ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 

 Решения на ОбС-Годеч за периода 26.01.2012 г . – 21.06.2012 г.    

Протокол

   Дата

Решение

Съдържание

Забележка

1

26.01.2012

1

Приема Програма за работата на ОбС през 2012 година.

 

1

26.01.2012

2

Отменя точки 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 20 от Решение № 17 по Протокол № 3/29.12.2011 г. поради липса на фактически и правни основания за приемането им по реда на §27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

 

1

26.01.2012

3

Приема изменение и допълнение на Наредба №9 от 26.05.2009 г. за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в община Годеч.

 

1

26.01.2012

4

Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2011 година.

 

1

26.01.2012

5

1. Общински съвет Годеч утвърждава Структура на общинска администрация Годеч, съгласно приложението.
2. Одобрява обща численост на общинската администрация от 36 щатни бройки.

 

1

26.01.2012

6

Одобрява проект за изменение на действащия план за регулация на кв. „Молак”, град Годеч, в квартали 17 и 18

 

1

26.01.2012

7

Дава съгласие за изменение на действащия план за регулация на село Лопушня, в квартали 3 и 6

 

1

26.01.2012

8

Не допуска процедура по деактуване и предаване собствеността и владението на "РПК КОМ" - Годеч на следния недвижим имот, а именно: 430/955 ид.ч. от УПИ №IХ-за ресторант, целият с площ от 955 кв.м., находящ се в кв.29 по действащия рег. план на гр.Годеч

 

1

26.01.2012

9

Дава съгласие за запазване на паралелка от 14 ученици в I„а” клас в НУ”Христо Ботев” – гр.Годеч до края на учебната 2011/2012 год.

 

1

26.01.2012

10

1. Възлага на Александър Николов Златанов да прекрати трудовите договори на целия наличен персонал на „СБАЛВБ–Годеч”ЕООД, съгласно разпоредбите на КТ в срок до 31.01.2012 г.
2.Преустановява временно дейността на „СБАЛВБ–Годеч”ЕООД до вземане на решение от ОбС за статута на лечебното заведение (трансформиране в друг вид лечебно заведение или ликвидация).

 

1

26.01.2012

11

ОбС потвърждава Решение № 105 по Протокол № 8/22.10.2009 г. и дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проект за изграждане на обект „Регионален пазар” с външно финансиране по схема на Трансгранично сътрудничество между РБългария и РСърбия на МРРБ.

 

1

26.01.2012

12

Определя за представител от Община Годеч в Асоциацията по ВиК Андрей Андреев – Кмет

 

 

2

03.02.2012

13

Дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проект „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч, чрез изграждане на модерен медицински център”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”

 

2

03.02.2012

14

Предоставя за целите на проекта на Община Годеч парцел частна общинска собственост – УПИ I–за обществено обслужване и озеленяване, кв.138 по ПУП на град Годеч. За периода на проекта и 5 г. след неговото приключване, на парцела няма да бъде променяно предназначението.

 

2

03.02.2012

15

Община Годеч да стане партньор по проекти на Република Сърбия по Трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия:

-Развитие за хармонизирана логистика в трансграничната област Сърбия - България – DYNALOG.

- Проучване на възможностите за развитие на градската екология в сръбско-българския трансграничен регион – Градска екология.

 

2

03.02.2012

16

Безвъзмездно отстъпва правото на ползване на читалище “Н.Й.Вапцаров-1899”, гр.Годеч УПИ с площ 1620 кв.м. заедно с построената в него двуетажна масивна сграда – парцел III, кв.67 по плана на гр.Годеч за целите на кандидатстване от страна на читалището по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия (обява за набиране на проектни предложения №2007CB16IPO006–2011–2), за период от не по-малко от 5 (пет) години след приключването на срока на изпълнението на проекта, като в рамките на проекта се предвиждат строително-ремонтни дейности върху сградата на читалището.

 

3

16.02.2012

17

  1. 1.Приема уточнения годишен план на бюджета за2011 г. по прихода и разхода по функции и дейности,

1.1            По прихода - 3 270 267 лв.

1.2            По разхода – 3 270 267.лв.

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за2011 г., 2.1.По прихода - 2 958 306 лв.

