Обществена поръчка 034-16 от 12.04.2016

Открита процедура  с ID 727816                                  публикувано на: 13.04.2016

Статус  -  Прекратена                                                                     последна редакция на:  30 Септември 2016

ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Годеч, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители, включително анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности за проект Обект № 1: „ Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Шума, община Годеч” и проект Обект № 2: “Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Гинци, община Годеч ”, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферта: 16:30 часа на 25.05.2016 г.

1. Обявление АОП-727816                          -   13 Април 2016 13:30

2. Решение АОП-727812                              -   13 Април 2016 13:30

3. Документация и образци                        -   13 Април 2016 13:30

                                                                                          -    спряна за изтегляне  -  19 Април 2016 12:54

4. Приложения                                            -   13 Април 2016 13:30

5. Техническа спецификация                      -   13 Април 2016 13:30

6. Договор - проект                                     -   13 Април 2016 13:30

                                                                                         -    спрян за изтегляне  -  19 Април 2016 12:54

7. Решение АОП-промяна                              - 19 Април 2016 12:54

8. Документация променена                         -  19 Април 2016 12:54

9. Договор - проект променен                      -  19 Април 2016 12:54

10. Протокол-1 от дейността на комисията      -   27 Май 2016 14:10

11. Отваряне на ценови оферти      -      21 Юни 2016 15:27

12. Протокол-2 от дейността на комисията         -      30 Юни 2016 11:31

13. Протокол-3 от дейността на комисията         -      30 Юни 2016 11:31

14. Декларация-1 за конфиденциалност              -      30 Юни 2016 11:31   -  25,07,2019 - Корекция gdpr

15. Декларация-2 за конфиденциалност              -      30 Юни 2016 11:31

16. Протокол-4 от дейността на комисията         -      30 Юни 2016 11:31

17. Решение за избор на изпълнител                   -      30 Юни 2016 11:31

18. Решение за прекратяване            -   30 Септември 2016 16:50

19. Решение АОП - прекратяване      -   30 Септември 2016 16:50

.