ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от Закон за общинската собственост и чл.10, т.6 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2012 г.; във връзка с чл.22, ал.5 и Глава трета от Закона за общинската собственост и Решение № 88/21.06.2012 г. и съгласно чл.84, ал.2, т.З от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за" - 13 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

ПОТВЪРДИ

 

РЕШЕНИЕ

№ 108/20.08.2012 г.

 

1. Утвърждава средната пазарна стойност на дка. на земя, с начин на трайно ползване Нива, категория -VI, в землището на гр.Годеч, община Годеч, област Софийска, предвидена за отчуждаване, поради реализиране на „ПУП -парцеларен план на трасе на новопроектиран път обект: ПИ 005405, м.„Реката", землище гр.Годеч, община Годеч, а именно 355 /триста петдесет и пет/ лева на декар.

2. Утвърждава средната пазарна стойност на дка. на земя, с начин на трайно ползване Пасище, мера, категория - VI, в землището на гр.Годеч, община Годеч, област Софийска, предвидена за отчуждаване, поради реализиране на „ПУП -парцеларен план на трасе на новопроектиран път обект: ПИ 005405, м.„Реката", землище гр. Годеч, община Годеч, а именно 323 /триста двадесет и три/ лева на декар.

3. Утвърждава пазарна стойност на имот подлежащ на отчуждаване, поради реализиране на „ПУП - парцеларен план на трасе на новопроектиран път обект: ПИ 005405, м.„Реката", землище гр.Годеч, община Годеч, т.е. пазарна оценка за обезщетение - ПИ 4.983, с площ от 3879 кв. м, находящ се в м.Петрова бара, гр.Годеч, обл.Софийска, а именно 38 790 /тридесет и осем хиляди седемстотин и деветдесет/ лева за целият имот или 10 /десет/ лева за кв. м.

4. Възлага на Кмета на община Годеч да извърши всички необходими фактически и правни действия по реда на Глава трета от Закона за общинската собственост във връзка с реализирането на „ПУП - парцеларен план на трасе на новопроектиран път обект: ПИ 005405, м. „Реката", землище гр.Годеч, община Годеч. 

 

Председател на ОбС:

                                                                                                                 /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

109

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА и чл.30 от Закона за Общинските бюджети, съгласно чл.36 от Наредба №9/2009 г. за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес, с 13 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

Приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове за второ тримесечие на 2012 година. 

 

Председател на ОбС:

                                                                                                                  /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

110

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 и чл.34, ал.2 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за Общинските бюджети, съгласно чл.36 от Наредба № 9/2009 г. за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в Община Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема актуализация на бюджета за 2012 г., както следва:

І. В Приходната част на бюджета на община Годеч със сума в размер на 40 000 лв. по функции и параграфи, както следва:

                                                                       било                   става

§ 76-00 временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки

                                                               /-148 000/ лв.       /- 108 000/ лв.

      

ІІ. В Разходната част на бюджета на община Годеч със сума в размер на 40 000 лв. по функции и параграфи, както следва:

                                                                         било                  става

 1. 1.Функция “БКС”                                                    

§ 10-20 външни услуги                           27 160 лв.       47 160 лв.

§ 10-16 вода,горива и ел.енергия        100 000 лв.     120 000лв.

 

 1. 2.Функция “Култура”                                            

§ 45-00 субс. на организации

с нестопанска цел                                                

- ФК „КОМ-98”                                         5 000 лв.                      6 000 лв.

- СКС „КОМ”                                                                        3 000 лв.         2 000 лв.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                                                                 /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

111

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, с 12 гласа “за” и 1 „въздържал се” /М.Методиев/, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Актуализира тарифата на базисните цени за отдаване под наем на общински помещения и терени по чл. 33,ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, както следва:

В дейност „Обществено хранене” т.5 „За сладкарници”, се изменя съгласно приложението, а именно:

„сгради първа зона”        – 2,00 лв./кв.м.

„сгради втора зона”        – 1,50 лв./кв.м.

„павилиони първа зона” – 1,80лв./кв.м.

„павилиони втора зона” – 1,40 лв./кв.м.

„терени първа зона”       – 1,50 лв./кв.м.

„терени втора зона”        – 1,00 лв./кв.м.

