ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 7/21.06.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

86

 

На основание чл.21, ал.3, във връзка с чл.34, ал.1 и ал.2 и чл.26, ал.1от ЗМСМА (изм.ДВ.бр.38 от 18.05.2012 г.), с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Изменя чл.21, ал.2 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като думите „в размер равен на 60 на сто …” се променят на „в размер равен на 30 на сто …”

2. Изменя чл.19, ал..2, както следва:

„Чл.19 (2) Председателят на Общинския съвет получава възнаграждение за четири часово дневно присъствено време в размер на 45 % от основното трудово възнаграждение на Кмета на общината.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 7/21.06.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

87

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8 от Закона за нормативните актове, с 11 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Годеч, както следва:

§1. Създава се нов чл.24а:

Чл. 24а (1) Възрастни с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност и/или с невъзможност за самообслужване и самотно живеещи стари хора потребители на социални услуги,предоставяни в домашна среда по ОП“Развитие на човешките ресурси“BG051РО001-5.1.04“Помощ в дома“,чрез оказване на помощ и грижа в семейна среда,изразена в три основни типа дейности:Дейности за лична помощ,дейности за социална подкрепа и социално включване и извършване на комунално-битови дейности,заплащат диференцирани месечни такси, според границите, в които попада личният доход и се изчислява, както следва:

•              За лица чийто доход е равен или по-нисък от:                                                                              

-гарантирания минимален доход /ГМД/                   8%   /ГМД/

-двукратния размер на ГМД                                     10%   /ГМД/

-трикратния размер на ГМД                                     12%   /ГМД/

-четирикратния размер на ГМД                               14%   /ГМД/

-петкратния размер на ГМД                                     16%   /ГМД/

-шесткратния размер на ГМД                                   18%   /ГМД/

-надвишаващи шесткратния размер на ГМД         22% /ГМД/

(2) Деца ползватели на социални услуги в домашна среда не заплащат такси.

(3) Дължимата такса се изчислява върху реално ползваните часове сумарно за месеца и се заплаща в касата на общинска администрация – гр.Годеч.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 7/21.06.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

88

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.10 и чл.34, ал.1, във връзка с глава Трета от Закона за общинската собственост; чл.5 във връзка с чл.4 и чл.10, т.6 от Наредбата №8/2012 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с 11 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие части от имоти, съгласно Регистър за засегнатите имоти, който е неразделна част от настоящето решение, да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество. Имотите от горепосочения регистър се добавят към т.V /Описание на имотите, които общината има намерение да ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ/ на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество, с номера от 2 до 13.

2. Дава съгласие за отчуждаване на части от имоти, съгласно Регистър за засегнатите имоти, който е неразделна част от настоящето решение, по реда на глава Трета.

3. Възлага на Кмета на община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на части от имоти, съгласно Регистър за засегнатите имоти, който е неразделна част от настоящето решение.

Отчуждаването е във връзка с Проект „Изграждане на канализационна система с ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Годеч”.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 7/21.06.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

89

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА и чл.30 от Закона за Общинските бюджети, съгласно чл.36 от Наредба № 9/2009 г. за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в Община Годеч, с 11 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема актуализация на бюджета за 2012 год, както следва:

В Разходната част на бюджета на община Годеч със сума в размер на 14 500 лв. по функции и параграфи, както следва:

                                                                                 било           става

  1. 1.Функция “общински съвет”                                              

§ 02-09 други плащания и възнаграждения   51 000 лв.   38 700 лв.

§ 05-51   ДОО                                                   7 291 лв.     5 891 лв.

§ 05-60   ЗОВ                                                      3 170 лв.   2 570 лв.

§ 05-80   ДЗПО                                                  1 524 лв.   1 324 лв.

 

  1. 2.Функция “Здравеопазване ”       .

§ 43-00 субсидиране здравна дейност             61 500 лв.   76 000 лв.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 7/21.06.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 90

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с определяне на общинска територия за паша за общо ползване, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишен план за паша за територията на община Годеч за 2012 година.

2. Приема наемната цена за общо ползване на териториите определени за паша да се заплащат до 31.07.2012 година, съгласно Решение № 16 от Протокол № 3/29.12.2011 г. на ОбС – гр. Годеч.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 7/21.06.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 91

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 от ЗМСМА и чл.37, ал.8 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г; чл.56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и Договор за отпускане на финансова помощ № РД 50-86 от 13.06.2012 г. по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между между Министерство на земеделието и храните /седалище гр. София, бул. „Христо Ботев” №55, ЕИК по БУЛСТАТ 831909905, представлявано от Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните/, Сдружение „МИГ Берковица - Годеч” /седалище гр.Берковица, общ.Берковица, п.к.3500 и адрес на управление пл.„Йордан Радичков” 4, БУЛСТАТ 176027914, представлявано от Димитранка Замфирова Каменова/ и ДФ„Земеделие” – Разплащателна агенция /седалище и адрес на управление гр.София, бул.„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов/, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава Кмета на община Годеч да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 56 400 лв. (петдест и шест хиляди и четиристотин лв.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № РД 50-86 от 13.06.2012 г.по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия на местните инициятивни групи, прилагащи стратегията за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Министерство на земеделието и храните, Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Димитранка Замфирова Каменова да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № РД 50-86 от 13.06.2012 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 7/21.06.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 92

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, с 11 гласа “за” и 1 „въздържал се”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема отчета за финансовото състояние на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД за 2011 година.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 7/21.06.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 93

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 и ал.2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот представляващ общинска частна собственост в землището на гр.Годеч, имот № 003552, с площ от 11,456 дка. с НТП „Ливада”, категория VIII, местност „Найденова”.