2.2. По разхода – 2 958 306 лв.

 

3

16.02.2012

18

Приема Отчета за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи от бюджета на Община Годеч за 2011 г. – общо   573 576.00 лв

 

3

16.02.2012

19

Приема Поименен списък за разпределение на капиталовите разходи в бюджета на Община Годеч за 2012 година за общо 403 500.00 лв.

 

3

16.02.2012

20

Приема Програма за управление на община Годеч през периода 2011 – 1015 година.

 

3

16.02.2012

21

Приема Стратегия за управление на общинската собственост на Община Годеч за периода 2011 – 2015 г.

 

3

16.02.2012

22

Приема Програма за управление и разпореждане на общинската собственост на територията на община Годеч през 2012 г.

 

3

16.02.2012

23

I. Предоставя следните поземлени имоти в изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.2:            

1. Имот с №061045 и 2. Имот с №003902

 

3

16.02.2012

24

Дава съгласие за отдаване под наем на общински нежилижен имот представляващ помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса и мазе/ от 472 кв.м. в сградата на Младежки дом гр.Годеч, обл.Софийска чрез публично оповестен конкурс при първоначална цена в размер на 300 лв. с вкл. ДДС.

 

3

16.02.2012

25

ОбС определя 85% от цената на билета за заплащане на транспортни разходи с автобус на Галина Кирилова Трайкова – учител по физическо възпитание и спорт в СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”- гр.Годеч, за финансовата 2012 година.

 

3

16.02.2012

26

Приема Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2011 година.

 

3

16.02.2012

27

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Годеч за 2012 година .

 

3

16.02.2012

28

Приема Отчет за дейността на НЧ”Н.Й.Вапцаров-1899” – гр.Годеч за 2011 година и Отчет за изпълнение на бюджетните средства към 31.12.2011 година.

 

3

16.02.2012

29

ОбС – Годеч отпуска ежемесечно средства в размер до 250,00 лева от общинския бюджет за 2012 г. на РУ „Полиция” за гориво на служебните автомобили, считано от 01.03.2012 г.

 

3

16.02.2012

30

Дава съгласие местния вестник „Годеч днес” да се разпространява безплатно.

 

3

16.02.2012

31

Общински съвет – Годеч определя възнаграждението на председателя на Общински съвет – Годеч в размер на 50% от основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Годеч, считано от 01.12.2011 г.

 

4

05.03.2012

32

Дава съгласие за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на имоти ЧОС - едноетажна масивна сграда – Център за интеграция на възрастни хора с физически увреждания със застроена площ от 370 кв.м. и двуетажна масивна сграда – Посетителски център с разгъната площ от 220 кв.м, находящи се в УПИ І-за обществено обслужване в кв.44 по плана на гр.Годеч. Сградите се отдават за рехабилитация при първоначална месечна цена в размер на 1000 лв. с вкл.ДДС.

отменено

с Реш.№ 43 от 02.04.2012 г.

4

05.03.2012

33

Да се предоставят ПИ в изпълн.на задълж. по §27, ал.2

 

4

05.03.2012

34

1. Освобождава от длъжността Управител на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД д-р Александър Н. Златанов, считано от деня на отписването му от Търговския Регистър към Агенция по вписванията, като го освобождава от отговорност.

2. Да се изплати възнаграждението на д-р Александър Златанов до м.септември вкл. Възнаграждението му след м.септември да не се изплаща, поради липсата на дейност на “СБАЛВБ-Годеч” ЕООД.

             3. Избира за ВрИД Управител на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД - д-р Станка Кирилова Александрова, считано от деня на вписването й в Търговския Регистър към Агенция по вписванията до провеждане на конкурс за длъжността.

             4. Възлага на Кмета на Общината да прекрати договора за управление с д-р Златанов при условията на настоящото решение.

             5. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за временно управление с д-р Ст.Александрова при условията на настоящото решение.

             6. Определя месечно възнаграждение на Управителя на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД в размер на 290 лева.

             7. Изменя чл.11 от Учредителния акт като определя за управител и представляващ “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД – д-р Ст.Александрова.

             8. Възлага на ВрИД Управителя да заяви вписване на новите обстоятелства в Търг. Регистър по партидата на дружеството в Агенция по вписванията.

