Процедура - 053-17 от 18.10.2017

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти                                          публикувано на: 18.10.2017г.                    

Статус  -  Възложена                                                                     последна редакция на:  06 Декември 2017

 ПРЕДМЕТ: „Подобряване на материално-техническата база на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч"

Забележки: поръчката включва две обособени позиции, както следва:

1.Обособена позиция № 1 „Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес ул. „Акад. Игнат Емануилов” №1, гр. Годеч”;

2. Обособена позиция № 2 „Подобряване на материално-техническата база на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес ул. „Асен Златаров” №8, гр. Годеч, чрез извършване на строително-ремонтни работи”

Kраен срок за подаване на оферти:    17.00 часа на 02.11.2017г.
Срок за отваряне на офертите:           11:00 часа на 03.11.2017г.
Съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП - удължаване на срокове:
НОВ срок за подаване на оферти:       17.00 часа на 06.11.2017г. 
НОВ  за отваряне на офертите:           11:00 часа на 07.11.2017г.

Обява АОП                       -   18 Октомври 2017
Договор об.поз 1              -   18 Октомври 2017
Договор об.поз 2              -   18 Октомври 2017
Образци за изтегляне       -   18 Октомври 2017
Документация за участие  -  18 Октомври 2017
Отговори на поставени въпроси -1     -   20 Октомври 2017
Съобщение съгласно чл188 ал2 от ЗОП   -   03 Ноември 2017
Протокол 1/08.11.2017  -  13 Ноември 2017
Договор-об.п.-1     -  06 Декември 2017
Договор-об.п.-2     -  06 Декември 2017
Анекс Договор-об.п.-1   -  01 Март 2018
Анекс Договор-об.п.-2   -  01 Март 2018
.