ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 8/25.07.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

98

 

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 106 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема отчета за работа на Общински съвет – Годеч и постоянните комисии за периода м.ноември 2011 г. – м.юни 2012 година.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 8/25.07.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

99

 

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.118 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема отчета за изпълнение на решенията приети от Общински съвет – Годеч за периода 26.01.2012 г. – 21.06.2012 година, съгласно приложената справка.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 8/25.07.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

100

 

На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията /приета с ПМС №129/26.06.2012 г, обн. ДВ, бр.49/29.06.2012 г/, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

Утвърждава нова Структура на Общинска администрация Годеч, съгласно Приложение 1, считано от 01.08.2012 година.

 

                                                                                                                Приложение 1

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОДЕЧ – 36 щата

 

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

Кмет на община                                                                                                                                            1

Заместник кмет                                                                                                                              1

Кметски наместници                                                                                                                     7

Общо:                                                                                                                                                                9

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общо:                                                                                                                                                              27

в т.ч.:

 

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Секретар на община                                                                                                                                    1

Финансов контрольор                                                                                                                1

Общо:                                                                                                                                                               2 – 7.40%

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отдел „Административно обслужване и финансово-стопански дейности”

Началник отдел                                                                                                                             1            

Гл.експерт                                                                                                                                                        1

Ст.счетоводители-2 /касиер-1                                                                                                    3

Ст.специалисти                                                                                                                              3

Ст.експерт                                                                                                                                                        1            

Общо Обща Администрация:                                                                                                   9 - 33,3%

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                      

Отдел „Териториално устройство и евроинтеграция” общо:              13

Началник отдел                                                                                                                                             1

Гл.специалисти                                                                                                                              4            

Ст.експерт                                                                                                                                                      4

Ст.специалист                                                                                                                                 2

Изпълнители                                                                                                                                    2

 

Отдел „Местни данъци, такси и неданъчни приходи” общо:                   3

Началник отдел                                                                                                                                             1

Ст.счетоводител                                                                                                                                            1

Ст.специалист                                                                                                                                 1

 

Общо Специализирана администрация:                                                                       16 - 59,3%

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 8/25.07.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

101

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 и чл.34 ал.2 от ЗМСМА и чл.30 от Закона за Общинските бюджети, съгласно чл. 36 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, с 11 гласа “за” и 1 „въздържал се”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема актуализация на бюджета на Община Годеч за 2012 г., както следва:

                                          

І. В Приходната част на бюджета на община Годеч със сума в размер на 81 000 лв. по функции и параграфи, както следва:

                                                                  било                   става

§ 76-00 временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки

                                                                 /-75 000/ лв.       /- 148 000/ лв.

§ 40-40 постъпления от продажби на земя     20 000 лв.             41 000 лв.

      

ІІ. В Разходната част на бюджета на община Годеч със сума в размер на 81 000 лв. по функции и параграфи, както следва:

                                                                       било             става

 1. 1.Функция “БКС”                                                    

§ 10-20 външни услуги                                       91 000 лв.           27 160 лв.

§ 52-00 придобиване ДМА                                 63 500 лв.           67 340 лв.

 

2. Функция „Здравеопазване”                 76 000 лв.           84 000 лв.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 8/25.07.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 102

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, със 7 гласа “за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Актуализира Тарифата на базисните цени по чл.33, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, както следва:

В дейност „Други” - т.21 „Търговски обекти в Общински пазар УПИ I, кв.138” - гр.Годеч - Първа зона – 5,00 лв./кв.м.       се променя и става: дейност „Други” - т.21 „Помещения в Общински пазар УПИ I, кв.138” - гр.Годеч - Първа зона – 2,00 лв./кв.м.

 

 

Мотиви: Със Заповеди с №№ от 234 до 242/10.05.2012 г. е обявен търг за отдаване под наем на помещенията: Търговски обекти в Общински пазар УПИ I, кв.138, като в Община Годеч не постъпи нито едно заявление за участие. В тази връзка е предложението за намаляване на наемната цена на един кв.м, което предполага, че помещенията при по-ниска първоначална цена могат да бъдат отдадени.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 8/25.07.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 103

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и § 27, ал.2, т.1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.), , с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

I. Да се предоставят следните поземлени имоти в изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1:

 

                1. Имот с №000607, с площ 0.800 дка, находящ се в землището на с.Ропот, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 63001, в местността „Млака”, с начин на трайно ползване – Изоставена нива, категория на земята VІІІ/осма/, на наследници на Сава Янков Денчев, съгласно скица-проект №Ф00160/07.05.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, който имот е част от имот №000354, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №426/07.06.2011г., вписан на 21.06.2012г., том ІІ № 173 вх.рег.№ 658 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

2. Имот с №027032, с площ 1.643 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 15309, в местността „Църноглав”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята VІІ/седма/, на наследници на Любомир Григоров Георгиев, съгласно скица-проект №Ф01505/14.05.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, който имот е част от имот №027030, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №431/25.06.2011г., вписан на 29.06.2012г., том ІІІ, № 18, вх.рег.№ 719 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

