Процедура - 063-18 от 05.06.2018

Публично състезание                                               публикувано на: 11.06.2018г.

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на: 2021-07-06

ПРЕДМЕТ:
„Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч"

Срок за подаване на оферти:    02.07.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:              03.07.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП                -   11 Юни 2018
Решение - АОП                    -   11 Юни 2018
Образци за изтегляне         -   11 Юни 2018
Документация за участие   -   11 Юни 2018
Договор - проект                 -   11 Юни 2018
Технически спецификации  -   11 Юни 2018
Методика за оценка            -   11 Юни 2018
еЕЕДОП                               -   11 Юни 2018
Обявление за отваряне на ценови оферти  - 2018-07-30
Протокол 1 на комисия   - 2018-08-14
Протокол 2 на комисия   - 2018-08-14
Протокол 3 на комисия   - 2018-08-14
Решение за класиране   -2018-08-14
Обявление възлагане     - 2018-09-28
Договор за възлагане     -  2018-09-28
Техническо предложение    -  2018-09-28
Ценово предложение          -  2018-09-28
Техническа спецификация  - 2018-09-28

Обявление за приключване на Договор №71  -  2021-07-06