ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 11/29.11.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

129

  

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА и чл.30 от Закона за Общинските бюджети, съгласно чл.51, ал.2 от Наредбата за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на бюджетния процес, с гласували „за" - 12 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

                                                                                                      Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове за трето тримесечие на 2012 година.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 11/29.11.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

130

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 и чл.34 ал.2 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за Общинските бюджети, съгласно чл.45 от Наредбата за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на бюджетния процес, с гласували „за" - 12 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

Р Е Ш И:

 

Приема актуализация на бюджета на Община Годеч за 2012 г, както следва:

I. В Приходната част на бюджета на община Годеч със сума в размер на 77 500лв. по функции и параграфи, както следва:

                                                                                               било             става

§ 13- 04 данък придобиване имущ. и дарение                         60 000 лв.      75 000 лв.

§ 24- 00 приходи от наеми                                                            90 000 лв.              115 000 лв.

§ 27- 05 такса пазари                                                                     18 000 лв.              21 000 лв.

§ 27- 07 такса смет                                                                   220 000 лв.              240 000 лв.

§ 27- 15 такса гробни места                                                        1 500 лв.                  2 000 лв.

§ 36-00 други приходи                                                          3 000 лв.             6 000 лв.

§ 40- 00 продажба ДМА                                                              41 000 лв.               52 000 лв.

П. В Разходната част на бюджета на община Годеч със сума в размер на 57 500 лв. по функции и параграфи, както следва:

                                                                                               било               става

1.     Функция „Здравеопазване"

§ 45-00 субсидия за организации с нестоп. цел                      84 000 лв.       99 000 лв.

2.    Функция "БКС"

§ 10-20 външни услуги                                                                47 160 лв.      66 560 лв.

3.    Звено „ Чистота"

§ 10- 20 външни услуги                                                                  71 687 лв.       91 687 лв.

4   Функция „Култура"

§ 45-00 субсидия за организации с нестопанска цел                18 000 лв.        21 100 лв.

  1. 5Функция „Образование” ОДЗ

   5.1 Делегирана дейност

§ 01- 00 заплати за персонал                                                        117 300 лв.     117 240 лв.

§ 02- 00 други възнаграждения                                                    7 750 лв.         7 810 лв.

   5.2. Местна дейност

§ 10- 11 храна                                                                              17 500 лв.       27 100 лв.

§ 10- 13 пост.инвентар и раб. облекло                                        6 000 лв.         5 100 лв.

§ 10- 15 материали                                                                       4 000 лв.       19 100 лв.

§ 10- 16 вода, горива                                                                  47 000 лв.       26 200 лв.

§ 10- 20 външни услуги                                                                5 000 лв.         6 000 лв.

§10- 40 Данъци                                                                            10 000 лв.         6 000 лв.

III. Възстановяване на ползваните заемообразно средства от фонд приватизационен, в размер на 20 000 лв.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 11/29.11.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

131

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, с гласували „за" - 12 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

         1. Отменя Наредба №2 от 14.02.2008 год. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч, приета с Решение №21 от 14.02.2008 г. по Протокол №2 на Общински съвет - Годеч.

         2. Приема нова Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 11/29.11.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

132

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.21 от Наредба № 8 и § 20 от Закона за ДБ за 2012 год., с гласували „за" - 10 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Предоставя за безвъзмездно управление на 2 /две/ помещения с обща площ 46.10 кв.м, находящи се на първи етаж в Общинска администрация – Община Годеч на Министерство на земеделието и храните - Областна дирекция по Земеделие – Софийска област за нуждите на Общинска служба по Земеделие - гр.Годеч за срок от 5 /пет/ години.  

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 11/29.11.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

133

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.95, ал.1 от Закона за лечебните заведения,, с гласували „за" - 10 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие да се сключи договор между „СБАЛВБ - Годеч”ЕООД и ЦСМП Софийска област за безвъзмездно ползване от ФСМП-Годеч на помещения от сградния фонд на „СБАЛВБ - Годеч” ЕООД.

2. Възлага на управителя на „СБАЛВБ - Годеч”ЕООД да извърши всички необходими фактически и правни действия за сключване на договора.

 

Мотиви: Съгласно ЗМСМА общински ят съвет има правомощия относно създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество. Община Годеч е едноличен собственик на капитала на „СБАЛВБ - ГОДЕЧ” ЕООД, съгласно чл. 3 от Учредителния акт на „СБАЛВБ - ГОДЕЧ” ЕООД. Като едноличен собственик на капитала общинския съвет може да дава съгласие за сключване на определени договори, които не са забранени от закона. Договорът за съвместна дейност е регламентиран в Закона за лечебните заведения, следователно той не е забранен от закона.

