ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 12/21.12.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и Договор за отпускане на финансова помощ № 23/313/00236 от 27 ноември 2012 год. по мярка 313 за Проект „Създаване на подходяща среда за развитие на туризма в Община Годеч”, сключен между Община Годеч и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, с гласували „за" - 12 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

ПОТВЪРДИ

 

РЕШЕНИЕ № 140 / 03.12.2012 г.

 

1. Упълномощава Кмета на Община Годеч - Андрей Андреев да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 182 149 лева (сто осемдесет и две хиляди, сто четиридесет и девет лева) за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 23/313/00236 от 27.11.2012 г. по мярка за Проект „Създаване на подходяща среда за развитие на туризма в Община Годеч”, сключен между Община Годеч и ДФ„Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Годеч да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 23/313/00236 от 27.11.2012г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 12/21.12.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, с гласували „за" - 12 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

ПОТВЪРДИ

РЕШЕНИЕ № 141 / 06.12.2012 г.

 

1. Общински съвет – Годеч дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проектно предложение „Рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод в частта с.Туден – с.Букоровци” за финансиране по „МИГ Берковица - Годеч“ към „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 год., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони".

           2. Възлага на Кмета при одобряване на проекта, Общината да обезпечи технически и финансово дейностите, според изискванията на Стратегията за местно развитие на територията на Сдружение „МИГ Берковица - Годеч“ по ПРСР, както и да поеме всички необходими недопустими разходи, свързани с проекта.

         3. Дейностите в горепосочения проект съответстват на стратегическите цели и приоритети, заложени в Общинския план за развитие на Община Годеч 2008 – 2013 г.;

         4. Възлага на Кмета на Община Годеч да извърши необходимите действия по подготовката и представянето на проектното предложение.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 12/21.12.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

Относно: Издаване на запис на заповед №2 от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 23/321/01390 от 27.11.2012г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс” в УПИ I за спорт, кв.134 , по плана на град Годеч, община Годеч сключен между Община Годеч и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, като допълнение към Запис на Заповед от 28.11.2012г. за допълнително авансово плащане на сумата от 483 615 лева.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ № 23/313/00236 от 27 ноември 2012 год. по мярка 313 за Проект „Създаване на подходяща среда за развитие на туризма в Община Годеч”, сключен между Община Годеч и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, с гласували „за" - 12 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

ПОТВЪРДИ

РЕШЕНИЕ № 142 / 14.12.2012 г.

 

1. Упълномощава Кмета на Община Годеч - Андрей Андреев да подпише допълнително Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 483 615 лева (четиристотин осемдесет и три хиляди шестстотин и петнадесет лева) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/01390 от 27.11.2012 г. по мярка за Проект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в град Годеч”, сключен между Община Годеч и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Годеч да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 23/321/01390 от 27.11.2012 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, като заявка за авансово плащане № 2.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                                   Препис-извлечение

                                                                   от Протокол № 12/21.12.2012 г.

                                                                   от заседание на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е

143

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. на Общински съвет Годеч за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч, с гласували „за" - 12 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява план-сметка за разходите за такса битови отпадъци по Приложение №1, № 2, № 3 и №4 (план – сметка за 2013 г. за такса битови отпадъци съгласно данъчни оценки на жилищни имоти на физически лица, план – сметка за 2013 г. за такса битови отпадъци съгласно данъчни оценки на нежилищни имоти, собственост на физически лица, план – сметка за 2013 г. за такса битови отпадъци съгласно данъчни оценки на жилищни имоти на юридически лица и план – сметка за 2013 г. за такса битови отпадъци съгласно данъчни оценки на нежилищни имоти на юридически лица), неразделна част от решението за 2013 г., за дейностите:

-       Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци;

-       Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото;

-       Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;

-       Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

2. Определя основа за изчисляване размера на такса битови отпадъци:

     За населението - данъчна оценка на имота

     За фирми – на по – голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на имота към 31.12.2012 г.