 

4

05.03.2012

35

Одобрява ПУП /план за застрояване/ на поземлен имот 005405, землище на гр.Годеч за ПСОВ /Пречиствателна станция за отпадни води/.

 

4

05.03.2012

36

Одобрява Подробен устройствен план /парцеларен план/ за поземлени имоти от трасето на канализацията за сервитутна зона, а именно поземлени имоти с номера 1590, 1621, 1625, 1637, 1640, 1648, 1821, 2104, 2105, 2106, 2109, 2115, 2116, 2117, 2123, 2139, 2145, 2147, 4294, 4307, 4308, 4316, 4317, 4318, 4323, 4331, 4428, 5405, 5406 35003, 35058, 35244 от картата на възстановената собственост /КВС/ на землището на гр. Годеч и от трасето на новопроектиран път за сервитутна зона, а именно поземлени имоти с номера 1590, 1625, 1637, 2104, 2105, 2106, 2109, 2115, 2116, 2117, 2123, 2139, 2145, 2147, 4294, 4307, 4308, 4317, 4318, 4331, 4983, 4984, 5405, 35003, 35058, 35110, 35244 от КВС на земл. на гр. Годеч и трасе на външно ел. захранване – ПИ с №№ 5406 и 4324.

 

4

05.03.2012

37

Приема Стратегия за енергийна ефективност в приоритетни направления.

 

4

05.03.2012

38

Приема Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2012 – 2015 година.

 

4

05.03.2012

39

1. Дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проект "Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г." Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG161РООО1/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" бюджетна линия: ВG161РО001/3.2-02/2011

2. Дава съгласие община Годеч да е партньор по проекта и да има собствен принос в размер на 1,25 % /едно цяло и двадесет и пет процента/ от общата стойност на проекта.

3. Дава съгласие и упълномощава Кмета на община Годеч да изпълни задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието
на маркетинговите и рекламни дейности) в период до 1 година след приключване на дейностите по проекта.

 

4

05.03.2012

40

Потвърждава свое Решение № 24 по Протокол № 3 от 16.02.2012 г.:

Дава съгласие за отдаване под наем на общински нежилижен имот представляващ помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса и мазе/ от 472 кв.м. в сградата на Младежки дом гр.Годеч, обл.Софийска чрез публично оповестен конкурс при първоначална цена в размер на 300 лв. с вкл. ДДС.

 

4

05.03.2012

41

Отказва отпускането през 2012 година на еднократна финансова помощ по подадени молби от граждани.

 

-

27.03.2012

42

Общински съвет – Годеч приема изменение на Решение №19 по Протокол № 3 от 16.02.2012 г. на ОбС поради допусната техническа грешка, както следва:

В позиция №15 от Поименния списък за разпределение на капиталовите разходи в бюджета на Община Годеч за 2012 година сумата да се чете – „19 000.00 лв.”

 

подписка

-

02.04.2012

43

Отменя като незаконосъобразно свое Решение № 32 по Протокол № 4 от 05.03.2012 г.

подписка

5

26.04.2012

44

Приема Отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните фондове за 1-во тримесечие на 2012г.

 

5

26.04.2012

45

1. Отменя Наредба №8 от 06.11.2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

2. Приема нова Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, която влиза в сила седем дни след приемането й от Общински съвет – Годеч

 

5

26.04.2012

46

Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Годеч за 2012 год., както следва:

-В Раздел III „Б” - „имоти които Община Годеч има намерение да продаде” се добавя

нова т.22 – ПИ № 003552 с площ 11,456 дка, землище гр.Годеч, НТП „Ливада”, местност „Найденова”;

- В раздел V - „имоти, които Община Годеч има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване, се добавя

нова т.2 - Придобиване безвъзмездно правото на собственост върху имот частна държавна собственост – втори етаж от сграда – „Профсъюзен дом”, построена в УПИ I-за общ. хранене, поща и клуб в кв.136 по плана на град Годеч

 

5

26.04.2012

47

Актуализира тарифата на базисните цени за отдаване под наем на общински помещения и терени, като в дейност „Други” се прибавя нова т.21 „Търговски обекти в Общински пазар УПИ I, кв.138”, с наемна цена: - гр.Годеч - Първа зона – 5,00 лв./кв.м., съгласно приложената таблица.