Следователно решението на общински съвет е правилно и законосъобразно.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 11/29.11.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

134

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и § 27, ал.2, т.1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.), , с гласували „за" - 11 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

I. Да се предоставят следните поземлени имоти в изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1:

  1. 1.Имот с №000781, с площ 1.094 дка, находящ се в землището на с.Връдловци, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 12320, в местността „Брестие”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята Х /десета/, на наследници на Деян Гогов Стоянов, съгласно скица-проект №Ф00152/18.09.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, който имот е част от имот №000696, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №451/02.11.2012г., вписан на 07.11.2012г., том V, № 61 вх.рег.№ 1397 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.
  2. 2.Имот с №000780, с площ 0.178 дка, находящ се в землището на с.Връдловци, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 12320, в местността „При лиляците”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята Х /десета/, на наследници на Деян Гогов Стоянов, съгласно скица-проект №Ф00151/18.09.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, който имот е част от имот №000696, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №451/02.11.2012г., вписан на 07.11.2012г., том V, № 61 вх.рег.№ 1397 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.
  3. 3.Имот с №036030, с площ 1.520 дка, находящ се в землището на с.Гинци, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 14903, в местността „Душина падина”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята Х /десета/, на наследници на Божил Ников Минков, съгласно скица-проект №Ф01087/18.09.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, който имот е част от имот №036012, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №453/02.11.2012г., вписан на 07.11.2012г., том V, № 63, вх.рег.№ 1399 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.
  4. 4.Имот с №004031, с площ 0.320 дка, находящ се в землището на с.Лопушна, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 44300, в местността „Разкръсте”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята VIII /осма/, на наследници на Атанас Ранков Тошев, съгласно скица-проект №Ф00418/15.12.2011г. от Общинска служба „Земеделие”, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №452/02.11.2012г., вписан на 07.11.2012г., том V, № 62, вх.рег.№ 1398 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.
  5. 5.Имот с №024061, с площ 3.951 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 15309, в местността „Смиловица”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята V /пета/, на наследници на Костадин Цветков, съгласно скица-проект №Ф01564/04.09.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, който имот е част от имот №024001, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №454/02.11.2012г., вписан на 07.11.2012г., том V, № 64, вх.рег.№ 1400 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.
  6. 6.Имот с №007119, с площ 1.529 дка, находящ се в землището на с.Равна, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 61100, в местността „Падина”, с начин на трайно ползване – Друга селскостопанска територия, категория на земята Х /десета/, на наследници на Арсо Димитров Антов, съгласно скица-проект №Ф00205/31.10.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №458/06.11.2012г., вписан на 07.11.2012г., том V, № 68, вх.рег.№ 1404 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.
  7. 7.Имот с №005648, с площ 1.402 дка, находящ се в землището на с.Шума, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 83466 , в местността „Калина поляна”, с начин на трайно ползване – Гора в зем. земи, категория на земята Х /десета/, на наследници на Стефан Георги Драгомир Евда Мишеви, съгласно скица-проект №Ф01686/31.10.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №459/06.11.2012г., вписан на 07.11.2012г., том V, № 69, вх.рег.№ 1405 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.
  8. 8.Имот с №005217, с площ 1.164 дка, находящ се в землището на с.Връбница, общ.Годеч, с ЕККАТЕ 12770 , в местността „Крива”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята Х /десета/, на наследници на Лозан Божилов Панов, съгласно скица-проект №Ф00594/28.08.2012г. от Общинска служба „Земеделие”, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №460/07.11.2012г., вписан на 13.11.2012г., том V, № 93, вх.рег.№ 1436 в служба по вписванията към Районен съд – гр.Костинброд.

           Предоставените имоти да се отпишат от актовите книги на имотите - частна общинска собственост и да се предадат на наследниците или на собствениците на дадения имот.

 

II. Процедурата по предоставяне на земи от общинския поземлен фонд започва след внасяне на необходимата такса от Заявителя - 20.00 лв. /двадесет лева / на заявен имот, съгласно Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

 

Мотиви: Съгласно чл.8,ал.1 от Закона за общинската собственост единствено Общински съвет е разпоредител с общинската собственост, съответно решението за предоставяне на земи от общински поземлен фонд е необходимо да се вземе от Общински съвет – гр.Годеч. На основание §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет предоставя земи от Общински поземлен фонд при наличие на следното условие, а именно - установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общината стопанисва и управлява земеделска земя, останала след възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават общинска собственост. Съгласно чл.21, ал.1, т .8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Общински съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Според чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , за да започне производство по възстановяване на правата на собствениците е необходимо подаването на заявление в два екземпляра до Общинска служба по земеделие. Общинска служба по земеделие представя мотивирано искане до Кмета на Община Годеч, с приложени към него решения, заявления, скици с нанесени границите на имотите, за които се иска възстановяване, удостоверения за наследници и др., съгласно чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. След проверка на представените документи се установи, че те са редовни и допустими, представени са в срок и копие от тях е приложено към настоящето предложение. От документите е видно, че са налице всички законови изисквания за предоставяне на земите на собствениците им или на техните наследници.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 11/29.11.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