3. Имот с №026065, с площ 0.479 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 06050, в местността „Стара чешма”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята VІІІ/осма/, на наследници на Радо Гогов и Милица Радева Василеви, съгласно скица-проект №Ф00652/07.05.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, който имот е част от имот №026028, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №432/29.06.2011г., вписан на 06.07.2012г., том ІІІ, № 34, вх.рег.№ 754 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

4. Имот с №026067, с площ 0.457 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 06050, в местността „Стара чешма”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята VІІІ/осма/, на наследници на Радо Гогов и Милица Радева Василеви, съгласно скица-проект №Ф00651/07.05.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, който имот е част от имот №026027, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №433/29.06.2011г., вписан на 06.07.2012г., том ІІІ, № 35, вх.рег.№ 755 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

5. Имот с №000269, с площ 14.385 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 06050, в местността „Гроб”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята Х/десета/, на наследници на Радо Гогов и Милица Радева Василеви, съгласно скица-проект №Ф00656/07.05.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, който имот е част от имот №000204. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №434/29.06.2011г., вписан на 06.07.2012г., том ІІІ, № 36, вх.рег.№ 756 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

 

II. Отказва предоставянето на имот №000265, с площ 3.223 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 06050, в местността „Долни връх”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята Х/десета/, на наследници на Радо Гогов и Милица Радева Василеви, съгласно скица-проект №Ф00650/07.05.2012г. от Общинска служба „Земеделие”. Имотът е част от имот №000211, който пък от своя страна е част от имот №000168. Имот № 000168 е възстановен на Община Годеч с Решение №1015/05.06.1996г. Впоследствие са водени съдебни дела срещу Община Годеч, вследствие на което от имота отпадат 8.457 дка. Партидата на имот №000168 е закрита и е открита нова партида, с нова площ, с нов номер на имота, а именно - имот №000211.За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №435/29.06.2011г., вписан на 06.07.2012г., том ІІІ, № 37, вх.рег.№ 757 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

 

                Предоставените имоти да се отпишат от актовите книги на имотите - частна общинска собственост и да се предадат на наследниците или на собствениците на дадения имот.

 

III. Процедурата по предоставяне на земи от общинския поземлен фонд започва след внасяне на необходимата такса от Заявителя - 20.00 лв. /двадесет лева / на заявен имот, съгласно Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

 

 

Мотиви: Съгласно чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост единствено Общински съвет е разпоредител с общинската собственост, съответно решението за предоставяне на земи от общински поземлен фонд е необходимо да се вземе от Общински съвет – гр.Годеч. На основание §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет предоставя земи от Общински поземлен фонд при наличие на следното условие, а именно - установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общината стопанисва и управлява земеделска земя, останала след възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават общинска собственост. Съгласно чл.21, ал.1, т .8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Общински съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Според чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , за да започне производство по възстановяване на правата на собствениците е необходимо подаването на заявление в два екземпляра до Общинска служба по земеделие. Общинска служба по земеделие представя мотивирано искане до Кмета на Община Годеч, с приложени към него решения, заявления, скици с нанесени границите на имотите, за които се иска възстановяване, удостоверения за наследници и др., съгласно чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. След проверка на представените документи се установи, че те са редовни и допустими, представени са в срок и копие от тях е приложено към настоящето предложение. От документите е видно, че са налице всички законови изисквания за предоставяне на земите на собствениците им или на техните наследници.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 8/25.07.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 104

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с §27, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

I. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на земи от общински поземлен фонд от пасище, мера в друга селскостопанска територия, нива или ливада, както следва:

