Обществена поръчка 033-16 от 12.04.2016

Открита процедура  с ID 727807                                   публикувано на: 13.04.2016

Статус  -  Възложена                                                                     последна редакция на:  10 Август 2016 16:32

ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Годеч, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители, включително анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности за проект Обект № 1: „Ремонт и преустройство на Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по плана на гр.Годеч”, проект Обект № 2: “Ремонт и преустройство на училище “Проф.д-р Асен Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч” и проект Обект № 3: “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч”, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферта: 16:30 часа на 25.05.2016 г.

1. Обявление АОП-727807                 -   публикувано на: 13 Април 2016 10:17

2. Решение АОП-727804                 -   публикувано на: 13 Април 2016 10:17

3. Документация и образци              -   публикувано на: 13 Април 2016 10:17
                                                                          -    спряна за изтегляне  -  19 Април 2016 12:46

4. Приложения                                      -   публикувано на: 13 Април 2016 10:17

5. Техническа спецификация          -   публикувано на: 13 Април 2016 10:17 

6. Договор - проект                             -   публикувано на: 13 Април 2016 10:17
                                                                        -    спрян за изтегляне  -  19 Април 2016 12:46

7. Решение АОП-промяна                  -   публикувано на: 19 Април 2016 12:46

8. Документация променена             -   публикувано на: 19 Април 2016 12:46

9. Договор - проект променен             -   публикувано на: 19 Април 2016 12:46

10. Протокол-1 от дейността на комисията      -   27 Май 2016 14:14

11. Отваряне на ценови оферти      -      21 Юни 2016 15:23

12. Протокол-2 от дейността на комисията      -      30 Юни 2016 11:20

13. Протокол-3 от дейността на комисията      -      30 Юни 2016 11:20

14. Декларация за конфиденциалност              -      30 Юни 2016 11:20  -  25,07,2019 - Корекция gdpr

15. Протокол-4 от дейността на комисията      -      30 Юни 2016 11:20

16. Решение за избор на изпълнител                -      30 Юни 2016 11:20

17. Техническо предложение      -      10 Август 2016 16:32

18. Ценово предложение             -      10 Август 2016 16:32

19. Договор за изпълнение          -      10 Август 2016 16:32

20. Обявление изменение Анекс-1      -   20 Юли 2018
21. Обявление изменение Анекс-2      -  
20 Юли 2018
22. Анекс №1 към договор №83          -  
20 Юли 2018
23. Анекс №2 към договор №83          -  
20 Юли 2018

24. Извършени плащания          -         2018-11-20

25. Обявление за изменение - Анекс-3      -   2021-04-07
26. Анекс №3 кън договор №83                   -   2021-04-07