Процедура - 046-17 от 28.02.2017

Процедура за откриване на обществена поръчка
Пряко договаряне - ID 774504

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на:  09 Май 2018

ПРЕДМЕТ:

„Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите”

Kраен срок за подаване на оферта: 11:30 часа на 13.03.2017г.

1. Решение АОП                   -   28 Февруари 2017
2. Покана                            -   28 Февруари 2017
3. Договор - проект             -   28 Февруари 2017
4. Образци за изтегляне      -   28 Февруари 2017
5. Доклад от дейността на комисията         -   17 Март 2017
6. Протокол от дейността на комисията       -   17 Март 2017
7. Решение за избор на изпълнител             -   17 Март 2017
8. Ценово предложение             -  25 Април 2017
9. Техническо предложение      -  25 Април 2017
10. Договор от 03.04.2017         -  25 Април 2017
11. Допълнително споразумение    -   05 Май 2018
12. Обявление за приключване на договор   -   09 Май 2018
.