ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

68

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА и чл.30 от Закона за Общинските бюджети, съгласно чл.36 от Наредба № 9/2009 г. за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в Община Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема актуализация на бюджета за 2012 г., както следва:

І. В Приходната част на бюджета на Община Годеч, с увеличаване на лимита със сума в размер на 155 000 лв, разпределена по параграфи:

§ 13-04-данък при придобиване на имущество по дарения          30 000 лв.

   § 76-00-временни безлихвени заеми м/у бюджетни и    извънбюджетни с/ки   125 000 лв.

 

IІ. В Разходната част на бюджета на община Годеч със сума в размер на 155 000 лв. по функции и параграфи, както следва:

  1. 1.Функция “БКС”                                                                     93 500 лв.

§ 10-20 външни услуги                                        22 700 лв.

§ 51-00 основен ремонт                                       70 800 лв.

  1. 2.Функция “Здравеопазване ”      

§ 43-00 субсидиране здравна дейност               61 500 лв.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

69

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 и във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от ЗМСМА, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на Председателя на ОбС да изиска от ДФК извършването на финансов одит на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

70

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА чл.10, ал.1 от ЗДБ на РБ за 1012 г. и чл.18, ал.1 от ЗОБ, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема актуализация /допълнение/ на поименния списък за разпределение на капиталовите разходи на Община Годеч за 2012 г., съгласно Приложението, неразделна част от настоящото решение.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

Приложение

 

Обекти

РБ

 

лева

Собствени средства

лева

1.

Основен ремонт на улица с о.т. 501 ПУП на гр. Годеч до о.т. 29 ПУП на ВЗ „Додовица”

54 000.00

 

2.

Основен ремонт на улица с о.т. 445-445А-446-458-459 по плана на гр. Годеч

7 900.00

36 000.00

3.

Основен ремонт на улица с о.т. 471-475-469-468-467 по плана на гр. Годеч

 

9 500.00

4.

Изграждане улично осветление улиците „Г. С. Раковски”,ул. „Грамада” до кв. „Молак” и мах. „Трап”- гр. Годеч

12 000.00

 

5.

Проект за рекултивация на Общинско сметище в с. Разбойще

 

18 000.00

6.

Закупуване на ДМА – сметосъбираща машина.

 

65 000.00

7.

Закупуване на компютърен хардуеър /ИРО/

 

4 000.00

8.

Закупуване на стопански инвентар /ИРО/

 

4 000.00

9.

Закупуване на програмни продукти НУ „Хр. Ботев”

 

3 500.00

10.

Основен ремонт на улица „Градина”, гр. Годеч

 

32 400.00

11.

Основен ремонт на улица „Грънчарица”, гр. Годеч

 

10 800.00

12.

Основен ремонт на улица „Брест”, гр. Годеч

 

7 200.00

13.

Основен ремонт на улица „Пуалица”, гр. Годеч

 

3 600.00

14.

Основен ремонт на улица „Васил Друмев”, гр. Годеч

 

16 800.00

15.

Авариен ремонт на покрива на НУ „Хр. Ботев” Годеч

159 366.00

 

 

 

233 266.00

210800.00

 

Изграждане и основен ремонт на местни общински пътища

 

 

16.

СМР на път № SFO3136 от разкл.III-813 – мах. Стойкина ,км1-2

10 000.00

 

17.  

СМР на път № SFO1120 – Годеч - Лопушня –Шума км 1,5 – 4,5

40 000.00

 

18.

СМР на път № SFO1122 Годеч– Ропот–Станянци, км2-4, 6,5-8

85 000.00

 

19.

СМР на път № SFO3125 – Годеч –Връбница, км 3-4

  10 000.00

 

20.

СМР на път № SFO1121 - Годеч – Губеш км 7-10

15 000.00

 

21.

СМР на път № SFO3127 – Годеч – Равна км 4,5-6,5

19 000.00

 

22.

СМР на път №   SFO2607 Граница Община Своге – с. Бракьовци, км 10 – 12

10 600.00

 

 

 

189 600.00

 

 

 

422 866.00

 

 

ОБЩО

 

633 666.00

 

 

 

 

                                                           


 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

71

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1, пр.3 от Закона за общинската собственост; чл.54 от Закона за държавната собственост и чл.11, т.2 от Наредба №8/2012 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Общински съвет – Годеч дава съгласие община Годеч да придобие правото на собственост върху имот – държавна собственост, представляващ втори етаж от сграда „Профсъюзен дом”, находящ се в УПИ І – за обществено хранене, поща и клуб в кв.136 по плана на град Годеч, по реда на чл.54 от ЗДС.