 

5

26.04.2012

48

Дава съгласие цените на общинските помещения, терени и жилища, еднократно да останат непроменени, независимо от процентното увеличение на минималната работна заплата, като се има предвид икономическата обстановка и зачестилата практиката дължимите суми по наеми да не се изплащат навреме. Решението влиза в сила от 01.05.2012 г.

 

5

26.04.2012

49

1. Утвърждава цената, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в кв.15, УПИ II-за общ. обсл. , целият имот 1235 кв.м. заедно с построената в него сграда със застроена площ 230 кв.м. по действащия план на село Комщица, община Годеч, на стойност 8 600.00 /осем хиляди и шестстотин/ лева.

2. Утвърдената цена да бъде първоначална за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот.

 

 

5

26.04.2012

50

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на 250,00 кв.м. придаваеми в УПИ ХІХ-магазин, кв.134 по плана на гр.Годеч в размер на 3 125,00 /три хиляди сто двадесет и пет / лв.

2. Определя цена за продажба в размер на 3 125,00 /три хиляди сто двадесет и пет / лв.

 

 

5

26.04.2012

51

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот, представляващ общинска частна собственост в землището на гр.Годеч, имот № 6915, с площ от 9,828 дка. с НТП „Ливада”, категория V, местност „Цикура”.

2. Възлага на Кмета изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител.

 

5

26.04.2012

52

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот, представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ.Годеч, имот № 012015, с площ от 31,207 дка. с НТП „Ливада” / категория Х – за 8,476 дка. и IХ-за 22,731 дка. /, местност „Дното”.

2. Възлага на Кмета изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител.

 

5

26.04.2012

53

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот, представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ.Годеч, имот № 012006, с площ от 9,915 дка. с НТП „Ливада”, категория Х, местност „Дното.”

2. Възлага на Кмета изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител.

 

5

26.04.2012

54

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, имот № 012007, с площ от 15,626 дка. с НТП „Ливада”, категория Х, местност „Дното”.

2. Възлага на Кмета изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител.

 

5

26.04.2012

55

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот, представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, имот № 012008, с площ от 39,173 дка. с НТП „Ливада”, категория Х, местност „Дното”.

2. Възлага на Кмета изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител.

 

5

26.04.2012

56

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот, представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ.Годеч, имот № 012009, с площ от 36,822 дка с НТП „Ливада” /категория Х – за 29,592 дка. и IХ-за 7,230 дка./ местност „Дното”.

2. Възлага на Кмета изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител.

 

5

26.04.2012

57

I. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на земи от общински поземлен фонд от пасище, мера в друга селскостопанска територия, нива или ливада

ІІ. Дава съгласие частите от имотите, описани по-горе, за които ще се извърши процедура за промяна начина на трайно ползване, да бъдат обособени в самостоятелни имоти.

 

5

26.04.2012

58

Допуска изменение на действащия план за регулация на гр.Годеч на ПИ 1627, като се премахне улица между осови точки 395 и 396а и се обособи нов УПИ ХХ-1627 в кв.120а за гореспоменатия поземлен имот

 

5

26.04.2012

59

Упълномощава Красимир Живков - Областен управител на Софийска област с правото да представлява Андрей Андреев - Кмет на Община Годеч до изтичане срока на мандата му, като гласува със съответния брой поименни акции в УМБАЛ „Света Анна” – София АД, които притежава Община Годеч, на всички редовни и извънредни общи събрания на акционерите

 

5

26.04.2012

60

Приема Годишен План за развитие на социалните услуги в община Годеч за 2012 г

 

5

26.04.2012

61

Приема и утвърждава състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол, оказване съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане на територията на община Годеч в състав:

Председател: Велин Асенов Иванов

Членове: Виолета Петрова Виденова

        Петър Величков Тодоров

                 Диана Тодорова Михайлова

                 Георги Иванов Георгиев

 

 

5

26.04.2012

62

Приема отчета за изпълнение на краткосрочен план за действие по Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Годеч за 2011 г.