 

 

Мотиви: Обект „Сладкарница” в двора на СОУ „Асен Златаров”, който всъщност е единствения общински обект с това предназначение е с множество забрани за стоки неразрешени за продажба на ученици - е с много висок наем, който е непосилен за наемателите. В същото време Община Годеч има интерес общинските помещения да бъдат използвани и стопанисвани.И не на последно място жителите на града имат необходимост от сладкарница. 

 

Председател на ОбС:

                                                                                                                /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

112

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава оценката изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна собственост в землището на гр.Годеч, с № 003552, площ 11,456 дка. с НТП „Ливада”, категория VIII, местност „Найденова”, на стойност 3 000,00 /три хиляди/ лева.

         2. Определя първоначална цена за продажба чрез публично оповестен търг на недвижимия имот в размер на 5 000,00 /пет хиляди / лева. 

 

Председател на ОбС:

                                                                                                                /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

113

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и § 27, ал.2, т.1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.), , с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

I. Да се предоставят следните поземлени имоти в изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1:

                1. Имот с №000182, с площ 0.361 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 15309, в местността „Дома”, с начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята VІІ/седма/, на наследници на Димитър Виденов Василков, съгласно скица-проект №Ф01550/07.08.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №447/14.09.2012г., вписан на 18.09.2012г., том ІV, № 45 вх.рег.№ 1099 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

2. Имот с №005392, с площ 2.600 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 15309, в местността „Шлямина Круша”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята V/пета/, на наследници на Георги Димитров Иванов, съгласно скица-проект №Ф01602/12.09.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №445/14.09.2012г., вписан на 18.09.2012г., том ІV, № 43, вх.рег.№ 1097 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

 

                Предоставените имоти да се отпишат от актовите книги на имотите - частна общинска собственост и да се предадат на наследниците или на собствениците на дадения имот.

 

II. Процедурата по предоставяне на земи от общинския поземлен фонд започва след внасяне на необходимата такса от Заявителя - 20.00 лв. /двадесет лева / на заявен имот, съгласно Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

 

 

Мотиви: Съгласно чл.8,ал.1 от Закона за общинската собственост единствено Общински съвет е разпоредител с общинската собственост, съответно решението за предоставяне на земи от общински поземлен фонд е необходимо да се вземе от Общински съвет – гр.Годеч. На основание §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет предоставя земи от Общински поземлен фонд при наличие на следното условие, а именно - установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общината стопанисва и управлява земеделска земя, останала след възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават общинска собственост. Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Общински съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Според чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , за да започне производство по възстановяване на правата на собствениците е необходимо подаването на заявление в два екземпляра до Общинска служба по земеделие. Общинска служба по земеделие представя мотивирано искане до Кмета на Община Годеч, с приложени към него решения, заявления, скици с нанесени границите на имотите, за които се иска възстановяване, удостоверения за наследници и др., съгласно чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. След проверка на представените документи се установи, че те са редовни и допустими, представени са в срок и копие от тях е приложено към настоящето предложение. От документите е видно, че са налице всички законови изисквания за предоставяне на земите на собствениците им или на техните наследници.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                                 /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

114

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с §27, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

I. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на земи от общински поземлен фонд от пасище, мера в друга селскостопанска територия, нива или ливада, както следва:

               