2. Общински съвет – Годеч упълномощава Кмета на община Годеч да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното придобиване на имота по т.1 от настоящото решение.

 

Мотиви: Според Закона за местното самоуправление и местната администрация единственият орган, който има право да вземе решение за придобиване на имот в полза на общината, е Общинския съвет. Общината придобива право на собственост по три начина: чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон. В случая община Годеч се възползва от правото, което й е дадено от Закона за държавната собственост или по точно по реда на чл. 54 от същия закон. Според чл. 11, т.2 от Наредбата за №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч община Годеч може да придобива имот чрез акт на компетентен държавен орган.

Следователно решение на общински съвет е правилно и законосъобразно.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

72

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.33, ал.2 и глава VІІ от Наредба №8/2012 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс имоти частна общинска собственост - едноетажна масивна сграда – Център за интеграция на възрастни хора с физически увреждания, със застроена площ от 370 кв.м. и двуетажна масивна сграда – Посетителски център, с разгъната площ от 220 кв. м, находящи се в УПИ І - за обществено обслужване в кв.44 по плана на гр.Годеч.

Сградите да се отдават за рехабилитация при първоначална цена на конкурса в размер на 1000 /хиляда/ лева с вкл. ДДС.

2. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

Мотиви: Поради голямата площ на сградите е невъзможно да се приложи тарифата на Общински съвет - Годеч за определяне на наемните цени. Сградата /Център за интеграция на възрастни хора с физически увреждания/ е необорудвана, не се използва и се руши и е от интерес за общината да намери стопанин. Сградата /Посетителски център/ носи загуби на Община Годеч от поддръжката. В заключение отдаването на помещенията за рехабилитация цели социален ефект, а не чисто икономически /макар че и икономическия ефект ще е гарантиран/.          

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

73

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и § 27, ал.2, т.1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 13 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

I. Да се предостави следният поземлен имот в изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1:

                Имот с №005420, с площ 1.500 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, с ЕККАТЕ 15309, в местността „Равнянка”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята V/пета/, на наследници на Михаил Александров Миланов, съгласно скица-проект №Ф01488/12.03.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, който е част от имот №005387, който пък от своя страна е част от имот №003908, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №364/18.04.2011г., вписан на 18.05.2011 г., том ІІ, №157, вх.рег.№519 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

               

                Предоставеният имот да се отпише от актовите книги на имотите - частна общинска собственост и да се предаде на наследниците или на собствениците на дадения имот.

 

II. Процедурата по предоставяне на земи от общинския поземлен фонд започва след внасяне на необходимата такса от Заявителя - 20.00 лв. /двадесет лева / на заявен имот, съгласно Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

74

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредба №8/2012 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на гр.Годеч, с № 6915, площ от 9,828 дка. с НТП „Ливада”, категория V, местност „Цикура”, на стойност 4 620 лв.

2. Определя първоначална цена за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

75

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредба №8/2012 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, с № 012015, площ от 31,207 дка с НТП „Ливада” /категория Х - за 8,476 дка. и категория IХ - за 22,731 дка./, местност „Дното”, на стойност 7 230 лева.

2. Определя първоначална цена за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот в размер на 8 000 /осем хиляди/ лева.

3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

76

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредба №8/2012 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, с № 012006, площ от 9,915 дка с НТП „Ливада”, категория Х, местност „Дното”, на стойност 2 280 лева.

2. Определя първоначална цена за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева.

3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

77

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредба №8/2012 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, с № 012007, площ от 15,626 дка. с НТП „Ливада”, категория Х, местност „Дното”, на стойност 3 600 лева.

2. Определя първоначална цена за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот в размер на 3 600 /три хиляди и шестстотин/ лева.

3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

78

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредба №8/2012 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, с № 012008, площ от 39,173 дка. с НТП „Ливада”, категория Х, местност „Дното” на стойност 9 025 лева.

2. Определя първоначална цена за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот в размер на 9 100 /девет хиляди и сто/ лева.