3. Физически лица, подали декларация по чл.20, ал.1 от Наредба № 2,   155 броя през 2013, не заплащат размера на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване,но заплащат размера на таксата за останалите дейности : осигуряване на съдове; проучване, проектиране и изграждане на депа за битови отпадъци, почистване на публичните пространства, алеи, улици, паркове и др., както следва в промили:

     - град Годеч                    -         3,20 промила       

     - Равна                             -         2,50 промила

     - Гинци                             -         2,50 промила

     - Туден                             -         2,50 промила

     - Разбоище                       -         2,50 промила

     - Губеш                             -         2,50 промила

     - Комщица                       -         2,50 промила

     - Бърля                            -         2,50 промила

     - Смолча                          -         2,50 промила

     - Бракьовци                     -         2,50 промила

     - Мургаш                         -         2,50 промила

     - Връбница                       -         2,50 промила

     - Голеш                            -         2,50 промила

     - Връдловци                    -         2,50 промила

     - Станянци                       -         2,50 промила

     - Ропот                             -         2,50 промила

     - Каленовци                     -         2,50 промила

     - Букоровци                    -         2,50 промила

     - Шума                             -         2,50 промила

     - Лопушня                       -         2,50 промила

 

4. За фирми и общински имоти, отдадени под наем – брой контейнери и кофи за 2012 г. на основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2.

 

               СПРАВКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларации на фирми по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2

 

 

 

 

 

 

     2013год.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

ФИРМА

отч. стойности , дан. оценка

сума общо по 0.006 пром.

Бобри

Ед. цена в лв.

Всичко лв. за Бобри

Брой кофи

Ед. цена в лв.

Всичко лв. за кофи

Всичко за ЮЛ лв.

1.

ФАРМАЛЕКС ЕТ

21000

126

12

10.5

126

0

1.5

0

252

2.

МЕДИЛА СИСТЕМ

29820

178.92

0

10.5

0

1

1.5

1.5

180.42

3.

СОФИЙСКА СВ.МИТРОПОЛИЯ - ГОЛЕШ

23119

138.714

0

10.5

0

0

1.5

0

138.714

4.

МОГИЛА ЕООД

79333

475.998

0

10.5

0

12

1.5

18

493.998

5.

ЦВЕТАН СТЕФАНОВ НИКОМ

47899

287.394

0

10.5

0

6

1.5

9

296.394

6.

АРКСИ ООД

147490

884.94

0

10.5

0

0

1.5

0

884.94

7.

СО ДЖИ АЛ КОНСУЛТИНГ

9315

55.89

0

10.5

0

0

1.5

0

55.89

8.

СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО

14436

86.616

0

10.5

0

24

1.5

36

122.616

9.

СОКОЛ БЛРС

378398

2270.388

0

10.5

0

0

1.5

0

2270.388

10.

НЛРС - СЛРБ

269144

1614.864

0

10.5

0

0

1.5

0

1614.864

11.

ГДГП МВР РДГ ДРАГОМАН

276087

1656.522

1

10.5

10.5

0

1.5

0

1667.022

12.

КАРОЛИНА ТРЕЙД ЕООД

41274

247.644

12

10.5

126

0

1.5

0

373.644

13.

АК МАГНИТ

1989371

11936.23

240

10.5

2520

0

1.5

0

14456.23

14.

КОМ ЕООД

1956459

11738.75

60

10.5

630

0

1.5

0

12368.75

15.

ТРЕНКО ЕТ

154679

928.074

1

10.5

10.5

0

1.5

0

938.574

16.

ВиК ЕООД

60153

360.918

0

10.5

0

52

1.5

78

438.918

17.

ПЕПЕ ПАНТАЛЕЙ МАНОВ

72535

435.21

5

10.5

52.5

0

1.5

0

487.71

18.

ЕТ РЕНИ ТОДОРОВА

20100

120.6

3

10.5

31.5

0

1.5

0

152.1

19.

ОБЩИНА ГОДЕЧ

1112118

6672.708

1

10.5

10.5

0

1.5

0

6683.208

20.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

96560

579.36

0

10.5

0

4

1.5

6

585.36

21.

БАНКА ДСК

145620

873.72

1

10.5

10.5

0

1.5

0

884.22

22.

ТД НА НАП

16287

97.722

0

10.5

0

1

1.5

1.5

99.222

23.

БОГ 22

70973

425.838

0

10.5

0

0

1.5

0

425.838

24.

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО

187514

1125.084

0

10.5

0

10

1.5

15

1140.084

25.

СИНХРОН

47580

285.48

0

10.5

0

0

1.5

0

285.48

26.

СНЕЖИНА 83 ЕООД

21125

126.75

52

10.5

546

0

1.5

0

672.75

27.

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

183820

1102.92

0

10.5

0

0

1.5

0

1102.92

28.

ПЕЙЧО МИЛУШЕВ

215073

1290.438

12

10.5

126

0

1.5

0

1416.438

29.

ПЪТСТРОЙ 92

978818

5872.908

12

10.5

126

0

1.5

0

5998.908

30.

ЕТ РАЙНА РУМЕНОВА

20455

122.73

12

10.5

126

0

1.5

0

248.73

31.

ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ

37065

222.39

0

10.5

0

0

1.5

0

222.39

32.

СИТИГОД

66377

398.262

2

10.5

21

0

1.5

0

419.262

33.

МАНХАТЪН ПАРТНЕРС

242837

1457.022

4

10.5

42

0

1.5

0

1499.022

34.

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ БЕРКОВИЦА

48427

290.562

0

10.5

0

0

1.5

0

290.562

35.

ДЖАК 4

21300

127.8

4

10.5

42

0

1.5

0

169.8

36.

РА БУЛТОП

217236

1303.416

1

10.5

10.5

0

1.5

0

1313.916

37.

РОДАНА

286534

1719.204

0

10.5

0

0

1.5

0

1719.204

38

КОДИ Д. КОСТАДИНОВА

106994

641.964

8

10.5

84

0

1.5

0

725.964

39.

РПК КОМ

437716

2626.296

1

10.5

10.5

0

1.5

0

2636.796

40.

ДОКТОРС

433248

2599.488

1

10.5

10.5

0

1.5

0

2609.988

41.

ВБН ВЕЛЕСЛАВ БРАТАНОВ

31414

188.484

0

10.5

0

0

1.5

0

188.484

42.

СБАЛВБ

188734

1132.404

1

10.5

10.5

0

1.5

0

1142.904

43.

ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ

125490

752.94

0

10.5

0

0

1.5

0

752.94

44.

МИНА СТАНЯНЦИ

895718

5374.308

12

10.5

126

0

1.5

0

5500.308

45.

МУРГАШ 2005

132124

792.744

4

10.5

42

0

1.5

0

834.744

46.

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ГОДЕЧ

129051

774.306

6

10.5

63

0

1.5

0

837.306

47.

ЧЕЗ Разпределение България АД

391200

2347.2

0

10.5

0

0

1.5

0

2347.2

48.

ОУ ПБЗН

356937

2141.622

0

10.5

0

4

1.5

6

2147.622

49.

ОД НА МВР

609921

3659.526

1

10.5

10.5

0

1.5

0

3670.026

50.

КЕЪР 4 ОФИС ЕООД

8121

48.726

0

10.5

0

0

1.5

0

48.726

51.

СОУ "ПРОФ. Д-Р А. ЗЛАТАРОВ"

0

0

16

10.5

168

0

1.5

0

168

52.

НУ "ХРИСТО БОТЕВ"

0

0

8

10.5

84

0

1.5

0

84

53.

РУБИ ПЛАНЕТ ЕООД

25773

154.638

0

10.5

0

12

1.5

18

172.638

54.

ЕТ ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ

14900

89.4

0

10.5

0

0

1.5

0

89.4

55.

МОРИГАН ЕООД

9518

57.108

0

10.5

0

0

1.5

0

57.108

56.

ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

48105

288.63

0

10.5

0

0

1.5

0

288.63

 

ОБЩО:

13551295

81307.77

493

10.5

5176.5

126

1.5

189

86673.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАИИ ОТ ФИРМИ - 175 бр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

5. Фирми, подали декларации по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2, заплащат допълнително и 6 промила за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, на по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на имота към 31.12.2012 г.

6. Фирми, които не са подали декларация в срок, или са декларирали неверни данни, заплащат такса за битови отпадъци по одобреното Приложение № 4 (план – сметка за 2013 г. за такса битови отпадъци съгласно данъчни оценки на нежилищни имоти на юридически лица), а именно заплащат 20 промила върху по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на имота към 31.12.2012 г.

7. Таксата за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

8. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата 2013 година се прави отстъпка от пет на сто върху цялата сума.

9. На фирми и физически лица, които имат задължения за минали периоди за данък недвижим имот и такса битови отпадъци, да не се приемат декларации по чл.17, ал.2 и чл.20, ал.1 от Наредба № 2 на ОбС Годеч през 2013 год., преди да издължат дължимите суми.

                                                                                                     

 

 

Председател на ОбС:

                                                                                     /В.Иванов/

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 12/21.12.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

144

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и съгласно Постановление №250 от 11.10.2012 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната /обн. ДВ, бр.80 от 19.10.2012 г/, което влиза в сила от 01.01.2013 г, с гласували „за" - 12 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие цените на общинските помещения, терени и жилища, еднократно да останат непроменени, независимо от процентното увеличение на минималната работна заплата, като се има предвид икономическата обстановка и зачестилата практика дължимите суми по наеми да не се изплащат навреме. Решението влиза в сила от 01.01.2013 г.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 12/21.12.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

145

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.28, ал.1 и ал.2 и чл.33, ал.2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с гласували „за" - 12 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

Р Е Ш И:

 

1. ОбС – Годеч дава съгласие Община Годеч да отдаде под наем имоти частна общинска собственост, без търг или конкурс, а именно: едноетажна масивна сграда – Център за интеграция на възрастни хора с физически увреждания със застроена площ от 370 кв.м. и двуетажна масивна сграда – Посетителски център с разгъната площ от 220 кв.м, находящи се в УПИ І-за обществено обслужване в кв.44 по плана на гр.Годеч за здравни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, на Сдружение с нестопанска цел „Мисия”, което осъществява дейност в обществена полза.