 

5

26.04.2012

63

Приема Програма за развитие на туризма в Община Годеч за периода 2012 - 2015 година

 

5

26.04.2012

64

Приема Правилник за организацията на работа, числеността и съставът на Консултативния съвет по въпросите на туризма

 

5

26.04.2012

65

ОбС дава съгласие Община Годеч да кандидатства по „Програма за развитие на селските райони" 2007-2013 год., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" с проект: „Подобряване на средата на живот в Община Годеч, чрез ремонт и обновяване на НЧ „Никола Йонков Вапцаров — 1899" и изграждане на три броя детски площадки"

 

5

26.04.2012

66

ОбС дава съгласие Община Годеч да кандидатства по Програма за развитие на селските райони – 2007 – 2013 г., по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” с проект: „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в град Годеч, община Годеч”

 

5

26.04.2012

67

Определя дати за отбелязване на традиционния празник на града „Видовден” - 23 и 24 юни 2012 год.

 

6

17.05.2012

68

Приема актуализация на бюджета за 2012 г.

в размер на 155 000 лв,

 

6

17.05.2012

69

Възлага на Председателя на ОбС да изиска от ДФК извършването на финансов одит на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД

 

 

6

17.05.2012

70

Приема актуализация /допълнение/ на поименния списък за разпределение на капиталовите разходи на Община Годеч за 2012 г. съгласно Приложението

 

6

17.05.2012

71

ОбС дава съгласие община Годеч да придобие правото на собственост върху имот – държавна собственост, представляващ II етаж от сграда „Профсъюзен дом” в УПИ І – за обществено хранене, поща и клуб в кв.136 Годеч

 

 

6

17.05.2012

72

Дава съгласие за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс имоти частна общинска собственост - едноетажна масивна сграда – Център за интеграция на възрастни хора с физически увреждания, със застроена площ от 370 кв.м. и двуетажна масивна сграда – Посетителски център, с разгъната площ от 220 кв. м, в УПИ І - за обществено обслужване в кв.44 по плана на гр.Годеч.

Сградите да се отдават за рехабилитация при първоначална цена на конкурса 1000 лева с вкл. ДДС.

 

 

6

17.05.2012

73

Да се предостави следният поземлен имот в изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1:

             Имот с №005420, с площ 1.500 дка. в землището на гр.Годеч, местността „Равнянка”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята V, на наследници на Михаил Александров Миланов

 

6

17.05.2012

74

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на гр.Годеч, с № 6915, площ от 9,828 дка. с НТП „Ливада”, категория V, местност „Цикура”, на стойност 4 620 лв.

2. Определя първоначална цена за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот в размер на 5 000 лева.

 

 

6

17.05.2012

75

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, с № 012015, площ от 31,207 дка с НТП „Ливада” /категория Х - за 8,476 дка. и категория IХ - за 22,731 дка./, местност „Дното”, на стойност 7 230 лв.

2. Определя първоначална цена за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот в размер на 8 000 лева.

 

 

6

17.05.2012

76

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, с № 012006, площ от 9,915 дка с НТП „Ливада”, категория Х, местност „Дното”, на стойност 2 280 лева.

2. Определя първоначална цена за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот в размер на 2 500 лева.

 

 

 

6

 

17.05.2012

 

77

 

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, с № 012007, площ от 15,626 дка. - „Ливада”, кат. Х, местност „Дното”, на стойност 3 600 лв.

2. Определя първоначална цена за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот в размер на 3 600 лева

 

6

17.05.2012

78

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, с № 012008, площ от 39,173 дка. - „Ливада”, кат. Х, местност „Дното” на стойност 9 025 лева.

2. Определя първоначална цена за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот в размер на 9 100 лева

 

6

17.05.2012

79

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на с.Гинци, общ. Годеч, с № 012009, площ от 36,822 дка с НТП „Ливада” /категория Х - за 29,592 дка. и кат. IХ - за 7,230 дка./, местност „Дното”, на стойност 8 518 лева.

