Процедура - 051-17 от 25.08.2017

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ  ЗОП

ЗА ПРОЕКТ: „Ремонт и преустройство на ДГ „Юрий Гагарин” – находяща се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч, община Годеч”

Срок за подаване на оферти : 01.09.2017г.

Покана за пазарно проучване  -  25 Август 2017
Техн. спецификации и оборудване  -  25 Август 2017

Оферта Билд консулт груп ЕООД  -   05.09.2017
Оферта Панов ЕООД  -   05.09.2017
Оферта Пътперфект АД -   05.09.2017
Решение за определяне
на стойността на разхода -   05.09.2017.