 1. 1.Имот с проектен №008036, с площ 1.770 дка, находящ се в землището на с.Туден, в местността „Орляк”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №008035, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №90/14.09.2012 г., вписан на 18.09.2012г., том ІV, №47, вх.рег.№ 1101 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 2. 2.Имот с проектен №015091, с площ 5.721 дка, находящ се в землището на с.Туден, в местността „Стойно”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №015069, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №89/14.09.2012 г., вписан на 18.09.2012г., том ІV, №46, вх.рег.№ 1100 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 3. 3.Имот с проектен №000932, с площ 1,589 дка, находящ се в землището на с.Голеш, в местността „Чифлик”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №000770, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №91/14.09.2012 г., вписан на 18.09.2012г., том ІV, № 48, вх.рег.№ 1102 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 4. 4.Имот с проектен №000115, с площ 0.587 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Дома”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №95/17.09.2012 г., вписан на 18.09.2012г., том ІV, № 52, вх.рег.№ 1106 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 5. 5.Имот с проектен №005462, с площ 4.932 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Найденова”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №003722, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №92/17.09.2012г., вписан на 18.09.2012г., том ІV , № 49, вх.рег.№ 1103 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 6. 6.Имот с проектен №003340, с площ 0.457 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Регино”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №96/17.09.2012г., вписан на 18.09.2012г., том ІV , № 53, вх.рег.№ 1107 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 7. 7.Имот с проектен №003339, с площ 2.008 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Регино”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №97/17.09.2012г., вписан на 18.09.2012г., том ІV, № 54, вх.рег.№ 1108 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 8. 8.Имот с проектен №003331, с площ 0.831 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Кьониното”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №98/17.09.2012г., вписан на 18.09.2012г., том ІV, № 55, вх.рег.№ 1109 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 9. 9.Имот с проектен №000071, с площ 6.241 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Връбнишко”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №99/17.09.2012г., вписан на 18.09.2012г., том ІV, № 56, вх.рег.№ 1110 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 10. 10.Имот с проектен №005464, с площ 3.000 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Бусяк”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №003253, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №94/17.09.2012г., вписан на 18.09.2012г., том ІV, № 51, вх.рег.№ 1105 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 11. 11.Имот с проектен №001772, с площ 0.292 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, в местността „Неголовци”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №000832, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №93/17.09.2012г., вписан на 18.09.2012г., том ІV, № 50, вх.рег.№ 1104 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.
 12. 12.Имот с проектен №005654, с площ 10.729 дка, находящ се в землището на с.Шума, в местността „Тръстеник”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №005631, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №86/29.06.2012г., вписан на 09.07.2012г., том ІІІ, № 46, вх.рег.№ 769 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

ІІ. Дава съгласие частите от имотите, описани по-горе, за които ще се извърши процедура за промяна начина на трайно ползване, да бъдат обособени в самостоятелни имоти.

 

Мотиви: Чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи казва, че земеделска земя, която не принадлежи на граждани, юридически лица или държавата, е общинска собственост. Съгласно чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, начинът на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост или части от тях може да се променя за други земеделски нужди с решение на Общински съвет, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

                С решението Общински съвет дава предварително съгласие за промяната на начина на трайно ползване на имоти или на части от имоти , с начин на трайно ползване пасище, мера. Промяната не е промяна в предназначението на имота - от земеделска земя в земя в регулация, а е промяна в начина на трайно ползване - от пасище, мера в друга селскостопанска територия, нива или ливада. Именно защото е предварително това съгласие е ограничено със срок, в който кметът на общината следва да поиска отразяване на промяната на начина на трайно ползване в картата на възстановената собственост.Срокът е 2/две/ години от приемането на решението. В противен случай общинска служба по земеделие служебно заличава проекта за промяната на начина на трайно ползване.

                Съгласно чл.45и, ал.4, т.1 промяната се отразява в картата на възстановената собственост по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Ал.2 на същия член задължава началника на общинска служба по земеделие да назначи комисия, която да извърши проверка на имота на място и да установи начина на трайно ползване.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

115

 

На основание чл.21 ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за изменение действащия план за регулация и застрояване на гр.Годеч – квартал Молак в кв.3 като се образува нов УПИ, чиито регулационни граници съвпадат с границите на ПИ № 285 и се образува Тупик захранващ новосъздадения УПИ.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

116

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и 6 от ЗУТ, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за допускане изменение на действащия план за регулация на с.Шума, като се измени регулацията на улица с о.т. № 31 и 32 и на УПИ XI-38, 110 от квартал 6, така че да се придадат 100 кв.м. от поземлен имат с №139 към посочения УПИ.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

117

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.7 от ЗМСМА; чл.20а от Закона за закрила на детето и чл.6, 7 и 8 от Правилника за приложение на Закона за закрила на детето, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2012 година.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

118

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, с 13 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за изплащане на еднократно допълнително възнаграждение на Кмета на община Годеч – една брутна работна заплата.

Средствата да бъдат изплатени от държавната субсидия за заплати на дейност 122 ”Общинска администрация”.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                                                 Препис-извлечение

                                                                                                 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

                                                                                                 от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

119

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, с 13 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за изплащане на еднократни допълнителни възнаграждения на заместник-кмета и кметските наместници, както следва:

 1. 1.Заместник-кмет – една брутна работна заплата;
 2. 2.Кметски наместници на с.Гинци, с.Шума, с.Голеш, с.Туден, с.Комщица, с.Бракьовци, с.Мургаш, с.Губеш – по 300 лв. /триста лева/.

 

Средствата да бъдат изплатени от държавната субсидия за заплати на дейност 122 ”Общинска администрация”.

 

Председател на ОбС:

                                                                                                             /В.Иванов/