2. Възлага на Кмета на община Годеч изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на имот представляващ общинска частна собственост в землището на гр.Годеч, имот № 003552, с площ от 11,456 дка. с НТП „Ливада”, категория VIII, местност „Найденова”, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 7/21.06.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 94

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и § 27, ал.2, т.1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

I. Да се предоставят следните поземлени имоти в изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1:

                1. Имот с №008152, с площ 1,245 дка, находящ се в землището на с.Равна, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 61100, в местността „Падина”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята V/пета/, на наследници на Крум Пейчев Колев, съгласно скица-проект №Ф00201/17.04.2012 г. от Общинска служба „Земеделие”, който е част от имот №008110, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №423/28.05.2011 г., вписан на 06.06.2011г., том II, № 122, вх.рег.№ 579 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                2. Имот с №008171, с площ 2.928 дка, находящ се в землището на с.Равна, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 61100, в местността „Под село”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята V/пета/, на наследници на Крум Пейчев Колев, съгласно скица-проект №Ф00202/17.04.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, който е част от имот №008110, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №423/28.05.2011 г., вписан на 06.06.2011г., том II, № 122, вх.рег.№ 579 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

                Предоставените имоти да се отпишат от актовите книги на имотите - частна общинска собственост и да се предадат на наследниците или на собствениците на дадения имот.

 

II. Процедурата по предоставяне на земи от общинския поземлен фонд започва след внасяне на необходимата такса от Заявителя - 20.00 лв. на заявен имот, съгласно Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

 

Мотиви: Съгласно чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост единствено Общински съвет е разпоредител с общинската собственост, съответно решението за предоставяне на земи от общински поземлен фонд е необходимо да се вземе от Общински съвет – гр.Годеч. На основание §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет предоставя земи от Общински поземлен фонд при наличие на следното условие, а именно - установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общината стопанисва и управлява земеделска земя, останала след възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават общинска собственост. Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Общински съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Според чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , за да започне производство по възстановяване на правата на собствениците е необходимо подаването на заявление в два екземпляра до Общинска служба по земеделие. Общинска служба по земеделие представя мотивирано искане до Кмета на Община Годеч, с приложени към него решения, заявления, скици с нанесени границите на имотите, за които се иска възстановяване, удостоверения за наследници и др., съгласно чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. След проверка на представените документи се установи, че те са редовни и допустими, представени са в срок и копие от тях е приложено към настоящето предложение. От документите е видно, че са налице всички законови изисквания за предоставяне на земите на собствениците им или на техните наследници.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 7/21.06.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 95

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с §27, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

I. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на земи от общински поземлен фонд от пасище, мера в друга селскостопанска територия, нива или ливада, както следва:

                1. Имот с проектен №005392, с площ 2.600 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Шлямина круша”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №004345, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №34/23.08.2011г., вписан на 02.09.2011г., том ІV, №114, вх.рег.№1017 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

                2. Имот с проектен №002512, с площ 0.842 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, в местността „Пояте”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №002198, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №42/09.09.2011г., вписан на 09.09.2011г., том ІV, №131, вх.рег.№1038 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

                3. Имот с проектен №002513, с площ 1.342 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, в местността „Пояте”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №002198, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №42/09.09.2011г., вписан на 09.09.2011г., том ІV, №131, вх.рег.№1038 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                4. Имот с проектен №003259, с площ 3.056 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, в местността „Пояте”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №003196, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №50/07.10.2011г., вписан на 12.10.2011г., том V, №30, вх.рег.№1176 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                5. Имот с проектен №003261, с площ 2.129 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, в местността „Ранчин връх”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №003188, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №46/09.09.2011г., вписан на 09.09.2011г., том ІV, №135, вх.рег.№1042 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                6. Имот с проектен №003262, с площ 2.008 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, в местността „Големаница”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №003188, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №46/09.09.2011г., вписан на 09.09.2011г., том ІV, №135, вх.рег.№1042 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                7. Имот с проектен №004366, с площ 2.184 дка, находящ се в землището на с.Шума, в местността „Рекитица”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №48/07.10.2011г., вписан на 12.10.2011г., том V, №28, вх.рег.№1174 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                8. Имот с проектен №004365, с площ 2.009 дка, находящ се в землището на с.Шума, в местността „Рекитица”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №49/07.10.2011г., вписан на 12.10.2011г., том V, №29, вх.рег.№1175 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                9. Имот с проектен №007119, с площ 1.529 дка, находящ се в землището на с.Равна, в местността „Падина”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №007092, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №53/25.10.2011г., вписан на 02.11.2011г., том V, №113, вх.рег.№1291 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                10. Имот с проектен №007206, с площ 3.712 дка, находящ се в землището на с.Туден, в местността „Мрамор”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №007138,за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №56/14.11.2011г., вписан на 22.11.2011г., том V, №182, вх.рег.№8318 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд

                11. Имот с проектен №001193, с площ 2.240 дка, находящ се в землището на с.Туден, в местността „Разбоишки връх”, с начин на трайно ползване – Пасище с храсти, който е част от имот №001073, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №62/05.01.2012г., вписан на 07.02.2012г., том І, №47, вх.рег.№87 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

                12. Имот с проектен №000568, с площ 0.978 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Змиянец”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №66/07.02.2012г., вписан на 23.02.2012г., том І, №101, вх.рег.№163 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

                13. Имот с проектен №000990, с площ 1.472 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Змиянец”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, който е част от имот №000746, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №67/07.02.2012г., вписан на 23.02.2012г., том І, №102, вх.рег.№164 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

                14. Имот с проектен №002516, с площ 6.054 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, в местността „Пояте”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, който е част от имот №002491, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №68/05.03.2012г., вписан на 28.03.2012г., том І, №190, вх.рег.№322 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

                15. Имот с проектен №004088, с площ 1.073 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Дадино Бранище”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №72/11.04.2012г., вписан на 25.04.2012г., том ІІ, № 36, вх.рег.№ 420 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

                16. Имот с проектен №001632, с площ 3.350 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Църноглав”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, който е част от имот №000056, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №73/28.05.2012г., вписан на 06.06.2012г., том II, № 120, вх.рег.№ 577 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

 

ІІ. Дава съгласие частите от имотите, описани по-горе, за които ще се извърши процедура за промяна начина на трайно ползване, да бъдат обособени в самостоятелни имоти.

 

Мотиви: Чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи казва, че земеделска земя, която не принадлежи на граждани, юридически лица или държавата, е общинска собственост. Съгласно чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, начинът на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост или части от тях може да се променя за други земеделски нужди с решение на Общински съвет, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

                С решението Общински съвет дава предварително съгласие за промяната на начина на трайно ползване на имоти или на части от имоти , с начин на трайно ползване пасище, мера. Промяната не е промяна в предназначението на имота, а именно от земеделска земя в земя в регулация, а е промяна в начина на трайно ползване от пасище, мера в друга селскостопанска територия, нива или ливада. Именно защото е предварително това съгласие е ограничено със срок, в който кметът на общината следва да поиска отразяване на промяната на начина на трайно ползване в картата на възстановената собственост.Срокът е 2/две/ години от приемането на решението. В противен случай общинска служба по земеделие служебно заличава проекта за промяната на начина на трайно ползване.

                Съгласно чл.45и, ал.4, т.1 промяната се отразява в картата на възстановената собственост по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Ал.2 на същия член задължава началника на общинска служба по земеделие да назначи комисия, която да извърши проверка на имота на място и да установи начина на трайно ползване.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 7/21.06.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 96

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с предложение №08-00-486/05.06.2012 г. от Кмета на община Годеч, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план за техническата инфраструктура за обект „Подземна кабелна линия 20kV за електроснабдяване на „Фотоволтаична централа” в ПИ №001013 от стопански двор в с.Мургаш, засягащ имоти с № 1.43, 0.1 и 1.41, които са общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на община Годеч да организира процедурите, предвидени в ЗУТ по разрешаване изработването, обявяване и одобряване на проекта.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 7/21.06.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 97

 

На основание чл.21 ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 129 ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

Одобрява проект за изменение на действащия план за регулация на село Лопушна, в квартали 3 и 6 както следва:

Премахва се улица с о.т. №30, 31 и 33;

Създава се нова улица с о.т. №30а, 30б и 30в;

Изменя се регулацията на УПИ VІІ-55, VІІІ и ІХ от квартал 3 и на УПИ ХІІ-56 от квартал 6;

Образува се нов УПИ с № ХІІІ-156 от квартал 6.

 

Мотиви: Действащият ПУП на село Лопушна, община Годеч e одобрен със заповед № 160 от 17.09.1993 г. Поземлен имот №156 от квартал 6 е собственост на н-ци на Рашко Пейчев Дойчинов.

Със заявление №94-Т-02/04.01.2012 г. от Тодорка Рашкова Иванова е внесен проект за изменение на действащия план за регулация на село Лопушна.

Предвиждането на ПУП не е реализирано и сроковете по чл.208 от ЗУТ са изтекли. Издадено е становище от Главния архитект и предписание от Кмета за изработване на проекта. Проектът е изработен от правоспособно лице, приет е на заседание на ОЕСУТ с Решение №5 по Протокол №4 от 23.05.2012 год. и е обявен на заинтересуваните собственици и съседи чрез обявление в ДВ бр.22 от 16.03.2012 г.

В законно установения срок не са постъпили възражения и предложения по проекта.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/