135

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,, с гласували „за" - 11 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

Р Е Ш И:

 

I. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на земи от общински поземлен фонд от пасище, мера в друга селскостопанска територия, нива или ливада, както следва:

           Имот с проектен №000778, с площ 1.339 дка, находящ се в землището на с.Връдловци, в местността „При лиляците”, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, който е част от имот №000512, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №103/01.11.2012г., вписан на 07.11.2012 г., том V, №78, вх.рег.№ 1415 в служба по Вписвания към Районен съд – гр.Костинброд.

ІІ. Дава съгласие частта от имота, описан по-горе, за която ще се извърши процедура за промяна начина на трайно ползване, да бъде обособен в самостоятелен имот.

 

 

Мотиви: Чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи казва, че земеделска земя, която не принадлежи на граждани, юридически лица или държавата, е общинска собственост. Съгласно чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, начинът на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост или части от тях може да се променя за други земеделски нужди с решение на Общински съвет, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

             С решението Общински съвет дава предварително съгласие за промяната на начина на трайно ползване на имоти или на части от имоти , с начин на трайно ползване пасище, мера. Промяната не е промяна в предназначението на имота - от земеделска земя в земя в регулация, а е промяна в начина на трайно ползване - от пасище, мера в друга селскостопанска територия, нива или ливада. Именно защото е предварително това съгласие е ограничено със срок, в който кметът на общината следва да поиска отразяване на промяната на начина на трайно ползване в картата на възстановената собственост.Срокът е 2/две/ години от приемането на решението. В противен случай общинска служба по земеделие служебно заличава проекта за промяната на начина на трайно ползване.

             Съгласно чл.45и, ал.4, т.1 промяната се отразява в картата на възстановената собственост по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Ал.2 на същия член задължава началника на общинска служба по земеделие да назначи комисия, която да извърши проверка на имота на място и да установи начина на трайно ползване.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 11/29.11.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

136

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 и чл.62а, ал.4 и &8 от ЗУТ, с гласували „за" - 10 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

Р Е Ш И:

 

         Дава съгласие за изменение на действащия план за регулация на град Годеч, в квартал 108, като за поземлен имот 1149, попадащ в УПИ III-за детска площадка и озеленяване бъде отреден УПИ.

Предвиждането на ПУП не е реализирано и сроковете по чл.208 от ЗУТ са изтекли.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 11/29.11.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

137

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.1 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ, с гласували „за" - 11 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за изменение на действащия план за регулация на село Разбойще, както следва:

Изменя се регулацията на улица с о.т. №75 и 76, като се създава нова о.т. с №76а;

Изменя се регулацията на УПИ /парцел/ VІ-173 в квартал 26 така, че да се запази границата на поземлен имот с №173;

Премахват се УПИ І-172, ІІ-171, ІІІ-170, ІV-178, V-179, V-170 и VІІ-170 в квартал 27;

Образуват се нови УПИ с № VІІ-172, VІІІ-171, ІХ-170, Х-178, ХІ-179, ХІІ-170 и ХІІІ-170 в квартал 26.

Предвиждането на ПУП не е реализирано и сроковете по чл.208 от ЗУТ са изтекли.

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

  

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 11/29.11.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

138

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 и чл.62а, ал.4 ЗУТ, с гласували „за" - 11 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за изменение на действащия план за регулация на с. Гинци ,като от ПИ отреден за озеленяване се придадат 100 м2 към УПИ П-466,87,88 в кв.7, собственост на Иво Красимиров Лепоев.

Предвиждането на ПУП не е реализирано и сроковете по чл.208 от ЗУТ са изтекли.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                                   от Протокол № 11/29.11.2012 г.

                                                                   от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

139

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и Договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/01390 от 27 ноември 2012 год. по мярка 321 за Проект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс” в УПИ I-за спорт, кв.134, по плана на град Годеч, община Годеч”, сключен между Община Годеч и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, с гласували „за" - 11 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава Кмета на Община Годеч - Андрей Андреев да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2 701 041,20 лв. (два милиона седемстотин и една хиляди, четиридесет и един лев и двадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/01390 от27.11.2012 г. по мярка за Проект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в град Годеч”, сключен между Община Годеч и ДФ„Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Годеч да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 23/321/01390 от 27.11.2012 г. и да ги представи пред ДФ„Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

                                                  Председател на ОбС:

                                                                                     /В.Иванов/