011г., том ІV, №131, вх.рег.№1038 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                6. Имот с проектен №003249, с площ 2.893 дка, които са част от имот с №003188, целият с площ 116.891 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, в местността „Круше”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №46/09.09.2011г., вписан на 09.09.2011г., том ІV, №135, вх.рег.№1042 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                7. Имот с проектен №003251, с площ 0.457 дка, които са част от имот с №003167, целият с площ 18.238 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, в местността „Круше”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №45/09.09.2011г., вписан на 09.09.2011г., том ІV, №134, вх.рег.№1041 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                8. Имот с проектен №003253, с площ 1.387 дка, които са част от имот с №003058, целият с площ 17.932 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, в местността „Торина”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №43/09.09.2011г., вписан на 09.09.2011г., том ІV, №132, вх.рег.№1039 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                9. Имот с проектен №003254, с площ 1.552 дка, които са част от имот с №003058, целият с площ 17.932 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, в местността „Торина”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №43/09.09.2011г., вписан на 09.09.2011г., том ІV, №132, вх.рег.№1039 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                10. Имот с проектен №003256, с площ 1.139 дка, които са част от имот с №003059, целият с площ 6.983 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, в местността „Торина”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №44/09.09.2011г., вписан на 09.09.2011г., том ІV, №133, вх.рег.№1040 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                11. Имот с проектен №003257, с площ 0.042 дка, които са част от имот с №003059, целият с площ 6.983 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, в местността „Торина”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №44/09.09.2011г., вписан на 09.09.2011г., том ІV, №133, вх.рег.№1040 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

                12. Имот с проектен №005217, с площ 1.164 дка, които са част от имот с №005199, целият с площ 120.538 дка, находящ се в землището на с.Връбница, в местността „Крива”, с начин на трайно ползване – Пасище с храсти. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №58/07.12.2011г., вписан на 13.12.2011г., том VІ, №74, вх.рег.№1533 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

ІІ. Дава съгласие частите от имотите, описани по-горе, за които ще се извърши процедура за промяна начина на трайно ползване, да бъдат обособени в самостоятелни имоти.

 

Мотиви:

                Член 25 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи казва, че земеделска земя, която не принадлежи на граждани, юридически лица или държавата, е общинска собственост. Съгласно чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, начинът на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост или части от тях може да се променя за други земеделски нужди с решение на Общински съвет, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

                С решението, ОбС дава предварително съгласие за промяната на начина на трайно ползване на имоти или на части от имоти , с начин на трайно ползване пасище, мера. Промяната не е промяна в предназначението на имота, а именно от земеделска земя в земя в регулация, а е промяна в начина на трайно ползване от пасище, мера в друга селскостопанска територия, нива или ливада. Именно защото е предварително, това съгласие е ограничено със срок, в който кметът на общината следва да поиска отразяване на промяната на начина на трайно ползване в картата на възстановената собственост. Срокът е 2/две/ години от приемането на решението. В противен случай общинска служба по земеделие служебно заличава проекта за промяната на начина на трайно ползване.

                Съгласно чл.45и, ал.4, т.1 промяната се отразява в картата на възстановената собственост по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Ал.2 на същия член задължава началника на общинска служба по земеделие да назначи комисия, която да извърши проверка на имота на място и да установи начина на трайно ползване.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 58

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.134, ал.2, т.1 и , § 8, ал.2, т.2 и т.3 от ЗУТ, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Допуска изменение на действащия план за регулация на гр.Годеч на ПИ 1627, като се премахне улица между осови точки 395 и 396а и се обособи нов УПИ ХХ-1627 в кв.120а за гореспоменатия поземлен имот.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 59

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от Търговския закон и чл.15, ал.3 от Устава на дружеството и писмо № 92.00-87/13.03.2012 г. от Областния управител на Софийска област, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Упълномощава Красимир Живков - Областен управител на Софийска област с правото да представлява Андрей Андреев - Кмет на Община Годеч до изтичане срока на мандата му, като гласува със съответния брой поименни акции в УМБАЛ „Света Анна” – София АД, които притежава Община Годеч, на всички редовни и извънредни общи събрания на акционерите.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 60

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема Годишен План за развитие на социалните услуги в община Годеч за 2012 г.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                            /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 61

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.35 от Закона за социалното подпомагане, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема и утвърждава състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол, оказване съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане на територията на община Годеч в състав:

Председател: Велин Асенов Иванов – Председател на ОбС

Членове: Виолета Петрова Виденова – представител на общинска администрация

            Петър Величков Тодоров – представител на общински съвет

                  Диана Тодорова Михайлова – ресурсен учител

                  Георги Иванов Георгиев – представител на РУП – Годеч

Функциите на Общественият съвет са регламентирани в чл.52 от ППЗСП.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 62

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с изпълнение на краткосрочния план за действие на Общинската програма за управление дейностите с отпадъците на територията на община Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

Приема отчета за изпълнение на краткосрочен план за действие по Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Годеч за 2011 година.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 63

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл10, ал.1 от Закона за Туризма, съобразно Общинския план за развитие за периода 2008 – 2013 год, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема Програма за развитие на туризма в Община Годеч за периода 2012 - 2015 година.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.10а, ал.7 от Закона за Туризма, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема Правилник за организацията на работа, числеността и съставът на Консултативния съвет по въпросите на туризма.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 65

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, с 13 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

                        1.             Общински съвет - Годеч дава съгласие Община Годеч да кандидатства по „Програма за развитие на селските райони" 2007-2013 год., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" с проект: „Подобряване на средата на живот в Община Годеч, чрез ремонт и обновяване на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров — 1899" и изграждане на три броя детски площадки";

                        2. Общински съвет - Годеч декларира, че дейностите по проекта отговарят на предвидените в „Плана за развитие на Община Годеч 2008-2013" приоритети: Приоритет 1: Физическа и информационна инфраструктура.

              3. Възлага на Кмета при одобряване на проекта общината да обезпечи технически и финансово дейностите, според изискванията на ПРСР, както и да поеме всички необходими недопустими разходи, свързани с проекта;

4. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите дейности за кандидатстване за осигуряване на финансирането на проекта.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 66

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

  1. 1.Общински съвет – Годеч дава съгласие Община Годеч да кандидатства по Програма за развитие на селските райони – 2007 – 2013 г., по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” с проект: „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в град Годеч, община Годеч”.
  2. 2.Общински съвет – Годеч декларира, че дейностите по проекта отговарят на предвидените в Плана за развитие на Община Годеч 2008/ 2013 г. приоритети: Приоритет 1: Физическа и информационна инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Годеч да изготви необходимата документация в съответствие с изискванията и да кандидатства с проект.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 5/26.04.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 67

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Определя дати за отбелязване на традиционния празник на града „Видовден” - 23 и 24 юни 2012 год.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/