         2. ОбС – Годеч упълномощава Кмета на община Годеч да сключи договор за отдаване под наем на гореописания имот за здравни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, със Сдружение с нестопанска цел „Мисия”, което осъществява дейност в обществена полза, като наемната цена да бъде 1000 лв. на месец с ДДС и за срок от 5 години.

 

Мотиви: В Община Годеч е постъпило Заявление с вх. № 94-Г-45/22.11.2012 г. от Галина Йорданова Закова, която е председател на управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Мисия”, в което е отправено искане за наемане на следния имот: едноетажна масивна сграда – Център за интеграция на възрастни хора с физически увреждания със застроена площ от 370 кв.м. и двуетажна масивна сграда – Посетителски център с разгъната площ от 220 кв.м, находящи се в УПИ І-за обществено обслужване в кв.44 по плана на гр.Годеч, за нуждите на Сдружението с нестопанска цел „Мисия”. Сдружението е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски окръжен съд в регистър № 5, том 18, страница 126, партида 684, като ще осъществява дейност в обществена полза видно от Решение № 1 от 04.12.2012 г. на Софийски окръжен съд, фирмено отделение, 1-ви състав.

Общински съвет – Годеч има правомощието да приема решения във връзка с придобиването, управлението и разпореждането на общинско имущество /чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/. Настоящето решение е с предмет управление на общинско имущество.

Съгласно чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост е посочено, че с решение на Общински съвет могат да се отдават под наем без търг или конкурс имоти, които са частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза или за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението. В случая става въпрос както за юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза, така и затова, че имотът ще се използва за здравни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението. Имотът ще бъде използван за рехабилитационен център и дом за възрастни хора. Въз основа на решението на общински съвет, кметът на общината има право да сключи договор за отдаване под наем при условията определени му от общински съвет.

На основание чл. 28, ал. 1 и 2 от Наредба за №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, общинският съвет има право да вземе решение за отдаване под наем на имоти общинска частна собственост без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. Като въз основа на решението, кметът на общината сключва договор за наем при условията определени му в решението.

Наемната цена е определена от Общински съвет – Годеч, въз основа на чл. 33, ал. 2 от Наредба за №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, именно: „Общинският съвет има право да определи наемната цена със свое конкретно решение, когато площта на отдавания обект под наем е повече от 100 кв.м.”. Видно от предложението и двете сгради имат площ повече от 100 кв.м., така че е изпълнено условието на горната норма.

Видно от гореизложеното, решението на Общински съвет – Годеч е законосъобразно.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 12/21.12.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

146

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.44, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско, с гласували „за" - 11 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител за продажба на 142,00 кв.м. придаваеми в УПИ ІХ-87, кв.5 по плана на с.Губеш, общ.Годеч на н-ци на Стана Иванова Дикова /Румен Тодоров Диков и Иван Тодоров Тодоров/ в размер на 805,00 лв.

2. Определя цена за продажба в размер на 805,00 лева.

3. Упълномощава Кмета на Община Годеч да сключи договор за продажба с н-ци на Стана Иванова Дикова /Румен Тодоров Диков и Иван Тодоров Тодоров/ - собственици на имота.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 12/21.12.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

147

 

На основание чл.21 ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.62а, ал.4 от ЗУТ, с гласували „за" - 11 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за изменение действащия план за регулация и застрояване на гр.Годеч в кв.116, като се заличи улица между о.т. 448-448б и се създаде нова съобразно границите на ПИ 1496.

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 12/21.12.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

148

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, с гласували „за" - 11 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Годеч за 2013 год.

 

 

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

 

                                                        Препис-извлечение

                                                        от Протокол № 12/21.12.2012 г.

                                                        от заседание на ОбС

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

149

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с гласували „за" - 12 общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0, ОбС

 

Р Е Ш И:

 

Приема Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация.      

 

  

Председател на ОбС:

                                                                        /В.Иванов/