Процедура - 060-18 от 10.04.2018

Пряко договаряне                                                   публикувано на: 10.04.2018г.

Статус  -  Прекретена                                                                     последна редакция на: 06 Юни 2018

ПРЕДМЕТ:

 "Упражняване на авторски надзор по всички проектни части при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II -  за детско заведение, кв. 14  по плана на гр. Годеч "

Срок за подаване на оферти:  23.04.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           24.04.2018 г., 11:00 часа

Покана за участие             - 10 Април 2018
Решение - АОП                  - 10 Април 2018
Образци за изтегляне       -  10 Април 2018
Договор - проект                -  10 Април 2018
Технически спецификации - 10 Април 2018
еЕЕДОП                              - 10 Април 2018
Протокол 1 на комисия   - 22 май 2018
Протокол 2 на комисия   - 22 май 2018
Доклад на комисия         - 22 май 2018
Решение за прекратяване   -  22 май 2018
Обявление за възложена поръчка - 06 Юни 2018
.