ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 10/25.10.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.27, ал.3от ЗМСМА и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с гласували „за" - 10 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

ПОТВЪРДИ

 

РЕШЕНИЕ

№ 120/17.10.2012 г.

 

 

Обявява сградата на НЧ”Никола Йонков Вапцаров-1899” - град Годеч за сграда от местно историческо и културно значение.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 10/25.10.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.1 и 6 от ЗУТ и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с гласували „за" - 10 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

ПОТВЪРДИ

 

РЕШЕНИЕ

№ 121/17.10.2012 г.

 

 

Допуска изменение на действащия план за регулация на град Годеч в квартал 60, като УПИ ХV-за озеленяване се отреди за детска площадка.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 10/25.10.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.1 и 6 от ЗУТ и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с гласували „за" - 10 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

ПОТВЪРДИ

 

РЕШЕНИЕ

№ 122/17.10.2012 г.

 

 

Допуска изменение на действащия план за регулация на град Годеч в квартал 74, като УПИ I - за озеленяване се отреди за детска площадка.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 10/25.10.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

123

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 5/05.04.2012 год. на Конституционния съд на РБ /обн.ДВ, бр.30/17.04.2012 г./, с 10 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Отменя в Раздел VI – Туристически данъкот Наредба №1 от 2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч:

 

- Чл.58, ал.4 /обявена за противоконституционна, чл.61 с , ал.4 от ЗМДТ/.

- Чл.58, ал.5 /обявена за противоконституционна, чл.61 с , ал.5 от ЗМДТ/.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 10/25.10.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

124

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.105, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с 10 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

1.Определя за отдаване под наем всички земеделски земи на територията на община Годеч със статут на общинска собственост.

2.Одобрява цени за отдаване под наем на земеделски земи със статут на общинска собственост за 1 декар/годишно през стопанската 2012/2013 година, както следва:

 

Културен вид

Категория земя

III и IV

цени – лв./дек

Категория земя

V и VI

цени – лв./дек

Категория земя

VII и X

цени – лв./дек

Ниви

10,00

7,00

4.00

Ливади

7,00

5,00

3.00

Пасища и мери

5,00

3,50

2.00

Друга селскостопанска територия

 

10.00

 

7.00

 

4.00

Гора в земеделска земя

7.00

5.00

3.00

Храсти

5.00

3.50

2.00

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 10/25.10.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

125

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, с 10 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие Община Годеч да кандидатства по Оперативна програма „Административен капацитет” с проект „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучение в страната” за прием в периода до 16.11.2012 г.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 10/25.10.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

126

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА; чл.41 от Закона за защита при бедствия и чл.4 от Наредбата за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, с 10 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема на територията на община Годеч да бъде създадено „Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях – Годеч”, като числеността на състава да бъде съгласно Приложение 3 от РМС № 327 от 25.04.2012 г. - до 10 човека.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 10/25.10.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

127

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.44, ал.2 и чл. 52 от Наредба № 8/2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 10 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за продажба на 142,00 кв.м. придаваеми в УПИ ІХ-87, кв.5 по плана на с.Губеш, общ.Годеч на н-ци на Стана Иванова Дикова /Румен Тодоров Диков и Иван Тодоров Тодоров/.

2. Възлага изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител на 142,00 кв.м. придаваеми в УПИ ІХ-87, кв.5 по плана на с.Губеш, общ.Годеч, която да бъде внесена в ОбС за утвърждаване.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 10/25.10.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

128

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ , във връзка с Решение на ОбС № 58 по Протокол № 5/26.04.2012 г, с 10 гласа “за”, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява проект за изменение на действащия план за регулация на град Годеч, в квартали 120 и 120А, както следва:

Премахва се улица с о.т. №395 и 396а;

Изменя се регулацията на УПИ VІ-1474 от квартал 120 и на УПИ І-1473, УПИ ІІІ-1471 и УПИ ІV-1471 от квартал 120а;

Образува се нов УПИ с №ХХ-1627.

2. Възлага на Кмета на община Годеч правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.

 

 

Мотиви: Предвиждането на ПУП не е реализирано и сроковете по чл.208 от ЗУТ са изтекли. Издадено е становище от Главния архитект и предписание от Кмета за изработване на проекта. Проектът е изработен от правоспособно лице, приет е на заседание на ОЕСУТ с решение №09, протокол №08 от 10.10.2012 год. и е обявен на заинтересуваните собственици и съседи чрез обявление в ДВ бр.49 от 29.06.2012 г. В законно установения срок не са постъпили възражения и предложения по проекта.

На основание чл.134, ал.2, т.1 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ, искането е основателно и законосъобразно.

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/