 1. 1.Имот с проектен №005479, с площ 6.125 дка, находящ се в землището на с.Губеш, в местността „Скривена”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №005464, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №76/11.06.2012г., вписан на 21.06.2012г., том ІІ, №178, вх.рег.№663 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 2. 2.Имот с проектен №000776, с площ 7.606 дка, находящ се в землището на с.Връдловци, в местността „Щърболица”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №000580, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №77/13.06.2012г., вписан на 21.06.2012г., том ІІ, №179, вх.рег.№664 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 3. 3.Имот с проектен №005424, с площ 1.360 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Ридо”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №003342, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №78/25.06.2012г., вписан на 29.06.2012г., том ІІІ, № 19, вх.рег.№ 720 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 4. 4.Имот с проектен №001639, с площ 0.400 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Църноглав”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №000200, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №79/25.06.2012г., вписан на 29.06.2012г., том ІІІ, № 21, вх.рег.№ 722 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 5. 5.Имот с проектен №001644, с площ 0.618 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Змиянец”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №000200, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №79/25.06.2012г., вписан на 29.06.2012г., том ІІІ , № 21, вх.рег.№ 722 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 6. 6.Имот с проектен №001759, с площ 1.200 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Църноглав”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №000031, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №80/25.06.2012г., вписан на 29.06.2012г., том ІІІ , № 20, вх.рег.№ 721 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 7. 7.Имот с проектен №001677, с площ 0.545 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Крушата”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №000979, който пък от своя страна е част от имот №000798, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №60/13.12.2011г., вписан на 19.12.2012г., том VІ, № 99, вх.рег.№ 1567 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 8. 8.Имот с проектен №008070, с площ 3.000 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, в местността „Шашков валог”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №008021, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №81/29.06.2012г., вписан на 06.07.2012г., том ІІІ, № 38, вх.рег.№ 758 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 9. 9.Имот с проектен №040028, с площ 0.439 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, в местността „Падине”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №82/29.06.2012г., вписан на 09.07.2012г., том ІІІ, № 42, вх.рег.№ 765 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 10. 10.Имот с проектен №040029, с площ 0.440 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, в местността „Падине”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №83/29.06.2012г., вписан на 09.07.2012г., том ІІІ, № 43, вх.рег.№ 766 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 11. 11.Имот с проектен №040030, с площ 0.439 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, в местността „Падине”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №84/29.06.2012г., вписан на 09.07.2012г., том ІІІ, № 44, вх.рег.№ 767 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 12. 12.Имот с проектен №005648, с площ 1.402 дка, находящ се в землището на с.Шума, в местността „Калина поляна”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №86/29.06.2012г., вписан на 09.07.2012г., том ІІІ, № 76, вх.рег.№ 769 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

ІІ. Дава съгласие частите от имотите, описани по-горе, за които ще се извърши процедура за промяна начина на трайно ползване, да бъдат обособени в самостоятелни имоти.

 

 

Мотиви: Чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи казва, че земеделска земя, която не принадлежи на граждани, юридически лица или държавата, е общинска собственост. Съгласно чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, начинът на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост или части от тях може да се променя за други земеделски нужди с решение на Общински съвет, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

                С решението Общински съвет дава предварително съгласие за промяната на начина на трайно ползване на имоти или на части от имоти , с начин на трайно ползване пасище, мера. Промяната не е промяна в предназначението на имота - от земеделска земя в земя в регулация, а е промяна в начина на трайно ползване - от пасище, мера в друга селскостопанска територия, нива или ливада. Именно защото е предварително това съгласие е ограничено със срок, в който кметът на общината следва да поиска отразяване на промяната на начина на трайно ползване в картата на възстановената собственост.Срокът е 2/две/ години от приемането на решението. В противен случай общинска служба по земеделие служебно заличава проекта за промяната на начина на трайно ползване.

                Съгласно чл.45и, ал.4, т.1 промяната се отразява в картата на възстановената собственост по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Ал.2 на същия член задължава началника на общинска служба по земеделие да назначи комисия, която да извърши проверка на имота на място и да установи начина на трайно ползване.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 8/25.07.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 105

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Докладна записка от Кмета на Община Годеч /08.00-616/12.07.2012 г./,, с 12 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема изменение и допълнение на Решение №13 по Протокол № 2 от 03.02.2012 г., както следва:

 

В т.2 думите „преструктурирана в” се заменят със „закрита в рамките на срока на изпълнение на проекта, като на нейно място ще бъде открит”.

 

Текстът на т.2 да се чете:

„Декларира, че „Специализирана болница за активно лечение на вътрешни болести – Годеч”ЕООД ще бъде закрита в рамките на срока на изпълнение на проекта, като на нейно място ще бъде открит медицински център (лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ с най-малко трима лекари с различни признати специалности, с до десет легла за престой на пациенти до 48 часа)”.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 8/25.07.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

106

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

1. ОбС - Годеч дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проектно предложение „Създаване на подходяща среда за развитие на туризма в Община Годеч” за финансиране по „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 год., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности".

         2. Възлага на Кмета при одобряване на проекта Общината да обезпечи технически и финансово дейностите, според изискванията на ПРСР, както и да поеме всички необходими недопустими разходи, свързани с проекта.

                3. Дейностите в горепосочения проект съответстват на стратегическите цели и приоритети, заложени в Общинския план за развитие на Община Годеч 2008 – 2013 г.

                4. Възлага на Кмета на община Годеч да извърши необходимите действия по подготовката и представянето на проектното предложение.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 8/25.07.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

107

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с 12 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

Общински съвет – Годеч подкрепя изпълнението на проект „Създаване на мобилен център за бизнес услуги в община Годеч”, с който Националното сдружение на малкия и среден бизнес кандидатства за финансиране по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони, т.к е в обществен интерес и отговаря на първата стратегическа цел на Общинския план за развитие, а именно: „Подобряване на икономическото благосъстояние и качеството на живота за широки обществени слоеве, повишаване на заетостта и постигане на социална интеграция и задоволително образователно ниво" и Приоритет 1 „Подобряване на физическата и информационна инфраструктура" без да се ангажира по никакъв начин с предоставяне на финансови средства за проекта.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/