2. Определя първоначална цена за провеждане на публично оповестен търг за продажба на недвижимия имот в размер на 8 600 лева

 

6

17.05.2012

80

1. Дава съгласие да се сключи договор за съвместна дейност между „СБАЛВБ- Годеч” ЕООД и МЦ „Олимп”, който ще обслужва населението на община Годеч

 

6

17.05.2012

81

Именува следните улици във Вилна зона „Додовица”, гр.Годеч, както следва: Момина крепост, Орлово гнездо, Меча поляна, Планински рай, Горски кът, Кошута

 

6

17.05.2012

82

ОбС дава съгласие за създаване на Звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда към “Домашен социален патронаж” с възможност за кандидатстване с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “РЧР” BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”

 

6

17.05.2012

83

ОбС дава съгласие за кандидатстване на Община Годеч за предоставяне на финансова помощ пред Национален доверителен екофонд, чрез Националната схема за зелени инвестиции, ос 1 „Проекти, за които се финансира дял от инвестицията” за подобряване на енергийните характеристики на сградната конструкция в ОДЗ и НУ

 

6

17.05.2012

84

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2012 година на абитуриенти сираци - Випуск 2012 година за участие в абитуриентски бал

 

-

29.05.2012

85

1. Отменя т.2 и т.3 от Решение №65 по Протокол №9 от 29.07.2010 г.

2. Определя за свой представител на местната власт в Сдружение МИГ Берковица – Годеч Андрей Неделчев Андреев – Кмет на община Годеч

подписка

7

21.06.2012

86

1. Изменя чл.21, ал.2 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, като думите „в размер равен на 60 на сто…” се променят на „в размер равен на 30 на сто …”

2. Изменя чл.19, ал..2, както следва:

„Чл.19 (2) Председателят на Общинския съвет получава възнаграждение за четири часово дневно присъствено време в размер на 45 % от основното трудово възнаграждение на Кмета на общината

 

7

21.06.2012

87

Приема изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Годеч - Създава се нов чл.24а

 

 

7

21.06.2012

88

  1. 1.Дава съгласие части от имоти, съгласно Регистър за засегнатите имоти, който е неразделна част от настоящето решение, да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество

-Отчуждаването е във връзка с Проект „Изграждане на канализационна система с ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Годеч”

 

7

21.06.2012

89

Приема актуализация на бюджета за 2012 год:

В Разходната част със сума в размер на 14 500 лв. по функции и параграфи

 

7

21.06.2012

90

1. Приема Годишен план за паша за територията на община Годеч за 2012 година.

2. Приема наемната цена за общо ползване на териториите определени за паша да се заплащат до 31.07.2012 година, съгл.Реш №16/29.12.2011 г.

 

7

21.06.2012

91

Упълномощава Кмета на община Годеч да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ„Земеделие” – РА в размер на 56 400 лв. за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № РД 50-86 от 13.06.2012

 

7

21.06.2012

92

Приема отчета за финансовото състояние на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД за 2011 година

 

7

21.06.2012

93

Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на имот представляващ общинска частна собственост в земл. гр.Годеч, имот № 003552, с площ от 11,456 дка. с НТП „Ливада”, категория VIII, местност „Найденова”

 

7

21.06.2012

94

I. Да се предоставят следните поземлени имоти в изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1:

1. Имот с №008152, с площ 1,245 дка, в земл.- с.Равна.

2. Имот с №008171, с площ 2,928 дка, земл. - с.Равна.

 

7

21.06.2012

95

Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на земи от общински поземлен фонд от пасище, мера в друга селскостопанска територия, нива или ливада – 16 бр.

 

7

21.06.2012

96

Дава съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план за техническата инфраструктура за обект „Подземна кабелна линия 20kV за електроснабдяване на „Фотоволтаична централа” в ПИ №001013 от стопански двор в с.Мургаш, засягащ имоти с № 1.43, 0.1 и 1.41, които са общинска собственост

 

7

21.06.2012

97

Одобрява проект за изменение на действащия план за регулация на село Лопушна, в квартали 3 и 6:

Премахва се улица с о.т. №30, 31 и 33;

Създава се нова улица с о.т. №30а, 30б и 30в;

Изменя се регулацията на УПИ VІІ-55, VІІІ и ІХ от квартал 3 и на УПИ ХІІ-56 от квартал 6;

Образува се нов УПИ с № ХІІІ-156 от квартал 6