Обществена поръчка 036-16 от 13.06.2016

Открита процедура  с ID 736488                                  публикувано на: 13.06.2016

Статус  -  Прекратена                                                                     последна редакция на:  01 Декември 2016

ПРЕДМЕТ:

„Подготовка и управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: 
i. SFO1122 с дължина 9,0 км. (/ІІІ - 8132 / - Ропот - Голеш - Връдловци – Станинци /SFO3203 /, т.е. от о.т. 26 по плана на с.Ропот до с. Станинци);
ii. SFO2124 с дължина 3,5 км. (/II - 81, Бучин проход - Гинци/ - Бракьовци, т.е. от републикански път ІІ-81 до о.т. 106 по плана на с.Бракьовци);
iii. SFO3134 с дължина 1,8 км. (SFO3132 /Туден-Разбоище/ - ІІІ-813, т.е. от о.т. 24 до о.т. 162 по плана на с.Туден);
в съответствие с условията и реда  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г.”

 Kраен срок за подаване на оферта: 17:00 часа на 18.07.2016 г.

1. Обявление АОП-736488       -       13 Юни 2016 17:52

2. Решение АОП-736485           -      13 Юни 2016 17:52

3. Документация и образци      -      13 Юни 2016 17:52

4. Протокол-1 от дейността на комисията      -      10 Август 2016 16:28

5. Отваряне на ценовите предложения        -      30 Август 2016 14:33

6. Доклад от дейността на комисията                    -      16 Септември 2016 15:27

7. Протокол-2 от дейността на комисията             -      16 Септември 2016 15:27

8. Протокол-3 от дейността на комисията             -      16 Септември 2016 15:27

9. Протокол-4 от дейността на комисията             -      16 Септември 2016 15:27

10. Протокол-5 от дейността на комисията           -      16 Септември 2016 15:27

11. Решение за избор на изпълнител                    -      16 Септември 2016 15:27

12. Решение за прекратяване на процедура        -       01 Декември 2016

.