3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

79

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредба №8/2012 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, с № 012009, площ от 36,822 дка с НТП „Ливада” /категория Х - за 29,592 дка. и категория IХ - за 7,230 дка./, местност „Дното”, на стойност 8 518 лева.

2. Определя първоначална цена за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот в размер на 8 600 /осем хиляди и шестстотин/ лева.

3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

80

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.95, ал.1 от Закона за лечебните заведения, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие да се сключи договор за съвместна дейност между „СБАЛВБ - Годеч” ЕООД и МЦ „Олимп”, който ще обслужва населението на община Годеч;

2. Възлага на управителя на „СБАЛВБ - Годеч” ЕООД да извърши всички необходими фактически и правни действия за сключване на договор за съвместна дейност.

 

 

Мотиви: Съгласно ЗМСМА общинският съвет има правомощия относно създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество. Община Годеч е едноличен собственик на капитала на „СБАЛВБ - ГОДЕЧ” ЕООД, съгласно чл. 3 от Учредителния акт на „СБАЛВБ - ГОДЕЧ” ЕООД. Като едноличен собственик на капитала общинския съвет може да дава съгласие за сключване на определени договори, които не са забранени от закона. Договорът за съвместна дейност е регламентиран в Закона за лечебните заведения, следователно той не е забранен от закона.

Следователно решението на общински съвет е правилно и законосъобразно.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

81

 

На основание чл.21, ал.1, т.18 и ал.2 от ЗМСМА, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

        Именува следните улици във Вилна зона „Додовица”, гр.Годеч, както следва:

-          Улица с осови точки 30-3-2-1 по регулационния план на ВЗ „Додовица”, гр.Годеч, - улица „Момина крепост”

-          Улица с осови точки 3-4-5-6-8-9-73-72-12-13-10-14-15-16-77 по регулационния план на ВЗ „Додовица”, гр.Годеч – улица „Орлово гнездо”

-          Улица с осови точки 29-28-27-26-20-77-31-32-33-19 по регулационния план на ВЗ „Додовица”, гр.Годеч – улица „Меча поляна”

-          Улица с осови точки 33-38-11-36-37-93 по регулационния план на ВЗ „Додовица”, гр.Годеч – улица „Планински рай”

-          Улица с осови точки 6-7 по регулационния план на ВЗ „Додовица”, гр.Годеч – улица „Горски кът”

-          Улица с осови точки 40-91-41-42 по регулационния план на ВЗ „Додовица”, гр.Годеч – улица „Кошута”.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

82

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Годеч, дава съгласие за създаване на Звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда към “Домашен социален патронаж” /структурно поделение на община Годеч без самостоятелна правосубектност/ с възможност за кандидатстване с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на Човешките ресурси” BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА", Приоритетна ос 5 - „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", Основна област на интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната икономика" .

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

83

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Закона за общинска собственост, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет – Годеч дава съгласие за кандидатстване на Община Годеч за предоставяне на финансова помощ пред Национален доверителен екофонд, чрез Националната схема за зелени инвестиции, ос 1 „Проекти, за които се финансира дял от инвестицията” за подобряване на енергийните характеристики на сградната конструкция в ОДЗ”Юрий Гагарин” и НУ”Христо Ботев” чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки за намаляване загубите на топлина и повишаване ефективността на отоплителните инсталации, намаляване на необходимите разходи за отопление на сградите, удовлетворяване на нормите за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградите за преминаване към по-горен енергиен клас.

2.Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено в проекта, да се извършва по предварително одобрените технически проекти.

3.Потвърждава, че предназначението на обектите няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключването на проекта.

4.Потвърждава, че за изпълнението на проекта Община Годеч ще осигури съфинансиране в размер до 15 % от общите допустими разходи.

5.Дейностите по горепосочения проект отговарят на Приоритет 1 на Общинския план за развитие 2007-2013 г.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 6/17.05.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

84

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2012 година на абитуриенти сираци - Випуск 2012 година за участие в абитуриентски бал, както следва:                                                                    

  • Константин Георгиев Ангелов                            - 50 лева
  • Павел Мануелов Георгиев                                  - 50 лева
  • Павлина Елеонорова Димитрова                       - 50 лева
  • Владислав Ангелов Костадинов                        - 50 лева

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/